Zásady ochrany osobních údajů

O nás

Součástí výzkumných projektů agentury GfK Czech, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha, IČO 15271757 (dále "GfK”)  je shromažďování a zpracovávání informací (osobních údajů) od jednotlivých respondentů – členů Panelu domácností GfK, kteří mají postavení subjektů údajů.  
My v GfK Czech bereme zpracování osobních údajů, které shromažďujeme a/nebo zpracováváme, velmi vážně. Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s platnými právními předpisy EU o ochraně údajů (GDPR), českým adaptačním zákonem o ochraně osobních údajů  a dalšími platnými zákonnými ustanoveními. Osobní údaje shromažďujeme a/nebo zpracováváme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v přiměřeně nezbytném rozsahu vzhledem k účelu. Osobní údaje udržujeme přesné, aktualizované a vždy náležitě zabezpečené. Nikdy je neukládáme po dobu delší, než je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány, zpřístupňujeme jen zaměstnancům, kteří s nimi mají právo nakládat, a obecně v nejvyšší možné míře pracujeme s anonymizovanými či pseudonymizovanými daty.  
GfK je společností zabývající se výzkumem trhu a členem mezinárodní organizace ESOMAR. Dodržujeme profesionální standardy, které ESOMAR stanovuje pro své členy, a současně chráníme soukromí Vás – panelistů/ účastníků našich projektů výzkumu trhu. Přitom přísně dodržujeme, vědomi si svých povinností a odpovědnosti coby správce osobních údajů, právní předpisy a profesní etické zásady týkající se ochrany osobních údajů shrnuté pro účely informování respondentů do těchto Zásad.  
Účast každého respondenta na dotazování je dobrovolná, stejně jako poskytnutí osobních údajů souvisejících s dotazováním. Každý člen Panelu domácností má kdykoli možnost své členství ukončit odvoláním souhlasu s dalším zpracováním svých osobních údajů, a to prostřednictvím oznámení  o ukončení členství zaslaného GfK prostřednictvím e-mailu či poštou. 
Informace získané v rámci výzkumu slouží výhradně k výzkumným účelům GfK. Výzkum trhu zásadně nekombinujeme s nevýzkumnými činnostmi, jako např. s propagací či prodejem zboží nebo služeb, osobní údaje nepředáváme žádným dalším subjektům a nebudeme Vám zasílat spamy (nevyžádané hromadné e-maily). 
Osobní údaje jsou zpracovávány jak v listinné, tak v elektronické podobě, jsou uloženy  v zabezpečených datových souborech nebo v listinné podobě v zabezpečených schránkách, k nimž mají přístup jen pověření pracovníci GfK v případech nezbytných k naplnění shora zmíněného účelu.  
Osobní údaje poskytnuté v rámci výzkumu jsou statisticky zpracovávány do souhrnných výsledků,  v rámci těchto souhrnných výsledků je GfK schopna přiřadit soubor konkrétních údajů k určitému respondentovi prostřednictvím jedinečného identifikátoru. Klientům GfK jsou však výsledky výzkumu poskytovány zásadně v anonymizované podobě (bez dešifrovacího klíče). 
Osobní údaje panelistů máme uložené pouze po dobu bezpodmínečně nutnou ve vztahu k právnímu důvodu zpracování, tedy členství v Panelu domácností, anebo k plnění zákonných povinností. Zavedli jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k tomu, abychom dokázali osobní údaje panelistů důsledně ochránit. 

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí níž lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. „Přímo” znamená například za pomocí jasných identifikátorů, jako jsou jméno či adresa; „nepřímo” znamená za pomoci kombinace dalších informací. Mezi osobní údaje patří zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno, příjmení, adresa bydliště,  e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození či rodné číslo. 
Správcem je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.  
Zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce, jedná na základě jeho pokynů a v souladu se vzájemně podepsanou smlouvou/ dohodou o zpracování osobních údajů.  
Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  
Technická a organizační opatření jsou opatření, která mají za cíl zajistit přiměřené zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.  
Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pro účely popsané níže, které jsou plně v souladu se Souhlasem se zpracováním osobních údajů, který nám udělujete při zapojení se do Panelu domácností. Neshromažďujeme, ani nezpracováváme žádné další osobní údaje, než ty, které jsou nutné ke splnění daných účelů. Osobní údaje používáme pouze za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, tedy pokud jste výslovně neposkytl/a souhlas s jiným použitím Vašich osobních údajů. Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje použít k jinému účelu, než který je uvedený na Souhlasu se zpracováním osobních údajů, lze na něj uplatnit oprávněný zájem, vyplývá ze smluvního vztahu nebo je nutný pro splnění naší právní povinnosti, budeme Vás o tom předem informovat. V případech, kdy je zpracování dovoleno pouze na základě platného souhlasu, použijeme Vaše osobní údaje pro tento jiný účel pouze s Vaším předem uděleným souhlasem. 
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě, a to zaměstnanci společnosti GfK Czech a/nebo níže uvedenými dalšími zpracovateli (viz kapitola Sdílení osobních údajů). Nikdy však nepoužíváme osobní údaje k profilování. 

1. Registrační údaje a přímá komunikace

Pokud se zaregistrujete jako člen/ka Panelu domácností na naší webové stránce www.paneldomacnosti.cz, budete požádáni o vytvoření uživatelského účtu a vyplnění vstupního dotazníku a Charakteristiky domácností, kde nám poskytnete základní osobní údaje (dále “registrační údaje"): • Jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo, datum narození, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, počet členů domácnosti, ekonomickou aktivitu, čistý měsíční příjem domácnosti a velikost domácnosti, • informace o Vašich spotřebitelských návycích a preferencích, jako například, ale nikoliv výlučně, které se týkají finančního sektoru, pojištění, médií, spotřebního zboží, potravin, dovolené, volnočasových aktivit, Vašeho majetku či používání zařízení připojitelných k internetu, • informace o Vašich osobních postojích a názorech či Vašem zdravotním stavu (další informace naleznete níže v části věnované "Citlivým údajům") 

Registrační údaje používáme:

 • pro správu a údržbu Panelu domácností,
 • pro výplatu odměny spojené s účastí v Panelu domácností či jiných projektech GfK a splnění dalších smluvních a zákonných povinností,
 • k účasti ve výzkumech trhu v GfK Panelu domácností spočívajících ve sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácností,  a s ní spojené komunikace (ohledně našich služeb, projektů, informací, podmínek, pravidel a zásad a včetně zasílání odměn a výher za spolupráci),
 •  pro výběr respondentů k účasti na výzkumech trhu v Panelu domácností spočívajících ve sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácností,  
 • k průběhu účasti v online či offline projektech výzkumu trhu v Panelu domácností a s ní spojené komunikace, například pro zasílání pozvánek,  
 • ke kontaktování panelistů ze strany GfK s nabídkou účasti na dalších výzkumech trhu prováděných GfK,  
 • pro účely další vzájemné komunikace
 • pro rutinní zajišťování kvality a procesy předcházení podvodům, jako je odhalení opakované registrace stejným jedincem za pomoci více (falešných) identit či pro další účely našeho oprávněného zájmu. 

Dále registrační údaje používáme v anonymizované podobě pro statistické účely v jednotlivých projektech výzkumu trhu, kde uchováváme například jen pohlaví, věkovou skupinu odvozenou od data narození nebo region bydliště odvozený na základě PSČ. Tímto způsobem pak můžeme klientovi reportovat, jaké procento všech respondentů mužského a ženského pohlaví či věkové skupiny nebo regionu odpovědělo na určité otázky během on-line výzkumu nebo koupilo dané zboží. 
Tyto registrační údaje uchováváme po dobu členství v Panelu domacností, případně podle dalších platných právních předpisů (např. podle zákona o archivaci).

2. Účast v Panelu domácností 

Vedle registračních údajů shromažďujeme od členů v Panelu domácností také další relevantní informace, včetně osobních údajů. Sbíráme například následující osobní údaje: 

 • poskytnuté v průběhu výzkumů prováděných online, telefonicky nebo osobně,  
 • získané aktivním poskytnutím informací během Vaší účasti v Panelu domácností (například pomocí aplikací nebo skenovacího zařízení, jejichž prostřednictvím zasíláte čárové kódy produktů nebo fotografie pokladních dokladů) 

(společně označované jako "Panelová data"). 

 • Tato Panelová data analyzujeme, spojujeme a vyhodnocujeme spolu s Panelovými daty dalších členů Panelu domácností a používáme je jen pro účely výzkumu trhu. Panelová data využíváme k vyhodnocování a reportování výsledků výzkumů našim klientům (tedy zadavatelům výzkumů) v anonymizované formě. Zásadně nikdy nepředáváme klientům osobní údaje našich panelistů. • Podrobnější informace naleznete v příslušných Souhlasech konkrétních výzkumných projektů (pokud jsou potřeba). 

Také Panelová data propojená s osobními údaji uchováváme jen po dobu členství v Panelu domácností.

3. Cookie a data z nich plynoucí  

Na webových stránkách Panelu domácností, ale také v průběhu online výzkumů můžeme shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií, které zlepšují výkonnost webových stránek, uživatelskou přívětivost, bezpečnost i uživatelský prožitek a slouží pro výzkum účinnosti reklamy či měření médií, jak se popsáno v Pravidlech pro nakládání se soubory cookie pro účely Panelu domácností. 
Takto získané údaje dále můžeme kombinovat s registračními údaji a/nebo panelovými daty tak, jak je potřeba pro účely výzkumu trhu, výzkumu účinnosti reklamy a/nebo měření médií a jejich sledovanosti. 

4. Sensic.net 

Sensic.net ("Sensic") je platformou pro sledování souborů cookie, která shromažďuje informace  o kontaktech s reklamou a jejím účinkem nebo používání streamovaných médií v souvislosti s online výzkumnými panely společnosti GfK a třetích osob, stejně tak jako s obecným měřením sledovanosti, které nemusí být spojeno s žádným konkrétním panelem. Společnost GfK používá osobní údaje shromážděné a/nebo přijaté ze Sensicu pro analýzu dat, marketingový výzkum, výzkum dopadu  a účinku reklamy a měření sledovanosti. Sensic cookies neslouží k tomu, aby samy o sobě přímo vytvářely (zobrazovaly) reklamu pro členy Panelu domácností. Další informace naleznete na sensic.net. Ke zpracování osobních údajů samozřejmě dochází až po získání předem daného a svobodného souhlasu respondenta. 

5. Citlivé údaje

V určitých případech a pro účely uvedené v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a v průběhu registrace do Panelu domácností (či ho obnovil/a při zavádění nařízení EU v roce 2018), můžeme zpracovávat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (tzv. "citlivé údaje"). Citlivé údaje se týkají osobních údajů pojednávajících o národnostním nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajích, biometrických údajích, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.  

Můžeme citlivé údaje shromažďovat, a to jak jako součást registračních údajů, tak i jako údajů zadaných v průběhu výzkumu. Můžeme ale rovněž zpracovávat citlivé údaje, které jste o sobě sám/a zveřejnil/a (např. na sociálních sítích).  
Shromažďujeme a používáme citlivé údaje pouze v případě potřeby pro konkrétní účel Panelu domácností, například pro stanovení výběru respondentů pro výzkumy v oblasti zdravotnictví.

Sběr osobních údajů z jiných zdrojů

Můžeme rovněž sbírat údaje týkající se vystavení členů Panelu domácností reklamám a příslušnému mediálnímu obsahu z jiných zdrojů, jako jsou reklamní sítě, platformy sociálních médií, webové stránky a mobilní aplikace. Pokud bychom chtěli sbírat osobní údaje z dalších zdrojů, vyžádáme si nejprve Váš předchozí souhlas člena s tímto sběrem dat a informujeme Vás o zdrojích, ze kterých Vaše osobní údaje shromažďujeme. Tato sekundární data využíváme k obohacení údajů, které shromažďujeme od členů Panelu domácností v průběhu jejich členství v Panelu domácností, abychom dokázali našim klientům nabídnout lepší/ detailnější poznatky. 
Obecně platí, že pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje z jiných zdrojů, pak se nejprve ujistíme, že Vás třetí osoba (tedy náš zdroj) již předem informovala o předání osobních údajů nám, anebo Vás budeme při našem prvním kontaktu informovat, jak jsme obdrželi Vaše osobní údaje a poskytli Vám všechny informace požadované platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze těm třetím osobám a za účelů dle popisu níže (po předání informace nebo, kde je to nutné, po získání Vašeho souhlasu s předáním osobních údajů dalším třetím stranám). Společnost GfK zavedla příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou předány, zpracovány a zajištěny v souladu s platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.  
Další zpracovatelé zpracovávají osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou vzhledem k jejich spolupráci, nikdy ne však delší, než je uvedeno v souhlasu/ informaci, poté další zpracovatelé osobní údaje ihned vymažou. Osobní údaje členů Panelu domácností našim klientům (zadavatelům výzkumů) zásadně nepředáváme. 

1. V rámci skupiny GfK

GfK Czech je součástí mezinárodní skupiny (dále “skupina GfK”), která se skládá z řady společností sídlících v Evropské unii i mimo ni. Většina z nich je vlastněna GfK SE sídlící  v Německu. Vaše osobní údaje mohou být předány jedné nebo více společností, které jsou součástí mezinárodní skupiny GfK, pokud to je potřeba pro zpracování a uložení dat, poskytnutí přístupu k našim službám, poskytnutí technické či organizační podpory, zlepšování služeb, vývoj obsahu nebo pro jiné účely.  
 
Vaše veškeré osobní údaje jsou nahrané na portálu Attractive, který hostuje a spravuje GfK SE, se sídlem Nordwestring 101, 90419 Norimberk, Německo, VAT no.: DE 133 500 719. Údaje zde uložené slouží pro uchování dat z nákupů, výběr vzorku a správu Panelu domácností. Údaje jsou zde uloženy po celou dobu Vašeho členství v Panelu domácností.  
 
Do procesů spojených se zasíláním jednorázových online dotazníků a jejich zpracování se zapojují také pracovníci GfK Slovakia, se sídlem Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00602272, a GfK Bulgaria, se sídlem 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofie, Bulharsko. Vaše údaje uchovávají jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci těchto jednorázových projektů. 
V rámci mezinárodní skupiny GfK byly vytvořeny vnitroskupinové závazné směrnice a pokyny, které zavazují jednotlivé společnosti k dodržování souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů platícími na území EU a tedy i na území České republiky.

2. Externí poskytovatelé služeb

V případě potřeby pověřujeme další společnosti a jednotlivce, aby za nás plnili určité úkoly vyplývající z našich služeb v rámci smluv/ dohod o zpracování dat. Můžeme například poskytnout osobní údaje smluvním partnerům nebo dodavatelům, tedy partnerům, kteří spravují hosting našich databází a aplikací, řídí projekty, zpracovávají data, připravují informace, které jste si vyžádal/a, nebo poskytují podpůrné služby a realizaci telefonických či osobních (F2F) rozhovorů v průběhu projektů výzkumu trhu.  

Tyto osobní údaje sdílíme nebo zpřístupňujeme externím poskytovatelům služeb pouze  v rozsahu, který daný účel vyžaduje. Osobní údaje nesmí být danou třetí stranou používány k jiným účelům, zejména pak ne pro vlastní účely nebo účely třetích stran. Externí poskytovatelé služeb GfK jsou smluvně zavázáni respektovat důvěrnost přijatých osobních údajů, vhodně je zabezpečit, jednat pouze v souladu s Vaším Souhlasem se zpracováním osobních údajů nebo dalším právním důvodem, jako je například náš oprávněný zájem, těmito Zásadami ochrany osobních údajů, platnými právními předpisy, případně smlouvou podepsanou mezi GfK a klientem a jsou též povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu  k přijatým osobním údajům a jejich zabezpečení.  
Momentálně využíváme zejména, ale nikoliv výlučně (další zpracovatele můžeme případně vyměnit, účel zpracování však nikdy změnit nelze): 
Webové stránky Panelu domácností www.paneldomacnosti.cz, které zjednodušují správu spolupracujících uživatelů, včetně editace údajů, pro nás spravuje a hostuje společnost ICNET s.r.o.,  se sídlem Vodnická 436/46, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO 26151090. 
E-shop www.gfk-cz.wbonus.cz pro nás spravuje a hostuje společnost WATCH.CZ, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO 26172321. 
Společnost GfK dále může využívat také externích operátorů pro provoz zelené linky. Jejich seznam je dostupný na vyžádání u Pověřence osobních údajů (kontakt viz níže). 
 
3. Orgány státní správy

Vaše osobní údaje předáme pouze těm orgánům státní správy, abychom naplnili naše zákonné povinnosti. GfK například odpoví žádosti soudů, orgánů činných v trestním řízení, regulačních agentur a dalších veřejných a vládních orgánů, a to i v případě, že se nebude jednat o orgány sídlící v zemi Vašeho bydliště. 

Mezinárodní předávání osobních údajů

V určitých případech je také nutné, aby společnost GfK předala Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii/ Evropský hospodářský prostor (EHP), do tzv. "třetích zemí". Takové předání do třetích zemí se může dotýkat veškerých zpracovatelských činností. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že předáváme osobní údaje do třetích zemí, v nichž se uplatňuje odlišná úroveň ochrany osobních údajů než v České republice. V realitě může v rámci mezinárodního předání údajů dojít zejména k předání osobních údajů: 
1. Právnickým osobám skupiny GfK

Právnické osoby mezinárodní skupiny GfK sídlící mimo Evropskou unii uzavřely dohody  o ochraně osobních údajů v rámci společnosti s použitím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí s cílem poskytnout subjektům údajů dostatečné a vhodné záruky ochrany soukromí a osobních údajů a zajistit bezpečnost mezinárodního předávání dat. Právnické osoby mezinárodní skupiny GfK sídlící mimo Evropskou unii také samozřejmě plně dodržují vnitrofiremní pravidla  a směrnice, které upravují ochranu osobních údajů ve skupině GfK. 
2. Dalším třetím stranám sídlící mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)

Jakékoliv předání osobních údajů třetím osobám mimo skupinu GfK bude prováděno až po předchozím oznámení této skutečnosti Vaší osobě, případně, kde je to nutné, i s Vaším předem uděleným souhlasem. V případě, že jsou Vaše údaje předány do třetích zemí, tedy mimo území EU, je zajištěna jejich náležitá ochrana, a to na základě: 

 • přijetí vhodných záruk - standardních smluvních doložek přijatých Komisí EU, a to v případě předání jiným společnostem skupiny GfK;
 • rozhodnutí Komise EU, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to v případě předání jakýmkoli jiným třetím státům mimo EU. 

Seznam zemí, ve kterých Evropská komise považuje úroveň ochrany osobních údajů za přiměřenou, je uveden zde: ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm. 

Nakládání s osobními údaji členů Panelu domácností mladších zákonného limitu

Neshromažďujeme, ani jinak nezpracováváme osobní údaje členů Panelu domácností mladších než 15 let – pokud nemáme aktuální souhlas zákonného zástupce v souladu s platnými právními předpisy. Když zjistíme, že jsme nedopatřením shromáždili osobní údaje člena Panelu domácností mladšího  15 let, bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje vymažeme.  

Bezpečnost

Bezpečnost dat je pro GfK prioritou. Aplikujeme náležitou úroveň zabezpečení a také jsme zavedli přiměřené technické fyzické, elektronické a organizační postupy k ochraně shromážděných osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným. Naše vnitrofiremní pravidla a zásady týkající se bezpečnosti osobních údajů jsou plně v souladu s platnými právními předpisy, obecně uznávanými mezinárodními standardy a jsou pravidelně revidovány  a aktualizovány, aby dokázaly reagovat na naše obchodní potřeby, technologické změny a regulační požadavky.  
Přístup k Vašim osobním údajům je poskytován pouze těm zaměstnancům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem GfK, kteří k nim přístup potřebují mít z provozních či obchodních důvodů, nebo aby společnost GfK mohla splnit své povinnosti. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou řádně vyškolené a zavázány povinností mlčenlivosti.  
V případě porušení ochrany údajů obsahujících osobní údaje bude společnost GfK dodržovat platné právní předpisy a pravidla o oznamování porušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu. 

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte konkrétní práva, daná obecně platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. To platí pro veškeré zpracovatelské činnosti. GfK respektuje Vaše individuální práva a zavazuje se adekvátně řešit všechny Vaše dotazy či případné problémy. Domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete požádat správce osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby správce takto vzniklý stav odstranil.  
Následující seznam obsahuje informace o Vašich právech, která vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních dat: 

 • Právo na informace: Jako subjekt údajů máte právo být informován/a o zpracování svých osobních údajů. Informace mají zahrnovat identifikaci a kontaktní údaje správce osobních údajů, popř. zpracovatele, účel a právní základ zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, dobu uchování osobních údajů, všechna Vaše práva, příjemce osobních údajů, důvod poskytnutí osobních údajů zpracovatelům  a příjemcům, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. 
 •  Právo na odvolání souhlasu: V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat podle postupů popsaných  v příslušném formuláři souhlasu. Zaručujeme, že souhlas může být odvolán stejným způsobem, jakým byl udělen - např. tedy elektronicky. Jako člena Panelu domácností Vás ale musíme upozornit, že odvoláním souhlasu a vypořádáním oboustranných závazků ukončíte svou účast v Panelu a již nebudete mít nárok na odměnu, kterou společnost GfK nabízí svým panelistům. Současně odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, anebo zpracování za účelem splnění zákonných povinností či oprávněného zájmu GfK Czech.
  Odvolat souhlas daný společnosti GfK Czech lze na telefonním čísle zelené linky, e-mailem na dpo_cz@gfk.com nebo písemně na adrese společnosti GfK Czech, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4.
 • Právo na opravu a/nebo doplnění: Domníváte-li se, že uchováváme, evidujeme, nebo jinak zpracováváme Vaše nepřesné, neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete nás jako správce osobních údajů požádat, abychom je opravili, příp. doplnili. Toto podezření na nesprávnost osobních údajů může být jak subjektivní, tak objektivní povahy.
  Pravidelně se snažíme Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici. K tomu nabízíme možnost využívat samoobslužný internetový portál (www.paneldomacnosti.cz), kde si můžete sám/a zkontrolovat své osobní údaje a případně je upravit/ opravit.
 • Právo na přístup: Máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli Vaše osobní údaje, a pokud ano, tak které kategorie, k jakému účelu a na jakém právním základě jsou osobní údaje používány, komu jsou předávány, jak dlouho jsou uchovávány, kde jsme je získali – pokud ne přímo od Vás – nebo případně kterým příjemcům/ dalším zpracovatelům nebo kategoriím příjemců/ zpracovatelů osobní údaje zpřístupňujeme či o právech s osobními údaji spojenými.
  Máte právo od nás získat jeden bezplatný výpis Vašich osobních údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za každý další výpis, který si vyžádáte (týká se např. neadekvátních a často opakovaných žádostí o výpis).
 • Právo na omezení zpracování: Můžete také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:
  - zpochybňujete přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  - zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a Vy nechcete osobní údaje vymazat, ale místo toho požadujete omezit jejich užívání;
  - Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro prokázání, uplatnění nebo obranu Vašich zákonných nároků, nebo
  - vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.
  Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžeme si ve společnosti GfK ponechat osobní údaje jen uložené. Jakkoli jinak zpracovávat je smíme pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů ochrany důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu. V takovém případě budete předem upozorněni, že omezení zpracování bude zrušeno.
 • Právo na přenos osobních údajů: Na Vaši žádost Vám předáme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo je, pokud je to technicky možné, předáme jinému – Vámi pověřenému – správci. Toto právo lze uplatnit za předpokladu, že je zpracování podloženo Vaším souhlasem
  Zásady ochrany osobních údajů 10
  nebo je nezbytné pro plnění smlouvy, a že je zpracování prováděno automatizovaně. Upozorňujeme, že uplatnění práva na přenos Vašich údajů se nijak nedotýká námi prováděného zpracování Vašich údajů v rámci anebo v souvislosti s Vaší účastí v Panelu domácností, i po jejich přenesení jsme i nadále oprávněni na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního základu Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Právo na výmaz: můžete také požádat, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, pokud:
  - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány a/nebo zpracovávány;
  - vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našeho oprávněného zájmu a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  - je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Vy svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
  - byly Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně;
  - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
  - shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší zákonného limitu (15ti let);
  pokud tedy není zpracování nezbytné:
  - pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje toto zpracování od nás (zejména pro zákonné požadavky na uchovávání/ archivaci dat);
  - nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo vznášet námitky proti zpracování: Jste oprávněni kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněného zájmu, zpracování prováděném ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (tedy nikoliv v případě, že je zpracování založeno na Vašem souhlasu). V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo že zpracování Vašich osobních údajů je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování, uveďte, prosím, zda chcete Vaše osobní údaje vymazat nebo jen jejich zpracování omezit.
 • Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, z něhož pro něj vyplývají právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto samozřejmě neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, udělíte souhlas, je nezbytné k uzavření smlouvy nebo je povoleno právním řádem. V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo nás kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich osobních údajů, tj. aby náš pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedené automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoliv se proti němu ohradit.
 • Právo podat stížnost: Domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi, kde bydlíte, pracujete nebo v zemi, kde k údajnému porušení ochrany osobních údajů došlo. V případě České republiky se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Důležité:

 • Časová lhůta: Vždy se pokusíme vyřídit Vaši žádost v průběhu 30ti dnů od doručení. Lhůta však může být s ohledem na početnost žádostí a jejich složitost prodloužena až o další 2 měsíce. O této skutečnosti Vás budeme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti informovat spolu s důvodem o prodloužení lhůty. Zároveň jste v tomto případě oprávněn/a podat stížnost u dozorového úřadu (viz výše).
 • Omezení přístupu: V určitých situacích Vám nebudeme moci zpřístupnit některé nebo všechny Vaše osobní údaje kvůli zákonným ustanovením nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích osob (např. obchodní tajemství). Pokud odmítneme Vaši žádost o přístup, sdělíme Vám také důvod odmítnutí.
 • Nemožná identifikace: Předpokládáme, že v některých případech nebude možné dohledat všechny Vaše osobní údaje podle identifikátorů, které mohou být uvedeny v žádosti o uplatnění práv. Například nebudeme moci vyhledat při zadání Vašeho jména a e-mailové adresy údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, pokud jste jako člen/ka Panelu domácností neudělil/a souhlas s používáním souborů cookie pro účely výzkumu trhu a zároveň jste ještě stále v době Vaší žádosti členem/ členkou panelu. V takových případech, kdy Vás nedokážeme identifikovat jako subjekt údajů, nejsme schopni vyhovět Vaší žádosti o splnění Vašich zákonných práv popsaných v této kapitole, tedy pokud neposkytnete další informace umožňující Vaši identifikaci. Také Vás máme právo požádat o ověření totožnosti v případě, kdy máme o Vaší totožnosti jakékoliv pochybnosti.
 • Vykonávání práv: Chcete-li uplatnit Vaše práva, obraťte se prosím písemně na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailem nebo písemně (poštovní zásilkou). Kontaktní informace naleznete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Výmaz osobních údajů

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k dokončení či vyhodnocení daného projektu nebo – ve Vašem případě – Vašeho členství v Panelu domácností, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tudíž Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly původně shromážděny.
Vedle toho také nesmažeme kompletně všechny Vaše osobní údaje, pokud nás požádáte, abychom Vás již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem společnost GfK uchovává záznamy, které obsahují informace o osobách, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění Vašeho požadavku uchováme pouze nezbytný rozsah Vašich osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám samozřejmě nezadáte jiná specifika.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám je doporučujeme průběžně sledovat. K Vašim osobním údajům přistupujeme způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány, a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, především, ale nikoliv výlučně, Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/ 2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašeho soukromí a osobních údajů souvisejících s Vaší účastí v Panelu domácností nebo chcete vykonat některé z Vašich zákonných práv jako odvolání souhlasu, opravu Vašich osobních údajů, omezení zpracování, přístupu, požádat o přenos nebo výmaz, stejně tak jako jakýkoliv dotaz týkající se Panelu domácností, Vaší účasti v něm nebo odměn, které nabízíme členům Panelu domácností za účast v panelu či projektech, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky prostřednictvím naší bezplatné zelené linky:
Tel: 800 222 888 - každý všední den mezi 15:00 a 19:00, e-mail: panel.domacnosti@gfk.com
Pro získání informací týkajících se ochrany osobních údajů můžete také přímo kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak e-mailem nebo poštou na adresu:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, GfK Czech, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 nebo e-mailem na: dpo_CZ@gfk.com
Rádi bychom Vás poprosili, zda byste o sobě při podání žádosti o vykonání některého ze zákonných práv napsal/a co nejvíce informací, abyste nám usnadnil/a Vaši identifikaci a dohledání Vámi požadovaných informací.