Zásady ochrany osobních údajů

O nás

Součástí výzkumných projektů agentury GfK Czech, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha, IČO 15271757 (dále "GfK”) je shromažďování a zpracovávání informací (osobních údajů) od jednotlivých respondentů - členů Panelu domácností GfK, kteří mají postavení subjektů údajů. 

Vzhledem k tomu, že GfK sídlí v Evropské unii, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými evropskými předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími zákonnými ustanoveními. 

GfK je společností zabývající se výzkumem trhu a členem mezinárodní organizace ESOMAR i českého SIMARu. Dodržujeme profesionální standardy, které ESOMAR i SIMAR stanovují pro své členy, a současně chráníme soukromí Vás - účastníků našich projektů výzkumu trhu. 

Přitom přísně dodržujeme, vědomi si svých povinností a odpovědnosti co by správce osobních údajů, právní předpisy a profesní etické zásady týkající se ochrany osobních údajů shrnuté pro účely informování respondentů do následujících zásad: 

Účast každého respondenta na dotazování je dobrovolná stejně jako poskytnutí osobních údajů souvisejících s dotazováním. Každý člen Panelu domácností má kdykoli možnost své členství ukončit odvoláním souhlasu s dalším zpracováním svých osobních údajů, a to prostřednictvím oznámení o ukončení členství zaslaného GfK prostřednictvím e-mailu či poštou. 

Informace získané o respondentovi v rámci výzkumu slouží výhradně k výzkumným účelům GfK. Výzkum trhu zásadně nekombinujeme s nevýzkumnými činnostmi, jako např. s propagací či prodejem zboží nebo služeb, osobní údaje nepředáváme žádným dalším subjektům a nebudeme Vám zasílat spamy (nevyžádané hromadné e-maily). 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak v listinné tak v elektronické podobě, jsou uloženy v zabezpečených datových souborech nebo v listinné podobě zabezpečených schránkách, k nimž mají přístup jen pověření pracovníci GfK v případech nezbytných k naplnění shora zmíněného účelu. 

Osobní údaje poskytnuté pro výzkum jsou statisticky zpracovávány do souhrnných výsledků, v rámci těchto souhrnných výsledků je GfK schopna přiřadit soubor konkrétních údajů k určitému respondentovi prostřednictvím jedinečného identifikátoru. Klientům GfK jsou však výsledky výzkumu poskytovány zásadně v anonymizované podobě (bez dešifrovacího klíče). 

Osobní údaje panelistů máme uložené pouze po dobu bezpodmínečně nutnou ve vztahu k účelu členství v Panelu domácností anebo k plnění zákonných povinností. Zavedli jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k tomu, abychom osobní údaje panelistů ochránili. 

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí níž lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. “Přímo”, znamená například za pomocí jasných identifikátorů, jako jsou jméno či adresa; “nepřímo” znamená za pomoci kombinace dalších informací. Mezi osobní údaje patří zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození či rodné číslo. 

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme pro účely popsané níže, které jsou plně v souladu se Souhlasem se zpracováním osobním údajů, který nám udělujete při zapojení se do Panelu domácností. Neshromažďujeme, ani nezpracováváme žádné další osobní údaje, než které jsou nutné ke splnění daných účelů. Osobní údaje používáme pouze za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud jste výslovně neposkytl/a souhlas s jiným použitím Vašich osobních dat. Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje použít k jinému účelu, než který je uvedený na Souhlasu se zpracováním osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat. V případech kdy je zpracování dovoleno pouze na základě platného souhlasu, použijeme Vaše osobní údaje pro tento jiný účel pouze s Vaším předem daným souhlasem. 

Vaše osobní údaje můžeme použít a uchovávat pro účely našeho oprávněného zájmu, jako jsou prevence, odhalování nebo vyšetřování protiprávního jednání, prevence podvodů nebo jakéhokoli jiného zneužívání našich služeb a informačních systémů. Vaše osobní údaje můžeme také potřebovat a použít pro požadavky interního nebo externího auditu, k účelům informační bezpečnosti, pro ochranu či prosazování našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku. 

1.Registrační údaje a přímá komunikace

Pokud se zaregistrujete jako člen/ka Panelu domácností na naší webové stránce www.paneldomacnosti.cz, budete požádáni o vytvoření uživatelského účtu a vyplnění vstupního dotazníku a Charakteristiky domácností, kde nám poskytnete základní osobní údaje (dále “registrační údaje"): 

 • Jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo, datum narození, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, počet členů domácnosti, ekonomickou aktivitu, čistý měsíční příjem domácnosti a velikost domácnosti, výšku a váhu
 • Informace o Vašich spotřebitelských návycích a preferencích, jako například, ale nikoliv výlučně, které se týkají finančního sektoru, pojištění, médií, spotřebního zboží, potravin, dovolené a volnočasových aktivit, Vašeho majetku či používání zařízení připojitelných k internetu
 • Informace o Vašich osobních postojích a názorech či Vašem zdravotním stavu (další informace naleznete níže v části věnované "Citlivým údajům") 

Registrační údaje používáme: 

 • správu a údržbu Panelu domácností,
 • k výběru respondentů k účasti na výzkumech trhu v Panelu domácností spočívajících ve sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácnosti,
 • k účasti ve výzkumech trhu v GfK Panelu domácností spočívajících ve sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácností, a s ní spojené komunikace (ohledně našich služeb, projektů, informací, podmínek, pravidel a zásad a včetně zasílání odměn a výher za spolupráci),
 • k průběhu účasti v online či offline projektech výzkumu trhu v Panelu domácností a s ní spojené komunikace, například pro zasílání pozvánek,
 • ke kontaktování panelistů ze strany GfK s nabídkou účasti na dalších výzkumech trhu prováděných GfK,
 • pro rutinní zajišťování kvality a procesy předcházení podvodům, jako je odhalení opakované registrace stejným jedincem za pomoci více (falešných) identit. 

Dále registrační údaje používáme v anonymizované podobě pro statistické účely, například pohlaví, věkovou skupinu odvozenou od data narození, region bydliště odvozeného na základě PSČ. Tímto způsobem můžeme dále klientovi reportovat, jaké procento všech respondentů mužského a ženského pohlaví či věkové skupiny nebo regionu odpovědělo na určité otázky během on-line výzkumu nebo koupilo dané zboží. 

2. Účast v Panelu domácností

Vedle registračních údajů shromažďujeme od členů v Panelu domácností také další relevantní informace, včetně osobních údajů. Sbíráme například následující osobní údaje: 

 • poskytnuté v průběhu výzkumů prováděných online, telefonicky nebo osobně,
 • aktivním poskytnutím informací během Vaší účasti v Panelu domácností (například pomocí aplikací nebo skenovacího zařízení, jejíž prostřednictvím zasíláte čárové kódy produktů nebo fotografie pokladních dokladů) 

(společně označované jako "Panelová data"). 

 • Tato Panelová data analyzujeme, spojujeme a vyhodnocujeme spolu s Panelovými daty dalších členů Panelu domácností a používáme je jen pro účely výzkumu trhu. Panelová data využíváme k vyhodnocování a reportování výsledků výzkumů našim klientům (tedy zadavatelům výzkumů) v anonymizované formě.
 • Podrobnější informace naleznete v příslušných Souhlasech konkrétních výzkumných projektů (pokud jsou potřeba). 

3. Cookie a data z nich plynoucí

Na webových stránkách Panelu domácností, ale také v průběhu online výzkumů můžeme shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, prostřednictvím souborů cookies a dalších technologií, které zlepšují výkonnost webových stránek, uživatelskou přívětivost, bezpečnost i uživatelský prožitek a slouží pro účely výzkumu účinnosti reklamy či měření médií, jak se popsáno v Pravidlech pro nakládání se soubory cookies pro účely Panelu domácností. 

Takto získané údaje dále můžeme kombinovat s registračními údaji a/nebo panelovými daty, tak jak je potřeba pro účely výzkumu trhu, výzkumu účinnosti reklamy a/nebo měření médií/ sledovanosti. 

4. Sensic.net

Sensic.net ("Sensic") je platformou pro sledování souborů cookies, která shromažďuje informace o kontaktech s reklamou a jejím účinkem nebo používání streamovaných médií v souvislosti s online výzkumnými panely společnosti GfK a třetích osob, stejně tak jako s obecným měřením sledovanosti, který není spojen s konkrétním panelem. Společnost GfK používá osobní údaje shromážděné nebo přijaté ze Sensicu pro analýzu dat, marketingový výzkum, výzkum dopadu a účinku reklamy a měření sledovanosti. Sensic cookies neslouží k tomu, aby samy o sobě přímo vytvářely reklamu pro členy Panelu domácností. Další informace o sensic.net naleznete na sensic.net a v Pravidlech nakládání se soubory cookies. 

5. Citlivé údaje

V určitých případech a pro účely uvedené v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a v průběhu registrace do Panelu domácností (či ho obnovil/a při zavádění nařízení EU v roce 2018), můžeme zpracovávat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (tzv. "citlivé údaje"). Citlivé údaje se týkají osobních údajů pojednávajících o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajích, biometrických údajích, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. 

Můžeme shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. "citlivé údaje", a to jak jako součást registračních údajů, tak i jako údaje zadané v průběhu výzkumu. Můžeme ale rovněž zpracovávat citlivé údaje, které jste o sobě sám/a zveřejnil/a (např. na sociálních sítích). Vaše citlivé údaje můžeme rovněž zpracovávat, pokud jste svobodně poskytl/a svůj předem daný, výslovný a samostatný souhlas v konkrétním kontextu pro určitý účel, například během Vašeho členství v Panelu domácností. 

Shromažďujeme a používáme citlivé údaje pouze v případě potřeby pro konkrétní účel Panelu domácností, například pro stanovení výběru respondentů pro výzkumy v oblasti zdravotnictví. 

Sběr osobních údajů z jiných zdrojů

Můžeme rovněž shromažďovat údaje týkající se vystavení členů Panelu domácností reklamě a relevantnímu mediálnímu obsahu z jiných zdrojů, jako jsou reklamní sítě, platformy sociálních médií, webové stránky a mobilní aplikace. Pokud bychom tak chtěli učinit, vyžádáme si nejprve předchozí souhlas člena Panelu domácností s tímto sběrem dat a informujeme ho o zdrojích, ze kterých jeho osobní údaje shromažďujeme. Tato sekundární data bychom využili k obohacení údajů, které shromažďujeme od členů Panelu domácností během jejich členství v Panelu domácností, abychom dokázali našim klientům nabídnout detailnější vstup a poznatky. 

Obecně platí, že pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje z jiných zdrojů, pak se nejprve ujistíme, že Vás třetí osoba (tedy náš zdroj) již předem informovala o předání osobních údajů nám, anebo Vás budeme při našem prvním kontaktu informovat, jak jsme obdrželi Vaše osobní údaje a poskytli Vám všechny informace požadované platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Sdílení osobních údajů

Společnost GfK může předávat Vaše osobní údaje třetím osobám, ale pouze údaje potřebné pro jasně určený, omezený účel a pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje členů Panelu domácností našim klientům (zadavatelům výzkumů) zásadně nepředáváme. 

Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze těm třetím osobám a za účelů dle popisu níže – pokud jste s předáním Vašich osobních údajů dalším třetím stranám výslovně souhlasil/a, například vyplněním Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní panel. Společnost GfK zavede příslušná opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovány, zajištěny a převedeny v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

1. V rámci skupiny GfK

GfK Czech je součástí mezinárodní skupiny (dále “skupina GfK”), která se skládá z řady společností sídlících v Evropské unii i mimo ni. Většina z nich je vlastněna GfK SE sídlící v Německu. Vaše osobní údaje mohou být předány jedné nebo více společností, které jsou součástí mezinárodní skupiny GfK, pokud to je potřeba pro zpracování a uložení dat, poskytnutí Vám přístupu k našim službám, poskytnutí podpory klientům, zlepšování služeb, vývoj obsahu nebo pro jiné účely. Nepředáváme osobní údaje členů Panelu domácností třetím osobám mimo skupinu GfK, pokud člen/ka Panelu domácností předem neudělil/a svůj výslovný souhlas s tímto konkrétním úkonem. 

Vaše veškeré osobní údaje jsou nahrané na portálu Attracktive, který hostuje a spravuje GfK SE, se sídlem Nordwestring 101, 90419 Norimberk, Německo, VAT no.: DE 133 500 719. Údaje zde uložené slouží pro uchování dat z nákupů, výběr vzorku a správu Panelu domácností. Údaje jsou zde uloženy po celou dobu Vašeho členství v Panelu domácností. 

Do zaslání jednorázových online dotazníků a jejich zpracování se zapojují také pracovníci GfK Slovakia, se sídlem Račianska 153, 931 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00602272, a GfK Bulgaria, se sídlem 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofie, Bulharsko. Vaše údaje mají jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci těchto jednorázových projektů. 

2. Externí poskytovatelé služeb

V případě potřeby pověřujeme další společnosti a jednotlivce, aby za nás plnili určité úkoly vyplývající z našich služeb v rámci smluv a dohod o zpracování dat. Můžeme například poskytnout osobní údaje smluvním partnerům nebo dodavatelům, tedy partnerům, kteří spravují hosting našich databází a aplikací, zpracovávají data, informace, které jste si vyžádal/a, nebo v rámci call-centra poskytují podpůrné služby či realizaci rozhovorů v průběhu projektů výzkumu trhu. Tyto údaje sdílíme nebo zpřístupňujeme pouze externím poskytovatelům služeb v rozsahu, který daný účel vyžaduje. Tyto údaje nesmí být danou třetí stranou používány k jiným účelům, zejména pak ne pro vlastní účely nebo účely třetích stran. Externí poskytovatelé služeb GfK jsou smluvně zavázáni respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů, jednat pouze v souladu s Vaším Souhlasem se zpracováním osobním údajů a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a jsou též povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Vašim osobním údajům. 

Webové stránky Panelu domácností www.paneldomacnosti.cz, které zjednodušují správu spolupracujících uživatelů, včetně editace údajů, pro nás spravuje a hostuje společnost ICNET s.r.o., se sídlem Vodnická 436/46, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO 26151090. 

E-shop www.gfk-cz.wbonus.cz pro nás spravuje a hostuje společnost WATCH.CZ, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO 26172321. 

3. Orgány státní správy

Vaše osobní údaje předáme pouze těm orgánům státní správy, abychom naplnili naše zákonné povinnosti. GfK například odpoví žádosti soudů, orgánů činných v trestním řízení, regulačních agentur a dalších veřejných a vládních orgánů, a to i v případě, že se nebude jednat o orgány sídlící v zemi Vašeho bydliště. 

Mezinárodní předávání osobních údajů

Za určitých okolností také bude nutné, aby společnost GfK předala Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii/ Evropský hospodářský prostor (EHP), do tzv. "třetích zemí". Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že předáváme osobní údaje do třetích zemí, v nichž se uplatňuje odlišná úroveň ochrany osobních údajů než v České republice. V realitě může v rámci mezinárodního předání údajů dojít zejména k předáním údajů: 

1. Právnickým osobám skupiny GfK

Právnické osoby mezinárodní skupiny GfK sídlící mimo Evropskou unii uzavřely vnitropodnikové smlouvy o ochraně údajů v rámci společnosti s použitím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí s cílem poskytnout Vám dostatečné a vhodné záruky ochrany Vašeho soukromí a Vašich údajů a zajistit bezpečnost mezinárodního předávání dat. 

2. Dalším třetím stranám sídlící mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)

Jakékoliv předání osobních údajů třetím osobám mimo skupinu GfK bude prováděno až po předchozím oznámení této skutečnosti Vaší osobě, případně, kde je to nutné, i s předem uděleným souhlasem. V případě, že jsou Vaše údaje předány do třetích zemí, tedy mimo území EU, je zajištěna jejich náležitá ochrana, a to na základě: 

 • přijetí vhodných záruk - standardních smluvních doložek přijatých Komisí EU, a to v případě předání jiným společnostem skupiny GfK;
 • rozhodnutí Komise EU, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to v případě předání jakýmkoli jiným třetím státům mimo EU.

Seznam zemí, ve kterých Evropská komise považuje úroveň ochrany osobních údajů za přiměřenou, je uveden zde:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. 

Nakládání s osobními údaji členů Panelu domácností mladších zákonného limitu

Neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje členů Panelu domácností mladších než 16 let – pokud nemáme aktuální souhlas zákonného zástupce v souladu s platnými právními předpisy. Když zjistíme, že máme uložené osobní údaje člena Panelu domácností mladšího 16 let, které byly neúmyslně shromážděny, bez zbytečného odkladu tyto údaje vymažeme. 

Bezpečnost

Bezpečnost dat je pro GfK prioritou. Používáme dostatečnou úroveň zabezpečení, a proto jsme zavedli přiměřené fyzické, elektronické a administrativní postupy k ochraně shromážděných údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným. Naše pravidla a zásady týkající se bezpečnosti informací postupují podle obecně uznávaných mezinárodních standardů a jsou pravidelně revidovány a aktualizovány, aby dokázaly reagovat na naše obchodní potřeby, technologické změny a regulační požadavky. Přístup k Vašim osobním údajům je poskytován pouze těm zaměstnancům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem GfK, kteří je potřebují znát z provozních či obchodních důvodů nebo aby mohli splnit své povinnosti. 

V případě porušení ochrany údajů obsahujících osobní údaje bude společnost GfK dodržovat platné právní předpisy a pravidla o oznamování porušení ochrany osobních údajů. 

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte konkrétní práva daná právními předpisy, která se týkají osobních údajů. GfK respektuje Vaše individuální práva a zavazuje se adekvátně řešit všechny Vaše dotazy. Následující seznam obsahuje informace o Vašich právech, která vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních dat: 

 • Právo na odvolání souhlasu: V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat podle postupů popsaných v příslušném formuláři souhlasu. Zaručujeme, že souhlas může být odvolán stejným způsobem, jakým byl udělen - např. tedy elektronicky. Jako člena Panelu domácností Vás ale musíme upozornit, že odvoláním souhlasu a vypořádáním oboustranných závazků ukončíte svou účast v Panelu. Současně odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo na opravu: V případě, kdy máte podezření na nesprávnost Vašich údajů, u nás shromážděných, a to jak subjektivní, tak objektivní povahy, máte právo nás požádat o opravu/ anebo doplnění Vašich osobních údajů. Pravidelně se snažíme Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici. K tomu nabízíme možnost využívat samoobslužný internetový portál (www.paneldomacnosti.cz), kde mohou uživatelé sami kontrolovat a opravovat své osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování: Můžeme zpracování Vašich údajů omezit, pokud:
  - zpochybňujete přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, kterou potřebujeme k ověření přesnosti,
  - je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy místo vymazání osobních údajů požadujete omezení zpracování,
  - Vaše osobní údaje již nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro prokázání, uplatnění nebo obranu Vašich zákonných nároků, nebo
  - vznesete námitku proti zpracování, zatímco ověřujeme, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.
 • Právo na přístup: Máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli Vaše osobní údaje, včetně například informací o tom, které kategorie osobních údajů zpracováváme, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu je předáváme, jak dlouho je budeme uchovávat, kde jsme je získali – pokud ne přímo od Vás – nebo případně kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsme osobní údaje zpřístupnili či o Vašich právech s nimi spojenými. Máte právo od nás získat jeden bezplatný výpis Vašich osobních údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za každý další výpis, který si vyžádáte (týká se např. neadekvátních a často opakovaných žádostí o výpis).
 • Právo na přenositelnost: Na Vaši žádost Vám předáme všechny Vaše zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo je, pokud je to technicky možné, předáme jinému – Vámi pověřenému – správci. Toto právo lze uplatnit za předpokladu, že je zpracování podloženo Vaším souhlasem nebo je nezbytné pro plnění smlouvy, a že je zpracování prováděno automatizovaně. Upozorňujeme, že uplatnění práva na přenos Vašich údajů se nijak nedotýká zpracování Vašich údajů námi prováděného v rámci anebo v souvislosti s Vaší účastí v Panelu domácností a i po jejich přenesení jsme i nadále oprávněni na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního základu zpracovávat Vaše osobní údaje.
 • Právo na výmaz: Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud:
  - osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  - vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné naše oprávněné zájmy převažující nad Vašimi nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  - je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Vy svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  - byly Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně;
  - jejich výmaz je vyžadován ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
  - shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší 16ti let;

  a zároveň, pokud tedy nebylo zpracování nezbytné:

  - splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje toto zpracování od nás (zejména pro zákonné požadavky na uchovávání údajů);
  - nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování: Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z konkrétního důvodu, za předpokladu, že zpracování není založeno na Vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování, uveďte, prosím, zda chcete Vaše osobní údaje vymazat nebo omezit jejich zpracování.
 • Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo nás kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich údajů, tj. aby náš pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedené automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit.
 • Právo podat stížnost: V případě údajného porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů můžete podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete (v ČR tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů), v zemi, kde vykonáváte svoje zaměstnání nebo kde došlo k údajnému porušení ochrany osobních údajů. 

Důležité:

 • Časová lhůta: Vždy se pokusíme vyřídit Vaši žádost v průběhu 30ti dnů od doručení Vaší žádosti. Lhůta však může být s ohledem na početnost žádostí a jejich složitost prodloužena o další 2 měsíce. O této skutečnosti Vás budeme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti informovat spolu s důvodem o prodloužení lhůty. Zároveň jste v tomto případě oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu (viz výše).
 • Omezení přístupu: V určitých situacích Vám nebudeme moci zpřístupnit některé nebo všechny Vaše osobní údaje kvůli zákonným ustanovením nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích osob (např. obchodní tajemství). Pokud odmítneme Vaši žádost o přístup, sdělíme Vám také důvod odmítnutí. 
 • Nemožná identifikace: Předpokládáme, že v některých případech nebude možné dohledat všechny Vaše osobní údaje podle identifikátorů, které jste uvedl/a ve své žádosti. Například nebudeme moci vyhledat při zadání Vašeho jména a e-mailové adresy: 
  - údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies, tedy pokud jste jako člen/ka panelu GfK (Panelu domácností) neudělil/a souhlas s používáním souborů cookies pro účely výzkumu trhu a zároveň jste ještě stále v době Vaší žádosti členem daného panelu. 

V takových případech, kdy Vás nedokážeme identifikovat jako subjekt údajů, nejsme schopni vyhovět Vaší žádosti o splnění Vašich zákonných práv popsaných v této kapitole, tedy pokud neposkytnete další informace umožňující Vaši identifikaci. Také Vás máme právo požádat o ověření totožnosti v případě, kdy máme o Vaší totožnosti jakékoliv pochybnosti. 

 • Vykonávání práv: Chcete-li uplatnit Vaše práva, obraťte se prosím písemně na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailem nebo písemně dopisem. Kontaktní informace naleznete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

Výmaz osobních údajů

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k dokončení či vyhodnocení daného projektu nebo Vašeho členství v Panelu domácností, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tudíž Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny. 

Vedle toho také nesmažeme kompletně všechny Vaše osobní údaje, pokud nás požádáte, abychom Vás již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem společnost GfK uchovává záznamy, které obsahují informace o osobách, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění Vašeho požadavku uchováme pouze nezbytný rozsah Vašich osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám samozřejmě nezadáte jiná specifika. 

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám je doporučujeme průběžně sledovat. K Vašim osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány, a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud jste tedy neudělil/a souhlas s jiným zacházením. 

Kontaktní údaje

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašeho soukromí a osobních údajů souvisejících s Vaší účastí v Panelu domácností nebo chcete vykonat některé z Vašich zákonných práv jako odvolání souhlasu, opravu Vašich osobních údajů, omezení zpracování, přístupu, přenositelnost nebo výmaz, stejně tak jako jakýkoliv dotaz týkající se Panelu domácností, Vaší účasti v něm nebo odměn, které nabízíme členům Panelu domácností za účast v panelu či projektech, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky prostřednictvím naší bezplatné zelené linky: 

Tel: 800 222 888 - každý všední den mezi 15:00 a 19:00, e-mail: panel.domacnosti@gfk.com 

Pro případ ochrany osobních údajů můžete také přímo kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak e-mailem nebo poštou na adresu: 

[Pověřenec pro ochranu osobních údajů, GfK Czech, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 nebo e-mailem na: dpo_CZ@gfk.com] 

Rádi bychom Vás poprosili, zda byste o sobě napsal/a co nejvíce informací, abyste nám usnadnil/a Vaši identifikaci a dohledání Vámi žádaných informací.