Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BADANIA PANEL GOSPODARSTW DOMOWYCH „SYSTEMATYCZNOŚĆ SIĘ OPŁACA”

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy, oznaczają:
 1. Program - program lojalnościowy o nazwie „Systematyczność się opłaca” stanowiący formę gratyfikacji przeznaczonej dla uczestników Badania GfK MyScan, organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. Organizator - GfK Polonia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludna 2 (00-406 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163116, NIP: 527-020-35-72, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000 zł.
 3. Agencja - W.A.T.C.H Ltd. Strmá 284 350 02 Cheb Czech Republic. Agencja jest podmiotem wykonującym na rzecz Organizatora na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2015 r. czynności związane z zarządzaniem i obsługą Programu zgodnie z Regulaminem.
 4. Polski Partner Agencji - olzalogistic.com, s.r.o., ul. Kosciuszki 33, 43-400 Cieszyn Polska, bok@watch-pl.eu, Tel.: +48 222 922 334
 5. Aplikacja - oprogramowanie skanujące, służące do codziennej rejestracji zakupów, udostępniane poprzez Google Playstore oraz App Store Uczestnikowi przez Organizatora - GfK Polonia Spółka z o.o. - na czas realizacji badania.
 6. Ankieta tematyczna - ankieta zawierająca pytania z zakresu badania opinii publicznej
 7. Charakterystyka - ankieta zbierająca informacje o gospodarstwie domowym, której prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika i doręczenie Organizatorowi oznacza zgłoszenie Uczestnika do udziału w Badaniu Panel GfK MyScan, a tym samym do udziału w Programie.
 8. Uczestnik - osoba, która dobrowolnie przystąpiła do Badania Panel GfK MyScan i bierze udział w Programie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 9. Materiały informacyjne Programu - opracowane przez Organizatora materiały drukowane oraz materiały elektroniczne (w szczególności materiały zamieszczone na Stronie internetowej Programu oraz mailingi elektroniczne), opisujące zasady Programu oraz informacje na temat aktualizacji tych zasad.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu „Systematyczność się opłaca”.
 11. Punkt - jednostka liczbowa, którą nagradzany jest Uczestnik Programu. Punkty gromadzone są na koncie Uczestnika Programu.
 12. Punkty podstawowe – punkty przyznawane Uczestnikowi w stałej liczbie 25 punktów za każdy tydzień Aktywnej współpracy (w tym zgłoszoną przyczynę przerwy w rejestracji zakupów).
 13. Punkty premiowe – punkty przyznawane Uczestnikowi za każdy tydzień rejestracji zakupów. Liczba przyznanych punktów zależy od Poziomu współpracy, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 14. Aktywna współpraca - systematyczne i kompletne raportowanie informacji o zakupionych produktach i/lub przyczynach przerw w raportowaniu zakupów dłuższych niż 1 (jeden) tydzień.
 15. Poziom współpracy – liczba zależna od długości okresie Aktywnej współpracy, będąca podstawą do określenia i przyznania przez Organizatora Uczestnikowi Punktów premiowych, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 16. Strona internetowa Programu - serwis internetowy Programu, do którego Uczestnik otrzymuje spersonalizowany dostęp (identyfikator i hasło).
 17. Sklep on-line - część Strony internetowej Programu, zawierającej nazwy i fotografie poszczególnych nagród dostępnych dla Uczestników Programu, a także wartość dostępnych darowizn i nazwę obdarowywanej organizacji charytatywnej, jeden z elementów Materiałów Informacyjnych Programu. Do każdej nagrody i darowizny przypisana jest liczba Punktów, której zebranie przez Uczestnika stanowi warunek do ubiegania się o uzyskanie nagrody lub przekazanie darowizny. Sklep on-line umożliwia składanie zamówień na upominki.
 18. Infolinia - informacja telefoniczna w zakresie liczby zdobytych przez Uczestnika Punktów, zasad, Regulaminu i przebiegu Programu.
 19. Badanie Panel Gospodarstw Domowych - badanie prowadzone przez Organizatora, polegające na systematycznej rejestracji przez uczestników badania codziennych zakupów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału Uczestnika w organizowanym przez Organizatora Programie „Systematyczność się opłaca”, które Uczestnik akceptuje przez przystąpienie do Badania Panelu GfK MyScan, a tym samym przez przystąpienie do Programu.
 2. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Program objęty Regulaminem rozpoczyna się od 1 września 2019 do odwołania.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Badaniu Panel GfK MyScan.
 2. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Programu jest jego przystąpienie do Badania Panel GfK Myscan. Uczestnik przystępuje do Badania Panel GfK MyScan, a tym samym do Programu poprzez wypełnienie w sposób kompletny, zgodny z prawdą Formularza rekrutacyjnego i ankiet rekrutacyjnych, udostępnionych na Stronie internetowej Programu. Program adresowany jest wyłącznie do uczestników Badania Panel GfK MyScan.
 3. Przed przystąpieniem do Badania Panel GfK MyScan oraz Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią „Regulaminu”, „Polityką prywatności”, „Polityką plików cookie” oraz „Formularzem zgody”, udostępnionymi na Stronie internetowej. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu rekrutacyjnym, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Uczestnik może przystąpić do Badania Panel GfK MyScan, a tym samym do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 5. Przystępując do Programu Uczestnik potwierdza, że udział w Programie nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej Uczestnika. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Uczestników będących przedsiębiorcami.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, związanych z udziałem w Badaniu Panel Gospodarstw Domowych oraz Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Badaniu Panel Gospodarstw Domowych oraz Programie. Informacje, których przekazanie Uczestnikowi jest wymagane prawem w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w tym informacje o prawach przysługujących Uczestnikowi, zawiera „Formularz zgody” oraz „Polityka prywatności”.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych wskazanych w Formularzu rekrutacyjnym oraz Ankietach rekrutacyjnych, zgodnie ze stanem rzeczywistym, w trakcie udziału w Badaniu Panel GfK MyScan oraz w Programie. Uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje niezawiadomienia Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych.
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie, informując Organizatora o rezygnacji z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan w następujący sposób:

  a) listownie na adres:
  GfK Polonia Spółka z o.o. Panel Gospodarstw Domowych;
  ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa.

  b) wysyłając wiadomość e-mail:
  myscan.pl@gfk.com

  c) telefonicznie pod numerami infolinii: 22 43 41 680 (tel. komórkowe) lub 800 888 099 (tel. stacjonarne).

  Rezygnacja Uczestnika z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Programie i skutkuje dezaktywacją konta Uczestnika w systemu Programu. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan lub z udziału w Programie, o ile na koncie Uczestnika znajduje się wystarczająca liczba Punktów, Uczestnik jest zobowiązany do złożenia zamówienia na nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia rezygnacji z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan lub rezygnacji z udziału w Programie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji ze współpracy z Uczestnikiem z powodu braku Aktywnej współpracy lub zbyt wielu przerw w rejestracji zakupów. Organizator o swojej decyzji informuje Uczestnika listownie, pocztą e-mail lub telefonicznie.
 10. Punkty naliczone Uczestnikowi przez Organizatora tracą ważność po upływie 3 miesięcy od daty:

  a) złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w Badaniu Panel GfK MyScan lub
  b) złożenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w Programie
  c) zakończenia edycji Programu w przypadku gdy Uczestnik nie przystąpi do kolejnej edycji Programu
  d) rezygnacji Organizatora ze współpracy z Uczestnikiem.

IV. ZASADY NAGRADZANIA

 1. Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Badania Panel GfK MyScan rozpoczyna udział w Programie od tzw. 1 (pierwszego) Poziomu współpracy (patrz – Załącznik nr 1 do Regulaminu: „Tabela”).
 2. Od momentu przystąpienia do Badania Panel GfK MyScan Uczestnik będzie otrzymywał w ramach Programu po 25 Punktów (Punkty podstawowe) za każdy tydzień Aktywnej współpracy oraz Punkty premiowe zgodnie z Poziomem współpracy za każdy tydzień, w którym zaraportowane są zakupy.
 3. Liczba Punktów premiowych uzależniona jest od Poziomu współpracy, który wzrasta wraz z długością stażu w Badaniu Panel GfK MyScan pod warunkiem regularnej rejestracji zakupów przez Uczestnika w ramach Programu. Liczba przyznawanych Punktów premiowych będzie się zwiększała o 1 (jeden) poziom za każde kolejne 4 (cztery) tygodnie aktywnej współpracy. Maksymalna liczba Punktów premiowych, możliwa do zdobycia w ciągu nieprzerwanej, 2-letniej współpracy wynosi 50 punktów. Szczegóły w Załączniku nr 1 do Regulaminu: „Tabela”.
 4. W przypadku braku Aktywnej współpracy, przez okres co najmniej jednego tygodnia, Poziom współpracy zostaje obniżony o 3 stopnie za każdy tydzień nie zgłoszonej przerwy.
 5. Uczestnik otrzyma dodatkowe Punkty za każdorazowe wypełnienie Ankiet tematycznych, przesyłanych przez Organizatora. Liczba i rodzaj Punktów za uzupełnienie Ankiety tematycznej zostanie każdorazowo podana przez Organizatora w instrukcji dołączonej do Ankiety tematycznej. Punkty przyznawane Uczestnikowi w innych projektach Organizatora zgodnie z regulaminami tych projektów, dodaje się do Punktów za udział w Badaniu Panel GfK MyScan.
 6. Punkty te uprawniają Uczestnika wyłącznie do składania zamówień na nagrody lub darowizny dostępne w Katalogu, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo ubiegania się o nagrody przewidziane w innych projektach, o których mowa powyżej.
 7. Punkty podstawowe za udział w Badaniu Panel GfK MyScan są naliczane w ramach Programu w cyklach tygodniowych. Punkty premiowe są naliczane co 4 (cztery) tygodnie.
 8. Informację o liczbie Punktów zebranych w ramach Programu Uczestnik może uzyskać na Stronie Internetowej, w Aplikacji "MyScan" lub telefonicznie pod numerem Infolinii – 800 888 099 (połączenia bezpłatne, dostępne tylko z tel. stacjonarnego) lub 22 43 41 680 (połączenia płatne według stawki operatora) w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00.
 9. Uprawnienie Uczestnika do nagrody lub przekazania darowizny jest niezbywalne i nie może być przeniesione na innego Uczestnika badania. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników nie mogą być łączone.
 10. Przyznane Punkty nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną nagród rzeczowych i darowizn. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nagród pieniężnych wypłacanych Uczestnikowi.
 11. Uczestnik może złożyć zamówienie na dostępne w Katalogu nagrody (pieniężne lub rzeczowe) lub przekazanie darowizny, do wysokości liczby zgromadzonych Punktów, z zastrzeżeniem wynikającym z punktów 12 i 13 poniżej.
 12. Wartość nagród pieniężnych wypłacanych Uczestnikowi w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.
 13. Uczestnik może złożyć zamówienie na przekazanie darowizny pieniężnej dla organizacji charytatywnej. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie na darowizny dostępne w Katalogu. Katalog określa liczbę Punktów, których zgromadzenie stanowi warunek ubiegania się o przekazanie darowizny oraz wartość darowizny i nazwę obdarowywanej organizacji. Darowizna przekazywana jest przez Organizatora w imieniu Uczestnika. Wartość darowizny zamówionej przez Uczestnika nie może przekroczyć w miesiącu kalendarzowym kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.
 14. Nagrody dostarczone będą w ciągu 15 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Zamówienia na karty i bony podarunkowe są przekazywane zbiorczo. Czas na dostarczenie jest liczony od dnia przekazania do realizacji.
 15. Nagrody zostaną dostarczone pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub przesyłką listowną na adres podany przez Uczestnika.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania od Organizatora wymiany otrzymanej nagrody na inny egzemplarz, na inną nagrodę ani żądanie wypłaty równowartości pieniężnej otrzymanej nagrody rzeczowej lub darowizny. Ograniczenie dotyczące wypłaty nagrody w gotówce nie dotyczy nagród pieniężnych.
 17. Wydanie Uczestnikowi nagrody o wartości powyżej 200 (dwieście) złotych (nagrody Premium lub kilku nagród w jednej przesyłce, jeżeli ich łączna wartość przekracza powyższą kwotę) nastąpi po przekazaniu Organizatorowi danych niezbędnych do wypełnienia informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapłaty podatku dokonuje Uczestnik
 18. Fotografie i opisy nagród w Katalogu mają charakter informacyjny.
 19. W przypadku wyczerpania zapasu zamówionej przez Uczestnika nagrody lub jej niedostępności, bądź istotnie ograniczonej dostępności na rynku, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Organizatora. W takim przypadku Uczestnik może złożyć zamówienie na inną nagrodę z Katalogu, odpowiadającą liczbie posiadanych Punktów.
 20. W razie wycofania z rynku danej nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Organizatora. Organizator dołoży starań, aby zastąpić wycofaną z rynku nagrodę jej rynkowym zamiennikiem (produktem będącym modelem zastępującym model wycofany, bądź innym dostępnym modelem o zbliżonej charakterystyce).

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje Uczestników obsługiwane będą przez Polskiego Partnera Agencji.
 2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy realizacji Programu, dostarczenia nagrody, wadliwości nagrody Uczestnicy mogą zgłaszać w następujący sposób:

  a) telefonicznie pod numerem telefonu Polskiego Partnera Agencji: 222 922 334, w dni robocze w godzinach 8:30 - 15:30 lub
  b) mailowo na adres: bok@watch-pl.eul lub
  c) pisemnie na adres: olzalogistic.com, s.r.o. ul. Kościuszki 33 43-400 Cieszyn
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z przekazaniem darowizny, gotówki oraz kart podarunkowych, Uczestnicy mogą zgłaszać:

  a) telefonicznie pod numerem telefonu infolinii Organizatora: 22 43 41 680 lub 800 888 099 w dni robocze, w godzinach 8:00 – 20:00 lub
  b) mailowo na adres: mojezakupy.pl@gfk.com oraz panelinternetowy.pl@gfk.com lub
  c) pisemnie na adres: GfK Polonia sp. z o.o., Zespół Paneli Konsumenckich ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
 4. Reklamacja powinna zawierać: (i) dane Uczestnika, (ii) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, (iii) żądania Uczestnika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji zostanie ustalony termin odbioru przesyłki od Uczestnika. Wszelkie koszty związane z odbiorem wadliwego produktu od Uczestnika ponosi Organizator. W przypadku zgłoszenia reklamacji w zakresie wadliwości nagrody, Uczestnik poza obowiązkiem przekazania Agencji reklamowanego produktu powinien dołączyć do reklamowanego produktu prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny oraz dowód doręczenia Uczestnikowi reklamowanego produktu. Formularz reklamacyjny znajduje się w każdej przesyłce z dostarczoną nagrodą. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się również na Stronie internetowej Programu.
 5. Agencja rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub mailowo lub pisemnie przez Uczestnika i pisemnie (na adres wskazany przez Uczestnika) poinformuje Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego. Brak ustosunkowania się Agencji w powyższym terminie oznacza, że Agencja uznała reklamację za uzasadnioną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest przez czas trwania Programu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Agencji oraz na Stronie internetowej Programu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu jest dobrowolne. Informacje, których przekazanie Uczestnikowi jest wymagane prawem w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w tym informacje o prawach przysługujących Uczestnikowi, zawiera „Formularz zgody” oraz „Polityka prywatności”.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać u Organizatora pod numerem Infolinii (telefon 800 888 099 lub 22 43 41 680). Pytania można także kierować listownie na adres: ul. Ludna 2 (00 – 406 Warszawa), bądź mailem na adres: mojezakupy.pl@gfk.com ,panelinternetowy.pl@gfk.com lub myscan.pl@gfk.com.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Programu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników, przekazując im zmienione warunki Regulaminu w następujący sposób:

  a) wysyłając zmienione warunki Regulaminu drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika, lub
  b) wysyłając zmienione warunki Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Zmienione warunki Regulaminu będą również dostępne w siedzibie Organizatora, w siedzibie Agencji oraz na Stronie internetowej Programu. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Uczestnik nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmiany Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany Regulaminu, prawo złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 6. Regulamin nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 612 j.t.).
 7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Poziom
współpracy
Tydzień
od - do*
Punkty
podstawowe**
Przyrost
punktów premiowych***
Suma punktów premiowych****Punkty łącznie (podstawowe + premiowe)*****
11-425-025
25-825+1126
39-1225+1227
413-1625+1328
517-2025+1429
621-2425+1530
725-2825+1631
829-3225+1732
933-3625+1833
1037-4025+21035
1141-4425+21237
1245-4825+21439
1349-5225+21641
1453-5625+21843
1557-6025+22045
1661-6425+22247
1765-6825+22449
1869-7225+22651
1973-7625+22853
2077-8026+33156
2181-8425+33459
2285-8825+33762
2389-9225+34065
2493-9625+34368
2597-10025+34671
26101-dłużej25+45075
*Aktywny tydzień udziału Uczestnika w Programie, obejmujący także zgłoszenie przerwy w rejestracji produktów.
**Liczba Punktów podstawowych naliczanych za każdy tydzień wg kolumny „Tydzień od – do”.
***Liczba Punktów premiowych naliczanych za każdy aktywny tydzień wg kolumny „Tydzień od - do
****Łączna liczba Punktów premiowych naliczanych za każdy aktywny tydzień wg kolumny „Tydzień od-do”.
***** Suma liczby Punktów premiowych oraz Punktów podstawowych, naliczanych za każdy aktywny tydzień wg kolumny „Tydzień od - do”.