Adatvédelmi szabályzat

1 Rólunk

"Mi" a GfK [GfK Hungária Kft, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. A. ép. 4. em., Tel.: +36 1 452 3050, Fax: +36 1 320 1776, email: vonalkod@gfk.com, Cégjegyzékszám: 01 09 062942] felel az Öntől ("Ön", "Résztvevő") vagy az Önnel kapcsolatban az Ön részvételével zajló piackutatási tevékenység során ("Panel") gyűjtött személyes adatok kezeléséért. Mivel a GfK európai uniós központtal rendelkező vállalat, ezért személyes adatait az európai uniós adatvédelmi szabályokkal és más hatályos rendelkezésekkel összhangban kezeljük.

2 Mi a személyes adat?

A személyes adat olyan információ, amely közvetlen vagy közvetett módon azonosítja Önt mint természetes személyt. A "közvetett módon" azt jelenti, hogy más információkkal együtt azonosítja Önt, például név, levelezési cím, lakcím, e-mail cím és telefonszám, illetve valamely egyedi eszközazonosító.

3 Személyes adat felhasználása

Mi az alábbiakban meghatározott célokból és az Ön részvételével zajló Panelhez kapcsolódó Hozzájárulási nyilatkozatban adott egyedi hozzájárulással összhangban kezeljük az Ön személyes adatait. Nem kezelünk több vagy másfajta személyes adatot, mint ami az adott célhoz feltétlenül szükséges. Kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból kezeljük a személyes adatait, eltérő célból csak abban az esetben, ha Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult, például egy másik Panelhez szükséges hozzájárulási nyilatkozattal. Amennyiben az általunk kezelt személyes adatait olyan célra is fel kívánjuk használni, amelyhez Ön előzetesen nem járult hozzá, úgy erről előzetesen tájékoztatjuk Önt és amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy személyes adatait a más célból történő adatkezelés esetén csak akkor kezeljük, ha Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
 1. Elérhetőségi adatok és közvetlen kapcsolattartás

  Számos szolgáltatás során gyűjtjük személyes adatait, mint például: nevét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét (“Regisztrációs Adatok”, a Panel esetében pedig "Alapvető Adatok" néven is hivatkozunk rá).

  A Regisztrációs vagy Alapvető adatait a szolgáltatásainkkal, szabályzatainkkal és szerződéses feltételeinkkel kapcsolatos tájékoztatás-nyújtása érdekében kezeljük. Regisztrációs vagy Alapvető adatait valamint az Ön és a GfK közötti kommunikáció tartalmát, az Önnel való kapcsolattartás során, az Ön részvételével zajló Panelhez kapcsolódó Hozzájárulási nyilatkozatban adott hozzájárulás feltételei szerint is felhasználjuk.  

 2. Panelekben való részvétel
  A Résztvevőktől a Regisztrációs Adatok vagy Alapvető adatok mellett más szükséges személyes adatot tartalmazó információt is gyűjtünk. Többek között az alábbi esetekben kezeljük személyes adatait:

  • online, telefonon vagy személyesen folytatott felmérések során,
  • automatizált adatgyűjtéssel, hardveres vagy szoftveres webes nyomon követési és közönségmérési eszközökkel, mint például követési alkalmazásokkal, böngésző-bővítményekkel, TV-mérőkészülékekkel és speciális internetes routerek-kel (internethasználattal, streaminggel és közösségi média platformok és egyéb (online) médiacsatornák használatával kapcsolatos adatok, valamint általában az Ön által használt digitális eszközök vonatkozásában)
  • az Ön részvétele során (például, az applikációk vagy eszközhasználat során megadott adatok)

  (a továbbiakban, együttesen: "Panel Adatok").

  A Panel Adatokat elemezzük és értékeljük, és összesítjük azokat a többi résztvevő Panel Adataival és a Panel Adatokat piackutatási célokra használjuk fel. Kérjük, további információért olvassa el a konkrét piackutatási projektek megfelelő hozzájárulási nyilatkozatait és reklám szabályzatunkat.

 3. Sensic.net
  A sensic.net ("Sensic") egy cookie nyomon követő (cookie tracking) platform, amely a GfK és harmadik felek által nyújtott online piackutatási panelekkel kapcsolatos hirdető partnerek és média streaming használat vonatkozásában, csak úgy, mint a nem konkrét panelekhez tartozó általános népszámlására alkalmas mérések vonatkozásában gyűjt információkat. A GfK a Sensic-en keresztül gyűjtött vagy a Sensictől kapott személyes adatokat adatelemzés, piackutatás, reklám hatásvizsgálatok és közönségmérés céljából használja fel. A Sensic cookie-kat nem használjuk a Résztvevők felé történő közvetlen hirdetési célokra. További információért látogasson el a http://sensic.net oldalra.

 4. Jogi kötelezettség és jogvédelem
  Előfordulhat, hogy a személyes adatokat a GfK-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében és megfelelőségi okokból kezeljük és őrizzük meg, mint például bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása, veszteség-megelőzés céljából, csalás vagy bármilyen más szolgáltatási és informatikai visszaéléssel szembeni védelem céljából. A GfK jogosult továbbá a belső és a külső audit követelmények igazolása, információbiztonság, valamint a GfK vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, magánszférájának, biztonságának, vagy tulajdonának védelme céljából is kezelni az Ön személyes adatait.

 5. A Panel portál weboldalak használata (a “Portál”)
  A jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései alkalmazandóak a https://panel.gfk.com/scan-hu/haztartaspanel/ weboldalunk ("Portál") használata, a SmartScan mobilalkalmazásunk használata és az online felmérések (a “Kérdőívek”) tekintetében is, amelyekre a Panelben való részvétel során meghívhatjuk, figyelemmel az alábbiakban foglalt adatvédelemi vonatkozású mechanizmusokra és tulajdonságokra.

  - Cookiek: Weboldalunk az adott Panelhez tartozó Cookie-szabályzatban foglaltak szerint a felhasználói élmény fokozása és a weboldal teljesítményének, felhasználó-barátságának és biztonságának javítása érdekében cookie-kat és más hasonló technológiákat használ.
  - Napló fájlok: A Portálon és a Kérdőívek kitöltése során olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek jellemzően a készüléke internethez való csatlakozásakor érhető el. Ezek az adatok különösen, de nem kizárólag a következők: IP cím, az operációs rendszer típusa és száma, valamint ahol lehetséges, a készülék gyártója és a szerverhez való hozzáférés kérelmezésének dátuma, időpontja.
  - Harmadik fél weboldalai: A látogatóknak nyújtott kényelem érdekében ez a Portál olyan weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek nem állnak velünk kapcsolatban, azok nem tartoznak ellenőrzésünk, illetve irányításunk alá. A jelen pontban írt szabályzatok és eljárások nem vonatkoznak ezekre a weboldalakra. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által gyűjtött adatok biztonságáért vagy titkosságáért. Javasoljuk, hogy a harmadik felek adatvédelmi szabályzatának megismerése érdekében közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az adott weboldalakkal. 

4 A személyes adatok továbbítása

A GfK kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból és harmadik személyek előtt hozza nyilvánosságra személyes adatait – kivéve, ahol Ön kifejezett hozzájárulását adta adatai egyéb harmadik felek részére történő továbbításához, így például egy adott Panel során adott hozzájárulás alapján. A GfK minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik, továbbítják, illetve biztosítják az adatok biztonságát. 
 1. Adattovábbítás a GfK Csoporton belül
  A GfK egy globális szervezet (a "GfK Csoport") része, amely számos Európai Unión belüli és kívüli társaságból áll, és amelyek elsődlegesen a németországi GfK SE tulajdonában állnak. Az Ön személyes adatai egy vagy több GfK Csoporton belüli leányvállalat részére is továbbításra kerülhetnek, amennyiben az a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában meghatározott célokból szükséges, úgy, mint adatkezelés, adattárolás, a GfK szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, ügyfél támogatás biztosítása, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatal, tartalomfejlesztés és egyéb célok. A piackutatási projektekben résztvevők előzetes, kifejezett, konkrét adatkezelési cél vonatkozásában megadott hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk a résztvevők személyes adatait a GfK Csoporton kívüli harmadik személyek részére.

 2. Adattovábbítás külső szolgáltatók részére
  Amennyiben szükséges, a GfK adatfeldolgozói szerződések keretében más társaságokat és személyeket bíz meg bizonyos feladatok a GfK nevében történő ellátásával. Például személyes adatokat továbbíthatunk ügynökök, szerződő felek vagy partnerek részére a GfK adatbázis vagy applikáció hostinggal, ajándékok csomagolásával és postázásával, adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggésben, vagy az Ön által kért információk megküldése céljából, illetve a piackutatási projektek keretében támogatói szolgáltatások, interjúkészítés céljából call-centerek részére. Az ilyen külső szolgáltatókkal csak a konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben osztunk meg és teszünk hozzáférhetővé személyes adatokat. E szolgáltatók nem kezelhetik ezen adatokat más célból, különösen nem használhatják fel azokat saját vagy harmadik fél érdekében. A GfK külső szolgáltatói a szerződésben foglaltak szerint kötelesek tiszteletben tartani személyes adataik titkosságát.

 3. Üzleti célú adattovábbítások
  Bármilyen átszervezéssel, szerkezetátalakítással, egyesüléssel, eszköz adásvétellel, vagy egyéb eszközátruházással kapcsolatban (a továbbiakban együttesen "Üzleti Célú Adattovábbítás"), az Üzleti Célú Adattovábbításhoz szükséges és indokolt mértékben továbbítjuk az adatokat, ideértve a személyes adatokat, amennyiben a személyes adatok címzettje beleegyezik, hogy az Ön személyes adatai kezelése során megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak. Ezt követően is biztosítjuk a személyes adatok titkosságát és előzetesen tájékoztatjuk az érintett felhasználókat, mielőtt a személyes adatok egy másik adatvédelmi szabályzat hatálya alá kerülnének.
 4. Hatóságok
  Csak a jogszabályokban előírtak szerint osztjuk meg személyes adatait a közhatalmi szervekkel. A GfK például teljesíti az – akár Ön tartózkodási helyén kívüli - bíróságok, bűnüldöző szervek, szabályozó szervek és más állami és kormányzati hatóságok megkereséseit.

5 Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Bizonyos speciális körülmények esetén, előfordulhat, hogy a GfK-nak az Európai Unió / Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli országokba, úgynevezett "harmadik országokba" kell továbbítania az Ön személyes adatait. Az ilyen harmadik országokba történő adattovábbítás valamennyi a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglalt adatkezelési művelettel kapcsolatban előfordulhat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit harmadik országokba történő adattovábbítás esetén is alkalmazni kell, amely harmadik országokban az Ön tartózkodási helye szerinti ország adatvédelmi szabályaitól eltérő adatvédelmi szabályozási szint is lehet. Nemzetközi adattovábbításra különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:
 1. A GfK Csoporthoz tartozó jogi személyek
  A GfK Csoporthoz tartozó Európai Unión kívüli társaságok úgynevezett vállalatcsoporton belüli adatvédelmi megállapodásokat írtak alá az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek alkalmazásával annak érdekében, hogy biztosítsák a személyes adatok védelmét és jogszerűvé teszik a nemzetközi adattovábbításokat.

 2. Az EU / EGT területén kívüli harmadik felek
  Bármely a GfK Csoporton kívüli harmadik országba történő adattovábbításra kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása, és ahol szükséges az Ön hozzájárulása mellett kerül sor. Bármely olyan országba történő adattovábbítás esetén, amely nem szerepel az Európai Bizottság által közzétett a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országok listáján, a közétett listát lásd: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, az adattovábbítás az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltétételeket tartalmazó szerződésen vagy más a jogszabályokkal összhangban álló megfelelő szintű védelmet biztosító biztosítékokon alapul. 

6 Gyermekek személyes adatainak kezelése

A GfK a helyi szabályozásnak megfelelő szülői hozzájárulás nélkül nem gyűjti vagy kezeli a 18. életévét be nem töltött – vagy annál alacsonyabb életkorú – gyermek személyes adatát. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy véletlenül ilyen gyermekek személyes adatai kerültek hozzánk, úgy ezen adatokat haladéktalanul töröljük. 

7 Különleges adatok kezelése

Bizonyos esetekben - az Ön részvételével zajló Panel hozzájárulási nyilatkozatában foglalt célokból - kezelhetjük az Ön különleges kategóriájú személyes adatait ("különleges adatok"). A különleges adat az egészségi állapotra vonatkozó adat. Előfordulhat például, hogy olyan különleges adatokat kezelünk, amelyeket Ön nyilvánosságra hozott. Olyan mértékben is kezelhetjük a különleges adatokat, amely szükséges a jogos követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ugyancsak kezelhetjük az Önnel kapcsolatos különleges adatokat, amennyiben figyelemmel a konkrét célra, ahhoz Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárult, mint például a Panelben való résztvétel során.

8 Adatbiztonság

A GfK komolyan veszi az adatbiztonságot. Megfelelő biztonsági szintet alkalmazunk, és ezért ésszerű fizikai, elektronikus és adminisztratív eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük az általunk gyűjtött adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől, módosítástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy a személyes adatok jogosulatlan továbbításától, tárolásától vagy más módon történő feldolgozásától. A GfK adatbiztonsági irányelvei és eljárásai szorosan összhangban vannak a széles körben elfogadott nemzetközi szabványokkal, ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint frissítjük az üzleti igények, a technológiai változások és a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében. A személyes adatokhoz csak azok a személyek, a szolgáltatók, illetve a GfK leányvállalatai férhetnek hozzá, akik megfelelő üzleti ismeretekkel rendelkeznek, vagy akiknek feladataik ellátásához azok szükségesek. Személyes adatok megsértése esetén megtesszük a jogszabályokban foglalt személyes adatok megsértése esetén előírt lépéseket. 

9 Érintetti jogok

Érintettként adatainak kezelése során Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik. E pontban foglaltakat valamennyi a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglalt adatkezelési művelet esetén alkalmazni kell. A GfK tiszteletben tartja az Ön jogait és megfelelő módon kezeli az Ön kéréseit. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a hatályos adatvédelmi szabályozáson alapuló érintteti jogaival kapcsolatban: 
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatban leírt eljárás szerint. Biztosítjuk, hogy a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan módon megtehesse, mint ahogy a hozzájárulását megadta – például, elektronikus úton. Résztvevőként kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonásával Ön jellemzően befejezi részvételét az adott projektben, és többé nem részesülhet olyan juttatásban vagy ösztönzésben, amelyet a GfK esetleg felajánlhat a Résztvevőknek.

 • Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésének kérésére. Megteszünk minden ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a birtokunkban vagy felügyeletünk alatt lévő folyamatosan kezelt adatokkal kapcsolatban a GfK számára elérhető legfrissebb információk alapján biztosítsuk azok pontosságát, teljességét, naprakészségét. Megfelelő esetekben olyan önkiszolgáló internetes portálokat biztosítunk, ahol a felhasználóknak lehetőségük van személyes adataik felülvizsgálatára és kijavítására.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  - vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
  - az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  - a GfK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy a GfK jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

 • Az érintett hozzáférési joga: Ön jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, ideértve azok kategóriáról, az adatkezelés céljáról, amennyiben az adatokat nem Öntől szereztük meg, azok forrásáról, továbbá - az személyes adatai továbbítása esetén - az adattovábbítás címzettjéről. Ön jogosult az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, egy esetben ingyenesen másolatot kérni. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerűen megállapított díjat számoljunk fel minden további példányért, amelyet Ön kér. 

 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére, továbbítjuk személyes adatait más adatkezelő részére, amennyiben annak technikai feltételei adottak, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges. Ahelyett, hogy személyes adatainak másolatát megkapná, Ön kérheti, hogy az adatokat közvetlenül az Ön által megadott másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 • Törléshez való jog: Ön jogosult személyes adatainak törlését kérni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelte a Gfk;
  - joga van tiltakozni az adatai további kezelése ellen (lásd lent);
  - Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  - a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Gfk;

  kivéve, ha az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges:

  - az adatkezelés az Gfk-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  - különösen törvényben meghatározott adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  - az adatkezelés a Gfk, vagy egy harmadik fél jogos követelésének megállapításához, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges.

 • Tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és nem a hozzájárulásán alapul. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, kérjük, jelölje meg, hogy az adatkezelés korlátozását vagy adatainak törlését kéri a GfK részéről.

 • Panasztétel joga: A hatályos adatvédelmi rendeletezések állítólagos megsértése esetén panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál abban az országban, ahol él vagy ahol az állítólagos jogsértés történt.
 Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • Időtartam: Törekszünk rá, hogy kérését 30 napon belül teljesítsük. Ez az időtartam azonban meghosszabbítható a konkrét joggyakorlás vagy a kérelem összetettsége miatt.

 • Hozzáférés megtagadása: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a jogszabályi rendelkezések miatt nem tudunk Önnek hozzáférést biztosítani a személyes adataihoz. A személyes adatokhoz való hozzáférési kérelem megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt az elutasítás okairól.

 • Azonosíthatatlanság: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk megkeresni személyes adatait a kérelemben megadott azonosítók miatt. Abban az esetben, ha Ön a kérelmében nevét és e-mail címét megadja, akkor az alábbi két példában bemutatottak szerint nem tudunk keresést végrehajtani a megadott név és e-mail cím alapján:

  - a böngésző cookie-k által gyűjtött adatok, kivéve, ha a GfK online paneljének tagjaként Ön beleegyezését adta a cookie-k piackutatási célra való felhasználásához, és a kérés időpontjában még mindig tagja ennek a panelnek,
  - a nyilvános közösségi média oldalakról gyűjtött adatok, feltéve, hogy kommentjeit olyan becenév alatt tette, amely a GfK előtt nem ismert.

  Olyan esetekben, ahol nem tudjuk Önt, mint érintettet azonosítani, a GfK nem tudja teljesíteni a jelen pontban rögzített joggyakorlás keretében érvényesíteni kívánt kérést, kivéve, ha Ön a beazonosításhoz szükséges további információt ad meg.

 • Az Ön jogainak gyakorlása: Jogainak érvényesítése érdekében kérjük írásban, például email útján vagy postai úton, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi ügyfélszolgálatunkkal. Közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokért, kérjük, olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzat végét. 

10 Adatmegőrzés

Általánosságban, a GfK törli az Öntől gyűjtött személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés célja, amelyhez eredetileg gyűjtötték azokat, megszűnt. Mindazonáltal előfordulhat, hogy törvényi rendelkezése alapján hosszabb ideig tároljuk személyes adatait. Nem töröljük az összes Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatot továbbá akkor sem, amennyiben kérte, hogy a jövőben ne lépjünk Önnel kapcsolatba. E célból a GfK olyan nyilvántartást vezet, amely azokkal a személyekkel kapcsolatban tartalmaz adatot, akik kérték, hogy a GfK a jövőben ne lépjen velük kapcsolatba (például e-mailek küldése vagy piackutatási projektek kampányokhoz toborzás). Erre vonatkozó kérés esetén a GfK megadottnak tekinti az érintetti hozzájárulást a nyilvántartás-vezetés céljából történő személyes adatok tárolása tekintetében, kivéve, ha Ön másként nem rendelkezik.

11 Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk szerint módosítsuk az adatvédelmi gyakorlatunkat, és bármikor frissítsük és módosítsuk a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat hatályosságát a dokumentumban fent jelöljük az "utoljára módosítva" kitétel feltüntetésével. Személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, kivéve, ha Ön az abban foglaltaktól eltérő adatkezeléshez hozzájárult.

12 Elérhetőségek

A konkrét adatkezeléssel vagy más az érintteti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Telefon: +36 1 452 350
Email: dpo_hungary@gfk.com
Postai cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca16 A. ép. 4. em.

Valamennyi megkeresés továbbításra kerül az Adatvédelmi Tisztviselő részére.
Adatvédelmi tisztviselő: Will Hammond
Adatvédelmi helyi kapcsolattartó: Milibák Anett

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu