Personvernregler

Informasjon om samtykke

Hvordan personopplysningene dine beskyttes
Dine personopplysninger tilhører deg! Du har rett til å vite hvem som samler inn hvilke typer personopplysninger om deg og hvordan de brukes. GfK Norge AS, Østensjøveien 39-41, 0667 Oslo ("GfK", "vi", "oss", "vår") har ansvaret for behandlingen av deltakerens personopplysninger (”du”, ”din”, ”Paneldeltaker”) i forbrukerpanelene ("Panelene").

GfK er en del av en global organisasjon ("GFK Gruppen"), som består av flere foretak innen- og utenfor EU, hvilke alle hovedsakelig eies av GfK SE i Tyskland.

Vi behandler personopplysningene dine ifølge vår integritetspolicy, se nedenfor samt i link ovenfor for nedlastning. 

Hvordan vi har tenkt å behandle personopplysningene dine
Som et markedsundersøkelsefirma studerer vi rent generelt menneskers holdninger mot produkter og varemerker, og deres generelle konsum- og kjøpsatferd. Vi rapporterer resultatene fra våre undersøkelser til våre kunder i en form som ikke gjør det mulig for dem å identifisere deg personlig. Den personlige informasjonen som du gir når melder deg på i Panelet kommer til å være helt atskilt fra andre opplysninger vi samler inn fra deg i forbindelse med markedsundersøkelseaktiviteter.

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge vi behøver dem for panelets formål eller for å oppfylle juridiske forpliktelser. Vi ivaretar alle nødvendige tekniske og organisatoriske handlinger for å beskytte dine personopplysninger ifølge avsnittet ”Sikkerhet” i vår integritetspolicy.

Hvorfor behøver vi ditt samtykke 
Å bli med i Panelet som paneldeltaker er frivilling. Om du velger å bli med, kreves dog ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Om du er yngre enn 16 år, får du bare bli med i panelet med en forelders eller verges tillatelse. Før du fortsetter, les følgende informasjon om ulike typer personopplysninger som vi samler inn, til hvilke formål vi behandler dem og hvem vi deler dem med.

Privacy Policy Version 1.0
Sist revidert : 20180509.

1 Om oss

«Vi», GfK Norge AS, Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo, Norge - Org nr 914 091 683 («GfK») er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene vi samler inn fra eller om deg. For eksempel, samler vi inn personopplysninger om deg i løpet av din deltakelse i en markedsundersøkelse, når du besøker nettstedet vårt eller bruker applikasjoene våre.  Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende europeisk personvernlovgivning og andre lovbestemmelser.

2 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte indentifiserer deg som person. Med indirekte, menes når informasjonen kombineres med annen informasjon, for eksempel navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, eller en unik enhetsidentifikator.

3 Bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til formålene beskrevet nedenfor og utelukkende i overensstemmelse med ditt spesifikke samtykke som du gir i samtykkeskjemaet i panelet du deltar i, som kontaktperson.

Øvrige husholdningsmedlemmers personopplysninger som du har opplyst brukes utelukkende for å sikre representantivitet i Panelet, utfra en en legitim interesse for GfK Norge AS. 

Vi hverken samler inn eller behandler flere eller andre typer personopplysninger enn nødvendig for å innfri de respektive formål. Vi bruker kun personopplysningene som er beskrevet i denne Privacy Policy, men mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til å bruke dine personopplysninger på annen måte, for eksempel til andre paneler hos GfK. Såfremt vi akter å bruke personopplysningene dine som vi databehandler med dit samtykke til andre formål enn beskrevet i det pågjellende samtykket, informerer vi deg på forhånd, og når behandlingen baseres på ditt samtykke bruker vi kune dine personopplysninger til et annen formål med din tillatelse.

 1. Registreringsopplysninger og direkte kommunikasjon
  Til mange tjenester, samler vi inn personopplysninger som: navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse («registreringsopplysninger»). Vi bruker dine registreringsopplysninger til å kommunisere med deg om tjenestene våre og informere deg om retningslinjer og vilkår. Vi bruker også registreringsopplysningene og innholdet i kommunikasjonen vår til å svare deg når du kontakter oss.

 2. Deltakelse i paneler
  Hvis du velger å delta i et panel, vil vi, i tillegg til registreringsopplysningene, samle inn den relevante informasjonen, inkludert personopplysninger. Vi samler for eksempel inn slike personopplysninger:

  - i undersøkelser, enten de er gjennomført på nett, via telefon eller ved personlig samtale
  - ved at du aktivt gir dem til oss gjennom deltakelsen din (for eksempel gjennom applikasjoner eller enheter)

  (samlet kalt «panelopplysninger»)

  Vi vil analysere og evaluere disse panelopplysningene, slå dem sammen med panelopplysninger fra andre deltakere og bruke panelopplysningene til markedsundersøkelser.

 3. Juridiske forpliktelser og juridisk forsvar
  Vi kan måtte bruke og lagre personopplysninger av juridiske- og samtykkehensyn, som for eksempel forebygging, deteksjon eller etterforskning av lovbrudd, tapsforebygging, svindel eller annet misbruk av våre tjenester og IT-systemer. Vi kan også bruke personopplysningene dine til å oppfylle interne og eksterne krav til revisjon, informasjonssikkerhetsformål, eller til å beskytte eller håndheve våre eller andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendeler.

 4. Bruk av Panelportalsiden («innkjøpsdagboken») 
  Personvernerklæringen gjelder også bruk av nettstedet vårt på https://ecpo-no.gfk.com («innkjøpsdagboken»), med de følgende personvernrelaterte mekanikkene og funksjonene.

  - Informasjonskapsler: Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler og annen teknologi til å forbedre brukeropplevelsen og nettstedets ytelse, brukervennlighet og sikkerhet. Se vår cookie policy for mer informasjon.
  - Logfiler: I Innkjøpsdagboken og ved Undersøkelser samler vi inn opplysninger, inklusiv personopplysninger, som er allment tilgjengelig om din enhet nå den er tilsluttet internett. Disse opplysningene inluderer, men er ikke begrenset til, IP-adresse, operativsystem og browsertype og versjon, om mulig også produsent av enheten, modellen og dato og tid for hvert besøk til vår server.
  - Tredjepartsnettsteder: Som en tjeneste for våre besøkende, inneholder nettstedet koblinger til flere nettsteder som ikke er tilknyttet, kontrollert eller administrert av oss. Retningslinjene og prosedyrene vi beskriver her gjelder ikke for disse nettstedene. Vi har ikke ansvar for sikkerhet eller personvern for opplysninger som samles inn av disse tredjepartene. Vi anbefaler å kontakte disse nettstedene direkte for informasjon om deres personvernerklæringer.

4 Innsamling av personopplysninger fra andre kilder

Vi kan noen ganger samle inn personopplysninger om deg fra andre kilder enn deg selv. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis du har registrert deg som deltaker hos en leverandør av markedsundersøkelsespaneler, og vi samarbeider med denne leverandøren for å hente inn deltakere til undersøkelsene våre.

Vi anvender sekundære opplysninger til å berike opplysningene som vi samler fra Paneldeltaker i forbindelse med deres deltakelse i Panelet.

Panelleverandøren vil da, i henhold til dens personvernerklæring og ditt samtykke til dens praksiser, overføre dine personopplysninger til oss, slik at vi kan kontakte deg. Dersom panelleverandøren ikke allerede har informert deg om overføringen av personopplysningene dine til oss, vil vi gjøre dette første gang vi kontakter deg og gi deg all informasjon som er delt med oss. Vi vil altså gjøre dette første gang vi kontakter deg.

5 Hvordan vi deler personopplysninger

Vi vil kun offentliggjøre dine personopplysninger til de formål og tredjeparter som er beskrevet nedenfor. GfK vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre at dine personopplysninger behandles, sikres og overføres i samsvar med gjeldende lovverk.

 1. Innenfor GfK SE
  GfK er en del av en verdensomspennende organisasjon («GfK SE») som består av flere selskaper i og utenfor EU, hvorav alle primært er eid av GfK SE i Tyskland. Dine personopplysninger kan overføres til ett eller flere tilknyttede selskaper i GfK Group i den grad det er nødvendig for databehandling og lagring, levering av tjenester til deg, levering av kundestøtte, beslutningstaking om forbedring av tjenester, utvikling av innhold og andre formål som beskrevet i avsnitt 3 i denne personvernerklæringen. Vi oppgir ikke personopplysninger om deltakere i markedsundersøkelsesprosjekter til tredjeparter utenfor GfK SE, med mindre deltakerne har gitt uttrykkelig forhåndstillatelse til det spesifikke formålet.

 2. Eksterne tjenesteleverandører
  Ved behov, vil vi gi fullmakt til andre selskaper og enkeltpersoner til  på våre vegne å utføre enkelte oppgaver i forbindelse med tjenestene våre innen rammeverket for databehandlingsavtaler. Vi kan, for eksempel, oppgi personopplysninger til representanter, leverandører eller samarbeidspartnere for drift av databasene og applikasjonene våre, for databehandlingstjenester, for å sende deg informasjon du har bedt om, eller til callsentre til det formål å levere støttetjenester eller intervjuer i forbindelse med markedsundersøkelsesprosjekter. Vi vil kun dele eller tilgjengeliggjøre slike opplysninger for eksterne tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for de respektive formålene. Disse opplysningene kan ikke brukes av dem til noen andre formål, spesielt ikke til deres egne eller tredjeparters formål. GfKs eksterne tjenesteleverandører er kontraktforpliktet til å respektere konfidensialiteten i forhold til dine personopplysninger.

 3. Forretningsoverføringer
  I forbindelse med eventuell omorganisering, omstrukturering, fusjon eller salg, eller annen overføring av eiendeler (samlet kalt «forretningsoverføring»), vil vi overføre opplysninger, inkludert personopplysninger, på en rimelig skala og som nødvendig for forretningsoverføringen, og med forbehold om at den mottakende part samtykker i å respektere dine personopplysninger på en måte som overensstemmer med gjeldende lover for personvern. Vi vil fortsette å sikre konfidensialiteten til alle personopplysninger og varsle berørte brukere før personopplysninger blir underlagt en annen personvernerklæring.

 4. Offentlige organer
  Vi vil kun oppgi dine personopplysninger til offentlige organer der dette er påkrevd ved lov. GfK vil for eksempel besvare forespørsler fra rettsinstanser, politimyndigheter, tilsynsorganer og andre offentlige og statlige myndigheter. Dette kan inkludere slike myndigheter utenfor ditt bostedsland.

6 Internasjonale overføringer av personopplysninger

Under spesifikke omstendigheter, vil det også være nødvendig for GfK å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, såkalte «tredjeland». Slike overføringer til tredjeland kan referere til alle behandlingsaktiviteter beskrevet i avsnitt 3 i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen vil gjelde selv om vi overfører personopplysninger til tredjeland hvor det forekommer et annet nivå av personvern enn i ditt bostedsland. Internasjonale dataoverføringer kan spesielt forekomme i de følgende tilfellene:

 1. Juridiske personer i GfK SE
  GfK Groups juridiske personer utenfor EU har inngått bedriftsinterne avtaler om personvern ved hjelp av standard kontraktsklausuler tatt i bruk av Europakommisjonen for å sikre ditt personvern og lovliggjøre internasjonale dataoverføringer.

 2. Andre tredjeparter utenfor EU/EØS
  Eventuelle overføringer av personopplysninger til tredjeparter utenfor GfK SE vil ikke gjennomføres før du er blitt varslet og, hvis aktuelt, etter at du har gitt ditt samtykke.  Eventuelle overføringer av personopplysninger til land hvis personvernnivå ikke er vurdert av Europakommisjonen, i henhold til listen på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, skjer på grunnlag av kontraktmessige avtaler med standard kontraktklausuler tatt i bruk av Europakommisjonen eller andre egnede sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lovverk. 

7 Behandling av barns personopplysninger

GfK vil ikke samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år – eller under en lavere alder – med mindre barnets foreldre eller foresatte har gitt samtykke i samsvar med gjeldende lokal lovgivning. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barns personopplysninger ble samlet inn ved en feil, vil vi slette disse opplysningene uten utilbørlige forsinkelser.

8 Behandling av sensitive opplysninger

Vi kan, i enkelte tilfeller, behandle spesielle kategorier av personopplysninger om deg («sensitive opplysninger»). Sensitive opplysninger betyr personopplysninger som beskriver rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tilhørighet, medlemskap i fagforeninger, genetiske data, biometriske data i det formål å identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons sexliv eller seksuelle legning. Vi kan for eksempel behandle sensitive opplysninger som du åpenbart har offentliggjort. Vi kan også behandle sensitive opplysninger som er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav. Vi kan også behandle dine sensitive opplysninger hvis du fritt har gitt uttrykkelig og separat forhåndssamtykke i en spesifikk kontekst til et spesifikt formål, som for eksempel gjennom din deltakelse i en markedsundersøkelsesaktivitet. 

9 Sikkerhet

GfK tar personvern på alvor. Vi benytter de nødvendige sikkerhetsnivåene og har derfor implementert rimelige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å sikre opplysningene vi samler inn mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring av eller tilgang til personopplysninger som blir sendt, lagret eller på andre måter behandlet. Våre retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet ligger svært nær allment anerkjente internasjonale standarder, gjennomgås regelmessig og oppdateres etter behov for å oppfylle våre forretningsmessige behov, endringer i teknologi og krav i lovverket. Tilgang til dine personopplysninger gis kun til personell, tjenesteleverandører eller GfK-datterselskaper som har behov for tilgang til dem av forretningsmessige grunner eller for å overholde sine forpliktelser.

Dersom personopplysninger skulle komme på avveie, vil GfK følge alt gjeldende lovverk som gjelder i slike situasjoner.

10 Dine juridiske rettigheter

Som den opplysningen gjelder, har du spesifikke juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi samler inn om deg. Dette gjelder for alle behandlingsaktiviteter stipulert i avsnitt 3 i denne personvernerklæringen. GfK vil respektere dine individuelle rettigheter og håndtere eventuelle bekymringer på en god måte.

Den følgende listen inneholder informasjon om dine juridiske rettigheter i gjeldende personvernlovgivning:

 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Der behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst ved å følge prosedyrene som er beskrevet i det respektive samtykkeskjemaet. Vi sikrer at samtykket kan trekkes tilbake på samme måte som det ble gitt, f.eks. elektronisk. Som deltaker i et markedsundersøkelsesprosjekt, bør du være oppmerksom på at å trekke tilbake samtykket vanligvis betyr at du ikke lenger kan delta i det aktuelle prosjektet, og at du ikke lenger vil være kvalifisert for eventuelle belønninger eller insentiver som GfK kan tilby til deltakere.

 • Rett til korrigering: Du kan be oss om å korrigere personopplysningene dine. Vi gjør det som rimelig kan forventes for å holde personopplysningene vi har om deg, og som brukes regelmessig, riktige, fullstendige, oppdaterte og relevante, basert på den nyeste informasjonen vi har. Der dette er naturlig, vil vi gi tilgang til internettportaler der brukerne selv kan se over og korrigere sine personopplysninger.

 • Rett til begrensning: Du kan begrense vår behandling av personopplysningene dine

  - i den perioden vi trenger for å verifisere riktigheten av personopplysningene dine, hvis du bestrider riktigheten av dem,
  - hvis behandlingen er ulovlig og du ber om at behandlingen begrenses i stedet for at personopplysningene dine slettes,
  - hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å opprette, utøve eller forsvare et rettslig krav, eller
  - mens vi verifiserer hvorvidt våre formål tilsidesetter dine innvendinger, dersom du motsetter deg at vi behandler personopplysningene dine.

 • Rett til tilgang: Du kan be oss om informasjon om personopplysningene vi har om deg, inkludert informasjon om hvilke kategorier med personopplysninger vi har om deg, hva de brukes til, hvordan vi fikk tilgang til dem, hvis ikke direkte fra deg, og hvem som har fått tilgang til dem. Du kan be oss om én gratis kopi av personopplysningene vi har om deg.  Vi forbeholder oss retten til å kreve et rimelig gebyr for hver ytterligere kopi du ber om.

 • Rett til overføring: På din forespørsel, vil vi overføre dine personopplysninger til en annen kontrollør, hvis teknisk gjennomførbart, forutsatt at behandlingen er basert på ditt samtykke eller nødvendig for å overholde en avtale. Du kan, i stedet for å motta en kopi av personopplysningene dine, be om at vi overfører opplysningene direkte til en annen kontrollør spesifisert av deg.

 • Rett til sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysningene dine hvis

  - personopplysningene ikke lenger er nødvendig til formålene som de ble samlet inn eller behandlet for,
  - du har rett til å motsette deg videre behandling av personopplysningene dine (se nedenfor) og benytter denne rettigheten til å motsette deg behandlingen,
  - behandlingen er basert på ditt samtykke, du trekker tilbake samtykket og det ikke finnes noe annet juridisk grunnlag for behandlingen,
  - personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte,

  med mindre behandlingen er nødvendig

  - for overholdelse av juridiske forpliktelser som krever at vi behandler opplysningene,
  - men hensyn til lovfestede krav om datalagring,
  - for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

 • Rett til innsigelse: Du kan – når som helst – motsette deg behandling av dine personopplysninger på grunn av din personlige situasjon, forutsatt at behandlingen ikke er basert på ditt samtykke, men på våre eller en tredjeparts legitime interesser. I slike tilfeller vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan vise til legitime grunner og en mer tungtveiende interesse for behandlingen eller for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav. Hvis du motsetter deg behandlingen, må du spesifisere om du ønsker at personopplysningene dine skal slettes, eller bare begrense vår rett til å behandle dem.

 • Rett til å innlevere en klage: I tilfelle et påstått brudd på gjeldende personvernlovgivning, kan du innlevere en klage til personvernmyndighetene i bostedslandet ditt eller i landet hvor det påståtte bruddet forekom.

Obs!

 • Tidsperiode: Vi vil forsøke å oppfylle forespørselen din i løpet av 30 dager. Denne perioden kan imidlertid bli forlenget av spesifikke grunner angående forespørselens kompleksitet eller din spesifikke juridiske rettighet til å fremme den.

 • Begrensning av tilgang: I enkelte situasjoner vil vi på grunn av lovverket kanskje ikke kunne gi deg tilgang til alle eller enkelte av personopplysningene dine. Hvis vi avviser en forespørsel om tilgang, vil vi gi deg en begrunnelse for avslaget.

 • Ingen identifikasjon: I enkelte tilfeller, vil vi på grunn av identifikatorene du oppga i forespørselen ikke kunne finne personopplysningene dine. To eksempler på personopplysninger som vi ikke kan finne hvis du oppgir navnet ditt og e-postadressen din er:

  - data samlet inn via informasjonskapsler i nettleseren, med mindre du ga samtykke til bruk av informasjonskapsler til markedsundersøkelsesformål som medlem av GfKs nettpanel og fortsatt er medlem av dette panelet når du fremmer forespørselen,
  - data samlet inn fra offentlige sider på sosiale medier som du har publisert som en kommentar under et kallenavn vi ikke kjenner til.

  I slike tilfeller, der vi ikke kan identifisere deg som den opplysningen gjelder, kan vi ikke etterkomme forespørselen din om å oppfylle dine juridiske rettigheter som beskrevet i dette avsnittet, med mindre du gir oss ekstra informasjon som bidrar til identifisering.

 • Anvendelse av dine juridiske rettigheter: For å anvende dine juridiske rettigheter, kan du ta kontakt med vår personvernavdeling skriftlig, f.eks. per e-post eller brev. I tillegg kan du kontakte vår personvernansvarlig direkte. Du finner kontaktinformasjonen i slutten av denne personvernerklæringen. 

11 Lagring av dine personopplysninger

På generelt grunnlag, vil vi slette personopplysninger vi har samlet inn om deg dersom de ikke lenger er nødvendige til de formål som de opprinnelig ble innsamlet for. Vi kan imidlertid på grunn av lovverket måtte lagre personopplysningene dine i en lengre periode.

I tillegg, vil vi ikke slette alle personopplysninger om deg hvis du har bedt oss om å unnlate å kontakte deg i fremtiden. Til dette formålet, beholder GfK en oversikt som inneholder informasjon om personer som ikke ønsker å bli kontaktet igjen i fremtiden (f.eks. ved masseutsendelse av e-post eller rekrutteringskampanjer for markedsundersøkelsesprosjekter). Vi betrakter forespørselen din som en tillatelse til å lagre personopplysningene dine for å føre denne oversikten, med mindre du ber oss om det motsatte.

12 Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til, etter vårt eget forgodtbefinnende, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og endre denne personvernerklæringen når som helst. Av den grunn, oppmuntrer vi deg til å sjekke denne personvernerklæringen regelmessig. Denne personvernerklæringen er oppdatert per datoen for 2018-05-09 som vist øverst på denne siden. Vi vil behandle personopplysningene dine på en måte som overholder personvernerklæringen som gjaldt da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på en annen måte.

13 Kontaktinformasjon

Send spørsmål angående personvern og eventuelle forespørsler om anvendelse av dine juridiske rettigheter til vår helpdesk for personvern:

medlem@gfk.no
Telefon: 800 35 234

Østensjøveien 39/41 0667 Oslo

Alle forespørsler vil bli forelagt vår personvernansvarlig. Du kan også kontakte vår personvernansvarlig direkte ved å sende e-post til

e-mail: dponordics@gfk.com