POLITIKA PRIVATNOSTI

1 O nama

GfK je odgovorna za obradu ličnih podataka koje prikupimo od vas ili o vama u toku aktivnosti istraživanja tržišta u kojoj vi učestvujete u „Panel domaćinstava”. Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka, kao i domaćim pravnim okvirom, pre svega Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

2 Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije koje vas direktno ili indirektno identifikuju kao pojedinca, gde indirektno znači u kombinaciji sa drugim informacijama; na primer: vaše ime, poštanska adresa, adresa e-pošte i broj telefona ili jedinstveni matični broj.

3 Korišćenje ličnih podataka

Vaše lične podatke ćemo koristiti za svrhe kako je dalje opisano i u skladu sa vašom posebnom saglasnošću koju dajete kroz obrazac Saglasnost u kome učestvujete kao Učesnik Panela. Mi ne prikupljamo i obrađujemo više ili drugačije vrste ličnih podataka od onih koji su potrebni da se ispuni dotična svrha. Vaše lične podatke ćemo koristiti samo onako kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti, osim ako ste izričito dali saglasnost za neko drugo korišćenje Vaših ličnih podataka. Ako Vaše lične podatke koje obrađujemo uz vašu saglasnost nameravamo da koristimo za druge svrhe osim onih saopštenih u pomenutoj saglasnosti, mi ćemo vas unapred obavestiti i, u slučajevima gde se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, vaše lične podatke ćemo koristiti za drugu svrhu samo uz vašu dozvolu.

 1. Registracioni podaci i direktna komunikacija
  Za mnoge usluge prikupljamo vaše lične podatke kao što su: ime, poštanska adresa, broj telefona i adresa e-pošte („Registracioni podaci“ koji se u slučaju Panela navode i kao vaši „Osnovni podaci“). Vaše Registracione/Osnovne podatke koristimo da sa vama komuniciramo o našim uslugama i obavestimo vas o našim politikama i uslovima. Vaše Registracione podatke kao i sadržaj naše komunikacije koristimo i da vam odgovorimo kada nas kontaktirate i kako je navedeno u obrascu o saglasnosti za Panel kome se pridružujete kao Učesnik Panela.
 2. Učestvovanje u panelima
  Od Učesnika Panela ćemo, osim Registracionih/Osnovnih podataka, da prikupljamo relevantne informacije uključujući lične podatke. Na primer, takve lične podatke prikupljamo:

  - tokom anketa koje se sprovode preko interneta, telefonom ili licem u lice,
  - putem automatizovanog prikupljanja podataka hardverskim ili softverskim sredstvima za praćenje preko interneta i merenje publike kao što su aplikacije za praćenje, dodaci za pretraživače, merači TV gledanosti i specijalni internet ruteri (podaci koji se tiču vašeg korišćenja interneta, striming i društvenih medijskih platformi i drugih (onlajn) medijskih kanala, kao i vaših digitalnih uređaja generalno),
  - tako što ih vi nama aktivno date tokom vašeg učestvovanja (na primer, pomoću aplikacija ili uređaja)

  Navedene podatke u nastavku teksta označavamo Podacima sa Panela.
  Njih ćemo analizirati, oceniti, kombinovati sa Podacima sa Panela drugih Učesnika u panelu i koristiti ih za svrhe istraživanja tržišta. Molimo da za detaljnije informacije takođe pogledate odgovarajuće obrasce o Saglasnosti za konkretne projekata istraživanja tržišta i našu politiku oglašavanja (dole).
 3. Sensic.net
  sensic.net ("Sensic") je platforma za praćenje putem kolačića koja prikuplja informacije o reklamnim kontaktima i striming medijima koji se koriste u vezi sa panelima za istraživanje tržišta preko interneta firme GfK ili trećih lica davalaca usluga, kao i za opšte statističko merenje koje nije vezano za konkretne panele. GfK koristi lične podatke koji su prikupljeni ili primljeni od Sensic platforme za svrhe analitičke analize podataka, istraživanje tržišta, istraživanje uticaja oglašavanja i merenje publike. Sensic kolačići ne služe da se vrši reklamiranje direktno Učesnicima Panela. Za bliže informacije o sensic.net pogledajte sensic.net i Politiku o kolačićima za Panel.
 4. Zakonske obaveze
  Možda će se od nas tražiti da koristimo i zadržimo lične podatke iz zakonskih i razloga poštovanja zakona kao što su sprečavanje, otkrivanje ili istraživanje krivičnog dela, sprečavanje gubitka, prevare ili neke druge zloupotrebe naših usluga i IT sistema. Vaše lične podatke možemo da koristimo i da zadovoljimo zahteve naše interne i eksterne revizije, za svrhe sigurnosti informacije ili da zaštitimo ili sprovedemo naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu ili iste drugih lica.
 5. Korišćenje portala panela na veb-sajtu („Portal”)
  Ova Politika privatnosti se takođe primenjuje na vaše korišćenje našeg veb-sajta na panel.gfk.com/scan-rs/glavnastranica/ („Portal") i na ispitivanja preko interneta („Ispitivanja”) na koja vas možemo pozvati tokom vašeg učestvovanja u Panelu, sa sledećim mehanizmima i odlikama vezanim za privatnost.

  - Kolačići: Naš Portal i Ispitivanja koriste kolačiće i druge tehnologije da bi poboljšala iskustvo korisnika i unapredila performanse veb-sajta, funkcionalnost i prilagođenost za lako korišćenje od strane korisnika, i u svrhe istraživanja delotvornosti reklama i merenje medija, kako je navedeno u Politika o kolačićima za ovaj Panel.
  - Datoteke rada: Na Portalu i tokom Ispitivanja prikupljamo podatke, uključujući lične podatke, koji su u principu dostupni o vašem uređaju kada se on priključi na internet. Ovi podaci uključuju ali nisu nužno ograničeni na IP adresu (adresa Internet Protokola), vrstu i verziju operativnog sistema i pretraživača kao i proizvođača i model uređaja i datum i vreme svakog zahteva našim serverima.
  - Veb-sajtovi trećih lica: Kao pogodnost za naše posetioce, Portal može da sadrži linkove do veb-sajtova koji nam nisu pridruženi, koje ne kontrolišemo ili njima upravljamo. Politike i procedure koje u ovom dokumentu opisujemo ne odnose se na te veb-sajtove. Mi nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje su ta treća lica prikupila. Predlažemo da se direktno kontaktiraju ti veb-sajtovi radi informacija o njihovim politikama privatnosti.

4 Prikupljanje ličnih podataka iz drugih izvora

Možemo i da prikupljamo lične podatke u pogledu izloženosti Učesnika Panela reklami i relevantnom medijskom sadržaju iz drugih izvora kao što su mreže za oglašavanje, platforme društvenih medija i veb-sajtovi i mobilne aplikacije izdavača. Ukoliko to radimo, prethodno ćemo pribaviti vašu saglasnost za prikupljanje podataka i obavestićemo ih o izvorima iz kojih prikupljamo lične podatke o njima. Pomenute sekundarne podatke koristimo da obogatimo podatke koje smo prikupili od Učesnika Panela tokom njihovog učestvovanja u Panelu da bismo svojim klijentima pružili bolji uvid.

Generalno, ako prikupljamo lične podatke o vama iz nekih drugih izvora onda ili proveravamo da li vas je taj izvor unapred obavestio o prenosu ili ćemo vas posle prvog kontakta obavestiti da smo primili vaše lične podatke i dati vam sve informacije zahtevane zakonom.

5 Kako delimo lične podatke

Vaše lične podatke ćemo otkriti samo za svrhe i to onim trećim licima kako je dole opisano – osim uz vašu posebnu saglasnost za prenošenje ličnih informacije drugim kategorijama trećih lica koja je data negde drugde, kao što je putem obrasca o saglasnosti za neki konkretan Panel. GfK će preduzeti odgovarajuće korake da osigura da se vaši lični podaci obrađuju, budu sigurni i prenose u skladu sa nacionalnim pravnim okvirom koji uređuje ovu oblast.

 1. U okviru GfK grupe
  GfK je deo globalne organizacije („GfK grupacija”) koja se sastoji od nekoliko kompanija u i van Evropske Unije, koje su sve pretežno u vlasništvu GfK SE u Nemačkoj. Vaši lični podaci mogu biti preneti jednoj ili većem broju povezanih društava GfK grupe kako je potrebno za obradu i skladištenje podataka, za davanje vama pristupa našim uslugama, za pružanje podrške klijentima, za donošenje odluka o poboljšanjima usluga, za razvijanje sadržaja i za ostale svrhe kako je opisano u Odeljku 3 ove Politike privatnosti. Lične podatke Učesnika Panela ne otkrivamo trećim licima izvan GfK grupe ukoliko Učesnici Panela nisu prethodno izjavili svoju izričitu saglasnost za konkretnu svrhu.
 2. Eksterni davaoci usluga
  Gde je potrebno, angažovaćemo druge kompanije i pojedince da u naše ime obave određene zadatke koji doprinose našim uslugama u okviru sporazuma o obradi podataka. Možemo, na primer, da damo lične podatke agentima, ugovaračima ili partnerima za hosting naših baza podataka i aplikacija, za usluge obrade podataka ili slanje informacije koje ste tražili ili kol- centrima radi pružanja usluga podrške ili intervjuisanja tokom projekata istraživanja tržišta. Delićemo ili učiniti dostupnim napred pomenute podatke eksternim davaocima usluga samo u onoj meri koja je neophodna za dotičnu svrhu. Oni ove podatke ne smeju da koriste ni za koju drugu svrhu a naročito ne za svoje sopstvene ili svrhe trećeg lica. Eksterni davaoci i spoljni pružaoci usluga firmi GfK su odgovorni za bezbednost i poverljivost Vaših ličnih podataka.
 3. Prenosi posla
  Vezano za bilo koju reorganizaciju, restrukturiranje, spajanje ili prodaju ili neki drugi prenos imovine (zajedno „Prenos posla"), mi ćemo prenos podataka, uključujući lične podatke, da izvršimo u osnovanom obimu i kako je potrebno za poslovni transfer i pod uslovom da se strana primalac saglasi da poštuje vaše lične podatke na način koji je u skladu sa merodavnim zakonima o zaštiti podataka. Mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo poverljivost ličnih podataka i obavestimo pogođene korisnike pre nego što lični podaci postanu predmet drugačije politike privatnosti.
 4. Državni organi
  Vaše lične podatke ćemo saopštiti državnim organima samo tamo gde je to određeno zakonom. GfK će se, na primer, odazvati zahtevima suda, organa za sprovođenje zakona, regulatornih tela i drugih javnih i državnih vlasti što može da uključi i takve organe izvan vaše matične zemlje.
 5. Kurirske službe i pošta
  Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, mesto i broj telefona ćemo proslediti kurirskoj službi u cilju slanja poklona i pošte i ni u jednu drugu svrhu.

6 Međunarodni prenosi ličnih podataka

U posebnim okolnostima, biće potrebno i da GfK izvrši prenos vaših ličnih podataka u druge zemlje izvan teritorije Republike Srbije. Prenosi mogu da se odnose na sve aktivnosti obrade opisane u Odeljku 3 ove Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti će važiti čak i ako lične podatke prenosimo u druge zemlje u kojima se primenjuje drugačiji stepen zaštite podataka nego u Srbiji. Konkretno, međunarodni prenos podataka može da se primeni u sledećim scenarijima:

 1. Pravna lica GfK grupe
  GfK Srbija može prenosi podatke iz Odeljka 3 ove Politike privatnosti drugim pravnim licima GfK grupe, u Evropskoj uniji ili izvan Evropske unije. Ukoliko se radi o pravnim licima unutar Evorpske unije, primenjuje se režim zaštite podataka u skladu sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka. Ukoliko se radi o pravnim licima izvan Evropske unije, zaključuju se unutar-kompanijski sporazumi o zaštiti podataka u kojima se koriste ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija da bi zaštitili vašu privatnost i ozakonili međunarodne prenose podataka.
 2. Ostali subjekti izvan Srbije
  Bilo koji prenosi ličnih podataka trećim licima van GfK grupe vršiće se uz vaše prethodno znanje i, gde je potrebno, uz Vašu saglasnost.

  Na primer, za potrebe skladištenja podataka, podaci učesnika online panela prenose se na server kompanije koji se nalazi u Nemačkoj. O podacima i serverima se stara tim IT stručnjaka, i njima ima pristup ograničen broj ljudi. Radi zaštite podataka, kopije se stvaraju automatski svaki dan. Budući da se radi o pravnom licu unutar Evorpske unije, primenjuje se režim zaštite podataka u skladu sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka.

7 Obrada ličnih podataka dece

Nećemo prikupljati niti obrađivati lične podatke dece ispod 15 godina osim uz saglasnost roditelja, shodno merodavnom lokalnom zakonu. Ako postanemo svesni toga da su lični podaci nekog deteta nehotično prikupljeni, takve podatke ćemo izbrisati bez neopravdanog odlaganja.

8 Obrada osetljivih podataka

U određenim slučajevima i za svrhe navedene u obrascu o saglasnosti za Panel kojem ste se priključili kao Učesnik Panela, možemo da obrađujemo posebne kategorije ličnih podataka koji se tiču vas („osetljivi podaci“). Osetljivi podaci se odnose na lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke za svrhe jedinstvene identifikacije fizičkog lica, zdravlja ili seksualnog života ili seksualne orijentacije fizičkog lica. Možemo, na primer, da vršimo obradu osetljivih podataka koje ste Vi očigledno učinili javnim. Takođe možemo da vršimo obradu osetljivih podataka kako je potrebno radi utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane zakonskih prava. Vaše osetljive podatke možemo da obrađujemo i ako ste prethodno slobodno dali svoju izričitu i zasebnu saglasnost u konkretnom kontekstu i za konkretnu svrhu, kao što je tokom vašeg učestvovanja u Panelu.

9 Bezbednost

GfK uzima bezbednost podataka ozbiljno. Primenjujemo odgovarajući nivo bezbednosti i zato smo primenili razumne fizičke, elektronske i administrativne procedure da podatke koje prikupljamo zaštitimo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili drugačije obrađuju. Naše politike i procedure bezbednosti podataka su tesno usaglašene sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i po potrebi se ažuriraju da bi zadovoljile naše poslovne potrebe, izmene u tehnologiji i uslove regulative. Pristup vašim ličnim podacima daje se samo onim zaposlenim, davaocima usluga ili pridruženim pravnim licima GfK sa potrebom posla da znaju ili kojima je pristup potreban da bi obavili svoje dužnosti.

U slučaju kršenja podataka koji sadrže lične podatke, GfK će da poštuje sve merodavne zakone o obaveštavanju o kršenju podataka.

10 Vaša zakonska prava

Kao lice od koga se prikupljaju podaci imate posebna zakonska prava koja se odnose na lične podatke koje prikupljamo od vas. Ovo važi za sve aktivnosti obrade predviđene na osnovu Odeljka 3 ove Politike privatnosti. GfK će poštovati vaša individualna prava i adekvatno će rešavati stvari koje vas brinu.

Sledeća lista sadrži informacije o vašim zakonskim pravima koja proističu iz merodavnih zakona o zaštiti podataka:

  • Pravo na povlačenje saglasnosti - gde se obrada ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti tu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku poštujući procedure opisane u dotičnom obrascu o saglasnosti. Mi smo se pobrinuli da saglasnost može da se povuče istim sredstvima kao što je data – npr. elektronski. Kao Učesnik Panela molimo da imate u vidu da povlačenjem saglasnosti završavate svoje učestvovanje u projektu i da više nećete biti kvalifikovani ni za kakve nagrade ili stimulacije koje GfK može eventualno da nudi Učesnicima Panela.
  • Pravo na obaveštenje o obradi i uvid - imate pravo da tražite od nas istinito i potpuno obaveštenje u pogledu ličnih podataka koje posedujemo o Vama, uključujući informacije o tome koje kategorije ličnih podataka obrađujemo, u koje svrhe ih obrađujemo, po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke, gde smo ih prikupili ( ako ne direktno od Vas ) i kome su obelodanjeni, u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci, kao i u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.
  • Prava lica povodom izvršenog uvida - imate pravo da od nas zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
  • Pravo na kopiju - Imate pravo da tražite kopiju podataka koji se na Vas odnose. Od nas možete besplatno dobiti jedan primerak dokumentacije koja sadrži tražene podatke o Vama. Zadržavamo pravo da naplatimo naknadu do nivoa nužnih troškova za svaki dodatni primerak koji tražite.
  • Pravo na ispravku i dopunu: Od nas možete da zatražite ispravku i/ili dopunu ličnih podataka koji se tiču Vas. Činimo razumne napore da lične podatke koji su u našem posedu ili koje kontrolišemo a čije je korišćenje u toku održavamo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne. U odgovarajućim slučajevima obezbeđujemo samouslužne internet portale gde korisnici imaju mogućnost da provere i isprave svoje lične podatke.
  • Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete da pribavite ograničenje obrade vaših ličnih podataka

   - ako osporite tačnost vaših ličnih podataka i to za period koji nam je potreban da verifikujemo tačnost,
   - ako je obrada nezakonita i vi tražite ograničenje obrade a ne brisanje vaših ličnih podataka,
   - ako nam više nisu potrebni vaši lični podaci ali su oni potrebni vama za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu zakonskih prava, ili
   - ako stavite prigovor na obradu dok proverimo da li naši legitimni temelji imaju prevagu nad vašim.

  • Pravo na prenosivost: Na vaš zahtev prenećemo vaše lične podatke nekom drugom rukovaocu, gde je tehnički izvodljivo, pod uslovom da je obrada zasnovana na vašoj saglasnosti ili potrebna za realizaciju nekog ugovora.
  • Pravo na brisanje: Od nas možete da pribavite brisanje vaših ličnih podataka tamo gde

   - lični podaci više nisu potrebni vezano za svrhe za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni,
   - imate pravo da prigovorite daljoj obradi vaših ličnih podataka (vidi dole) i sprovedete ovo pravo prigovora na obradu,
   - kada se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, povučete svoju saglasnost i nema nikakvog drugog pravnog osnova za obradu,
   - gde su lični podaci bili nezakonito obrađivani

   ukoliko obrada nije potrebna

   - radi poštovanja zakonskih obaveza koje od nas zahteva obradu,
   - naročito radi zakonom propisanih uslova zadržavanja podataka,
   - utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane zakonskih prava.

  • Pravo na prigovor - Možete da stavite prigovor – u svakom trenutku – na obrađivanje vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašoj saglasnosti već na našim legitimnim interesima ili interesima nekog trećeg lica. U tom slučaju mi više nećemo obrađivati vaše lične podatke ukoliko ne možemo da pružimo dokaz o uverljivim legitimnim osnovama i opravdanim interesima za obradu ili za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu zakonskih prava. Ukoliko se protivite obradi, molimo navedite da li želite da izbrišemo vaše lične podatke ili ograničimo njihovu obradu.
  • Pravo na ulaganje pritužbu Poveriniku - U slučaju da smatrate da je obrada vaših ličnih podataka izvršena suprotno Zakonu možete da uložite pritužbu Povereniku, kao nadzornom telu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj živite ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja.
  • Pravo na sudsku zaštitu: U slučaju da smatrate da Vam je povređeno neko Vaše od gore navedenih prava možete podneti tužbu nadležnom sudu

   Molimo obratite pažnju:

  • Rok: Pokušaćemo da ispunimo vaš zahtev u roku od 30 dana. Međutim, ovaj rok može da bude produžen zbog posebnih razloga vezanih za konkretno zakonsko pravo ili složenost vašeg zahteva.
  • Ograničenje pristupa: U određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da vam damo pristup svim ili nekim od vaših ličnih podataka zbog zakonskih odredbi. Ako odbijamo vaš zahtev za pristup obavestićemo vas o razlogu tog odbijanja.
  • Nema identifikacije: U neki slučajevima možda nećemo moći da potražimo vaše lične podatke zbog identifikatora koje ste dali u vašem zahtevu. Dva primera ličnih podataka koje ne možemo da potražimo kada nam date vaše ime ili adresu e-pošte su:

   - podaci prikupljeni preko kolačića pretraživača osim ukoliko ste nam saglasnost za korišćenje kolačića u svrhe istraživanja tržišta dali kao član tog panela ili ako ste još uvek član tog panela u vreme vašeg zahteva,
   - podaci prikupljeni sa javnih sajtova društvenih medija ako ste svoj komentar postavili pod nadimkom koji nam nije poznat.

   U takvim slučajevima, kada ne možemo da vas identifikujemo kao lice čiji su to podaci, ne možemo da postupimo po vašem zahtevu i sprovedemo vaša zakonska prava kako je opisano u ovom odeljku osim ako nam ne dostavite dodatne informacije koje omogućavaju vašu identifikaciju.

  • Ostvarivanje vaših zakonskih prava: Da biste ostvarila svoja zakonska prava možete da se obratite našem Referentu za zaštitu podataka u pisanom obliku ili formi teksta tj. Dopisom ili elektronskm poštom. Za kontaktne informacije molimo pogledajte kraj ove Politike privatnosti.

11 Zadržavanje vaših ličnih podataka

Mi ćemo izbrisati lične podatke koje smo od vas prikupili ako više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prvobitno prikupljeni. Međutim, možda će zbog zakonskih odredbi biti potrebno da vaše lične podatke čuvamo na duži period. Ukoliko ste od nas zatražili da Vas više ne kontaktiramo nećemo obrisati sve Vaše lične podatke. U tu svrhu, Gfk vodi evidenciju koja sadrži informacije o ljudima koji ne žele da ih ubuduće kontaktiramo (npr. putem e-maila, biltena ili nekih drugih regrutnih kampanja za istraživanje tržišta). Podaci koje brišemo su: ime i prezime, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj mesta, e-mail adresu, broj mobilnog telefona. Vaš zahtev kvalifikujemo kao saglasnost da sačuvamo Vaše lične podatke u svrhe unapred pomenutog vođenja evidencije ukoliko nam ne date drugačije instrukcije.

12 Izmene ove Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku, modifikujemo svoje prakse vezane za privatnost i ažuriramo i vršimo izmene ove Politike privatnosti. Zato vas podstičemo da je stalno proveravate. Vaše lične podatke ćemo tretirati na način koji je u skladu sa Politikom privatnosti po kojoj su bili prikupljeni osim ako imamo vašu saglasnost da ih drugačije tretiramo.

13 Kontaktne informacije

Molimo da vaša pitanja o zaštiti predmetnih podataka i zahteve u ostvarivanju vaših zakonskih prava uputite na:

Email: panel.domacinstava@gfk.com

besplatna linija: 0800/151-151
ili putem pošte na adresu:GfK, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd

Našem referentu za zaštitu podataka Jeleni Agić biće skrenuta pažnja na sve zahteve.

Referenta za zaštitu podataka možete kontaktirati lično tako što ćete uputiti e-mail ili pismo na:
Jelena Agić

jelena.agic@gfk.com

GfK | Bulevar Zorana Đinđića 64a | GTC House

11070 Beograd | Republika Srbija