Polityka prywatności

Polityka prywatności, wersja 1.1 Ostatnia modyfikacja: 30 września 2019

1 O nas

GfK Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-406), przy ulicy Ludna 2 („GfK”, „my”/„nas”/„nasze”) - jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”, „uczestnik Panelu Gospodarstw Domowych”, „Internetowego Panelu Konsumenckiego” lub panelu „GfK MyScan”) w trakcie badań rynkowych, w których Pan/Pani uczestniczy („Panel Gospodarstw Domowych”, „Internetowy Panel Konsumencki”, „GfK e-trendy”, „GfK MyScan”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.  Uczestnikiem Panelu jest Panelista, czyli osoba, która zarejestrowała się w Panelu  Gospodarstw Domowych, Internetowym Panelu Konsumenckim, panelu GfK e-trendy lub panelu GfK MyScan, a także członek gospodarstwa domowego, który nie zarejestrował się w Panelu, ale którego dane dostarczane są do danego Panelu przez Panelistę.

2 Czym są dane osobowe

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

3 Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej oraz zgodnie z udzieloną przez Pana/Panią na formularzu zgody szczegółową zgodą dotyczącą Panelu Gospodarstw Domowych, Internetowego Panelu Konsumenckiego lub panelu GfK MyScan, w którym Pan/Pani bierze udział w charakterze uczestnika. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości, ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji określonych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził/-a Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych, na przykład w formularzu zgody dotyczącym określonego badania. Jeżeli będziemy planować wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych niż te określone w tej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.
 1. Dane rejestracyjne i bezpośrednia komunikacja 
  Dane rejestracyjne/podstawowe (mię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail) używamy do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia naszych warunków i regulaminów. Wykorzystujemy je również do kontaktu z Panem/Panią w trakcie realizacji badania, odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w trakcie współpracy oraz zgodnie z postanowieniami formularza zgody dotyczącej Panelu, którego jest Pan/Pani uczestnikiem.
  W trakcie trwania Panelu zbieramy i gromadzimy informacje na temat Pana/Pani dłuższych nieobecności (np. o długości okresu urlopowego lub długości okresu nieobecności spowodowanego chorobą). Wykorzystujemy te dane jako integralną część informacji o zakupach (w tym powodach ich braku) dokonywanych przez gospodarstwo domowe w celu poprawnej ich analizy. GfK Polonia Sp. z o.o. nie przekazuje tych danych innym podmiotom.

 2. Uczestnictwo w badaniach
  Od uczestników Panelu, oprócz danych rejestracyjnych/podstawowych, gromadzimy także inne potrzebne informacje, w tym dane osobowe. Dane te gromadzimy na przykład:

  - w trakcie prowadzonych ankiet przesyłanych pocztą, w trybie online, poprzez aplikację mobilną lub przez telefon,
  - za pomocą automatycznych metod zbierania danych opartych na sprzęcie komputerowym oraz aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych
  - oraz inne informacje dostarczane przez Pana/Panią w trakcie uczestnictwa w Panelu (np. za pomocą kwestionariuszy, aplikacji lub używanych urządzeń)

  (łącznie: „dane panelowe”).

  Dane panelowe są poddawane analizie i ewaluacji, następne łączone z danymi panelowymi innych uczestników Panelu i wykorzystywane do prowadzenia badań rynkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich formularzach zgody stosowanych przy konkretnych rodzajach badań.

 3. Zobowiązania prawne i ochrona prawna
  Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, ochrony naszych uprawnień, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

 4. Korzystanie ze stron internetowych Panelu („Portale”)
  Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do wykorzystywania stron internetowych Panelu https://ipk.gfk.pl, https://mojezakupy.gfk.pl, https://panel.gfk.com („Portale”) oraz ankiet online („Ankiety”), do których będziemy Pana/Panią zapraszać w trakcie uczestnictwa w Panelu, odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

  - Pliki cookie: W naszych Portalach i Ankietach wykorzystywane są pliki cookie i inne technologie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkownika, poprawy działania strony, układu przyjaznego dla użytkownika, bezpieczeństwa, a także w celu badań nad skutecznością reklam i pomiaru mediów, zgodnie z postanowieniami Polityki Panelu dotyczącej plików cookie (Kliknij tutaj).

  - Pliki dziennika: Na Portalach i podczas Ankiet gromadzimy dane, w tym dane osobowe, które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta urządzenia i model oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów. 

4 Przekazywanie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe uczestników Paneli w celach opisanych poniżej i tylko podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim innych kategorii podanym w innych miejscach, np. za pomocą formularza zgody dotyczącego określonego badania. GfK podejmuje wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.
 1. W obrębie Grupy GfK
  GfK należy do organizacji o zasięgu globalnym („Grupa GfK”), w skład której wchodzi wiele firm z Unii Europejskiej i spoza niej. Większość z nich znajduje się w posiadaniu GfK SE w Niemczech. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Grupą GfK w celu przetwarzania i archiwizacji, przy czym Pan/Pani uzyskuje dostęp do naszych usług, wsparcia serwisowego, może podejmować decyzje dotyczące usprawniania naszych usług, rozwoju treści i innych kwestii zgodnie z opisem w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności. Nie ujawniamy danych osobowych uczestników Paneli stronom trzecim spoza Grupy GfK, jeśli uczestnicy ci nie wyrazili wcześniej na to wyraźnej zgody.

 2. Usługodawcy zewnętrzni
  W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy na przykład powierzyć dane osobowe agentom, wykonawcom lub partnerom celem zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił/-a, ewentualnie centrom telefonicznym w celu świadczenia usług wsparcia lub prowadzenia wywiadów w ramach przeprowadzanych projektów badań rynkowych. Dane powierzone usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją określonego celu. Usługodawcy ci nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności do własnych celów czy celów stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni GfK są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

 3. Przeniesienie aktywów
  W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży albo innego przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać dane, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać odpowiednich użytkowników w wypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

 4. Organy administracji publicznej
  Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład GfK reaguje na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania, o ile są zgodne z prawem polskim.

5 Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Nie będziemy gromadzić ani przetwarzać danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia, chyba że wyrażą na to zgodę rodzice zgodnie z obowiązującym prawem.  W przypadku wyrażenia zgody na gromadzenie i wykorzystywanie w Panelu danych osobowych dziecka do lat 16 przepis prawa wymagają od nas sprawdzenia, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. W tym celu wykorzystamy przekazane nam dotychczas dane osobowe lub zwrócimy się do Pana/Pani o przekazanie nam niezbędnych danych osobowych, także przypadku, gdy nie jest Pan/Pani uczestnikiem Panelu. Jeżeli nie jest Pan/Pani uczestnikiem Panelu zwrócimy się do Pana/Pani także o wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych nam danych. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazane przez Pana/Panią dane jest GfK Polonia  Sp. z o.o. a przekazane dane nie będą wykorzystywane w inny sposób i przekazywane innym podmiotom.  Jeżeli stwierdzimy, iż nieumyślne zgromadzono dane osobowe dziecka, zostaną one natychmiast usunięte. 

6 Przetwarzanie danych wrażliwych

W niektórych przypadkach – i w celach określonych w formularzu zgody dotyczącym badania, w którym Pan/Pani bierze udział jako uczestnik Panelu – może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych dotyczących Pana/Pani („dane wrażliwe”). Dane wrażliwe, zgodnie z definicją, odnoszą się do danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej, stanu zdrowia, życia erotycznego lub orientacji seksualnej. Możemy na przykład przetwarzać dane wrażliwe, które podał/-a Pan/Pani wyraźnie do publicznej wiadomości. Możemy także przetwarzać dane wrażliwe, jeśli ma to związek z ustanowieniem, wykorzystaniem bądź obroną roszczeń prawnych. Możemy ponadto przetwarzać Pana/Pani dane wrażliwe, jeżeli dobrowolnie udzielił/-a Pan/Pani wcześniej wyraźnej i odrębnej zgody na ich przetwarzanie w konkretnym kontekście i celu, np. w związku z uczestnictwem w Panelu. 

7 Bezpieczeństwo

GfK bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i firmom z Grupy GfK, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami. W przypadku naruszenia danych osobowych GfK stosuje odpowiednie przepisy dot. powiadamiania o takich naruszeniach.

8 Przysługujące Panu/Pani prawa

Każda osoba, której dane dotyczą, ma określone uprawnienia związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności. GfK szanuje prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzi do Pana/Pani zastrzeżeń. Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych:
 • Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną. Proszę zauważyć, że wycofanie zgody oznacza zakończenie udziału w Panelu i utratę uprawnienia do uzyskania wszelkich nagród lub zachęt, jakie GfK może zaoferować uczestnikom Panelu. Pana/Pani dane kontaktowe pozostaną w bazie danych do momentu odinstalowania aplikacji lub zwrotu powierzonego Panu/Pani przez GfK urządzenia skanującego.

 • Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu i wykorzystywane na bieżąco były precyzyjne, kompletne, aktualne i istotne, oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portali samoobsługowych, w których użytkownicy mogą przeglądać i korygować swoje dane osobowe.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli

  - zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,
  - przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył/-a wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,
  - Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku z ustanowieniem, wykorzystaniem bądź zachowaniem roszczeń prawnych lub
  - nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, w którym sprawdzamy, czy nasze uprawnienia są nadrzędne wobec Pana/Pani uprawnień.

 • Uprawnienia dostępowe: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą.  Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

 • Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

 • Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli

  - dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
  - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystanie z tego prawa;
  - przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał/-a Pan/Pani swoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;
  - przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem;

  chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne

  - do uzyskania zgodności z obowiązkiem prawnym wymagającym od nas ich przetworzenia;
  - obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;
  - ma to związek z ustanowieniem, wykorzystaniem bądź obroną roszczeń prawnych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu — w dowolnym momencie — do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania, ustalenia, wykorzystania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

 • Prawo do złożenia skargi: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych, może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

  Uwaga: 
 • Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym uprawnieniem lub złożonością wniosku.

 • Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych, ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

 • Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdzić Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią we wniosku. Oto dwie przykładowe sytuacje, w których nie możemy dokonać weryfikacji po otrzymaniu Pana/Pani nazwiska i adresu e-mail:

  - dane uzyskano dzięki plikom cookie w przeglądarce — chyba że wyraził/-a Pan/Pani zgodę na korzystanie z plików cookie w celach związanych z badaniami rynkowymi jako członek Klubu GfK albo jest Pan/Pani nadal członkiem Klubu GfK w dniu złożenia wniosku;
  - dane uzyskano z publicznych mediów społecznościowych lub zamieścił/-a Pan/Pani komentarz używając pseudonimu, którego nie znamy.

  W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako osoby, której dane dotyczą, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykorzystanie przysługujących Panu/Pani uprawnień zgodnie z zapisami niniejszej sekcji — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

 • Korzystanie z przysługujących Panu/Pani praw: Aby skorzystać z przysługujących uprawnień, prosimy o pisemny kontakt z działem zajmującym się prywatnością danych, np. w formie e-maila lub pisma. Można też zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych. Informacje kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności. 

9 Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres. 
Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił/-a Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu GfK przechowuje rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny e-mail czy kampanie rekrutacyjne związane z projektami badań rynkowych). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie. 

10 Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wedle własnego uznania w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane – chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

11 Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do praw w zakresie ochrony danych prosimy kierować do: mojezakupy.pl@gfk.com 
panelinternetowy.pl@gfk.com
myscan.pl@gfk.com
bezpłatna infolinia: 800 888 099 (dla telefonów stacjonarnych) lub
telefon płatny według stawek operatora 22 43 41 680 dostępny dla wszystkich telefonów.
Wszelkie zapytania zostaną zgłoszone naszemu Inspektorowi Ochrony Danych. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu e-mailem lub listownie: e-mail: iod.pl@gfk.com
Adres pocztowy:
GfK Polonia Sp. z o.o. ul. Ludna 2 00-409 Warszawa