Zásady ochrany osobných údajov

O nás

Súčasťou výskumných projektov agentúry GfK Slovakia, s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO 00602272 (ďalej "GfK") je zhromažďovanie a spracovávanie informácií (osobných údajov) od jednotlivých respondentov - členov Panelu domácností GfK, ktorí majú postavenie dotknutých osôb.

Vzhľadom na to, že GfK sídli v Európskej únii, spracováva osobné údaje v súlade s platnými európskymi predpismi o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími zákonnými ustanoveniami.

GfK je spoločnosťou zaoberajúcou sa výskumom trhu a členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA). Dodržiavame profesionálne štandardy, ktoré ESOMAR aj SAVA stanovujú pre svojich členov a súčasne chránime súkromie Vás - účastníkov našich projektov prieskumu trhu.

Sme vedomí si svojich povinností a zodpovednosti ako správca osobných údajov a prísne dodržiavame právne predpisy a profesijné etické zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov zhrnuté na účely informovania respondentov do nasledujúcich zásad:

Účasť každého respondenta v Paneli je dobrovoľná rovnako ako poskytnutie osobných údajov súvisiacich s prieskumom. Každý člen Panelu domácností má kedykoľvek možnosť svoje členstvo ukončiť odvolaním súhlasu s ďalším spracovaním svojich osobných údajov, a to prostredníctvom oznámenia o ukončení členstva zaslaného GfK prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Informácie získané o respondentovi v rámci prieskumu slúžia výhradne na prieskumné účely GfK. Prieskum trhu zásadne nekombinujeme s nevýskumnými činnosťami, ako napr. s propagáciou či predajom tovaru alebo služieb, osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším subjektom a nebudeme Vám zasielať spamy (nevyžiadané hromadné e-maily).

Osobné údaje sú spracovávané v listinnej, ako aj v elektronickej podobe, sú uložené v zabezpečených dátových súboroch alebo v listinnej podobe v zabezpečených schránkach, ku ktorým majú prístup len poverení pracovníci GfK v prípadoch potrebných na naplnenie hore spomínaného účelu.

Osobné údaje poskytnuté pre prieskum sú štatisticky spracovávané do súhrnných výsledkov, v rámci ktorých je GfK schopná priradiť súbor konkrétnych údajov k určitému respondentovi prostredníctvom jedinečného identifikátora. Klientom GfK sú však výsledky prieskumu poskytované zásadne v anonymnej podobe (bez kryptografického kľúča).

Osobné údaje panelistov máme uložené len po dobu bezpodmienečne nutnú vo vzťahu k účelu členstva v Paneli domácností alebo na plnenie zákonných povinností. Zaviedli sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby sme osobné údaje panelistov ochránili.

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo", znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú meno či adresa; "nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií.

Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na účely opísané nižšie, ktoré sú úplne v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete pri zapojení sa do Panelu domácností. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje, než tie, ktoré sú potrebné na splnenie uvedených účelov. Osobné údaje používame iba na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ak ste výslovne neposkytli súhlas s iným použitím Vašich osobných údajov. Ak by sme chceli Vaše osobné údaje použiť na iný účel, ako je uvedený v Súhlase so spracovaním osobných údajov, budeme Vás o tom vopred informovať. V prípadoch, keď je spracovanie dovolené len na základe platného súhlasu, použijeme Vaše údaje pre iný účel len s Vaším vopred udeleným súhlasom.

Vaše osobné údaje môžeme použiť a uchovávať na účely nášho oprávneného záujmu, ako sú prevencia, odhaľovanie alebo vyšetrovanie porušovania, prevencia podvodov alebo akéhokoľvek iného zneužívania našich služieb a informačných systémov. Vaše osobné údaje môžeme tiež potrebovať a použiť pre požiadavky interného alebo externého auditu, na účely informačnej bezpečnosti, na ochranu alebo presadzovanie našich práv, súkromie, bezpečnosti alebo majetku.

1. Registračné údaje a priama komunikácia

Ak sa zaregistrujete ako člen/ka v Paneli domácností na našej webovej stránke www.paneldomacnosti.sk, požiadame Vás o vytvorenie používateľského konta a vyplnenie vstupného dotazníka a Charakteristiky domácností, kde nám poskytnete základné osobné údaje (ďalej"registračné údaje"):

 • Meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, (mobilné) telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, počet členov domácnosti, ekonomickú aktivitu, čistý mesačný príjem domácnosti a veľkosť domácnosti, výšku a hmotnosť
 • Informácie o Vašich spotrebiteľských návykoch a preferenciách, ako napríklad, ale nie výlučne, ktoré sa týkajú finančného sektora, poistenie, médií, spotrebného tovaru, potravín, dovolenky a voľnočasových aktivít, Vášho majetku a využívania zariadení pripojiteľných k internetu
 • Informácie o Vašich osobných postojoch a názoroch, či Vašom zdravotnom stave (ďalšie informácie nájdete nižšie v časti venovanej "Citlivým údajom")

Registračné údaje používame:

 • pre správu a údržbu Panelu domácností,
 • k výberu respondentov na účasť na prieskume trhu v Paneli domácností spočívajúcich v sledovaní nákupov vybraných druhov tovaru, na základe ktorého dochádza k analýze spotrebiteľského správania slovenských domácností,
 • k účasti v prieskume trhu v Paneli domácností spočívajúcich v sledovaní nákupov vybraných druhov tovaru, na základe ktorého dochádza k analýze spotrebiteľského správania slovenských domácností, a s ňou spojenej komunikácie (ohľadom našich služieb, projektov, informácií, podmienok, pravidiel a zásad a vrátane zasielania odmien a výhier za spoluprácu),
 • k realizácii účasti v online či offline projektoch prieskumu trhu v Paneli domácností a s ňou spojenej komunikácie, napríklad pre zasielanie pozvánok,
 • na kontaktovanie panelistov zo strany GfK s ponukou účasti v ďalších prieskumoch trhu vykonávaných GfK,
 • pre rutinné zabezpečenie kvality a procesov predchádzania podvodom, ako je odhalenie opakovanej registrácie rovnakým jedincom za pomoci viac (falošných) identít.

Ďalej registračné údaje používame v anonymnej podobe na štatistické účely, napríklad pohlavie, vekovú skupinu odvodenú od dátumu narodenia, región bydliska odvodeného na základe PSČ. Týmto spôsobom môžeme ďalej klientovi reportovať, aké percento všetkých respondentov mužského a ženského pohlavia či vekovej skupiny alebo regiónu odpovedalo na určité otázky počas on-line prieskumu alebo kúpilo daný tovar.

2. Účasť v Paneli domácností

Popri registračných údajoch zhromažďujeme od členov Panelu domácností aj ďalšie relevantnéinformácie, vrátane osobných údajov. Zbierame napríklad osobné údaje:

 • poskytnuté v priebehu prieskumov uskutočnených online, telefonicky alebo osobne,
 • aktívnym poskytnutím informácii počas Vašej účasti v Panely domácností (napríklad pomocou aplikácií alebo skenovacieho zariadenia, prostredníctvom ktorých zasielate čiarove kódy produktov alebo fotografie pokladničných dokladov)

(spoločne označované ako "Panelové dáta").

 • Tieto Panelové dáta analyzujeme, spájame a vyhodnocujeme spolu s Panelovými dátami ďalších členov Panelu domácností a používame ich len na účely prieskumu trhu. Panelové dáta využívame na vyhodnocovanie a reportovanie výsledkov prieskumov našim klientom (obstarávateľom prieskumov) v anonymizovanej forme.
 • Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných Súhlasoch pre konkrétne výskumné projekty (ak sú potrebné).

3. Cookies a dáta z nich plynúce

Na webových stránkach Panelu domácností, ale aj v priebehu online prieskumov môžeme zhromažďovať údaje, vrátane osobných údajov, prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií, ktoré zlepšujú výkonnosť webových stránok, užívateľskú prívetivosť, bezpečnosť i užívateľský zážitok a slúžia na účely prieskumu účinnosti reklamy či meranie médií, ako sa opisuje v Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookies na účely Panelu domácností.

Takto získané údaje ďalej môžeme kombinovať s registračnými údajmi a/ alebo panelovými dátami, tak ako je potrebné pre účely prieskumu trhu, prieskumu účinnosti reklamy a/ alebo meranie médií/ sledovanosti.

 

4. Sensic.net

Sensic.net ("Sensic") je platforma pre sledovanie súborov cookies, ktorá zhromažďuje informácie o styku s reklamou a jej účinkoch alebo používaní streamovaných médií v súvislosti s online výskumnými panelmi spoločnosti GfK a tretích osôb, rovnako ako so všeobecným meraním sledovanosti, ktoré nie je spojené s konkrétnym panelom. Spoločnosť GfK používa osobné údaje zozbierané alebo prijaté zo Sensicu pre analýzu dát, marketingový prieskum, výskum vplyvu a účinku reklamy a meranie sledovanosti. Sensic cookies neslúžia na to, aby samé o sebe robili priamo reklamu pre členov Panelu domácností. Ďalšie informácie o sensic.net nájdete na sensic.net a v Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookies.

5. Citlivé údaje

V určitých prípadoch a na účely uvedené v Súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili v priebehu registrácie Panelu domácností (alebo obnovili pri zavádzaní nariadenia EÚ v roku 2018), môžeme spracovávať osobitné kategórie Vašich osobných údajov (tzv. "citlivé údaje"). Citlivé údaje sa týkajú osobných údajov vypovedajúcich o národnostnom alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, genetických údajoch, biometrických údajoch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. 

Môžeme zhromažďovať osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé údaje, a to ako súčasť registračných údajov alebo ako údaje zadané v počas prieskumu. Môžeme ale tiež spracovávať citlivé údaje, ktoré ste sami od sebe zverejnili (napr. na sociálnych sieťach). Vaše citlivé údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste slobodne poskytli svoj vopred daný, výslovný a samostatný súhlas v konkrétnom kontexte pre konkrétny účel, napríklad počas Vášho členstva v Paneli domácností.

Zhromažďujeme a používame citlivé údaje len v prípade potreby pre konkrétny účel Panelu domácností, napríklad pre stanovenie výberu respondentov pre prieskumy v oblasti zdravotníctva.

Zber osobných údajov z ďalších zdrojov

Môžeme tiež zhromažďovať údaje týkajúce sa vystavenia členov Panelu domácností reklame a

relevantnému mediálnemu obsahu z iných zdrojov, ako sú reklamné siete, platformy sociálnych médií,

webové stránky a mobilné aplikácie. Ak by sme tak chceli urobiť, vyžiadame si najprv predchádzajúci

súhlas člena Panelu domácností s týmto zberom dát a informujeme ho o zdrojoch, z ktorých jeho

osobné údaje zhromažďujeme. Tieto sekundárne dáta by sme využili na obohatenie údajov, ktoré

zhromažďujeme od členov Panelu domácností počas ich členstva v Paneli domácností, aby sme

dokázali našim klientom ponúknuť detailnejšie vstupy a poznatky.

Všeobecne platí, že ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje z iných zdrojov, potom sa najprv uistíme,

že Vás tretia osoba (teda náš zdroj) už vopred informovala o prenose osobných údajov k nám, alebo

Vás budeme pri našom prvom kontakte informovať, ako sme dostali Vaše osobné údaje a poskytli

Vám všetky informácie vyžadované platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných

údajov.

Zdieľanie osobných údajov

Spoločnosť GfK môže odovzdávať Vaše osobné údaje tretím osobám, ale iba údaje potrebné pre jasne určený, obmedzený účel a len na nevyhnutne nutný čas. Osobné údaje členov Panelu domácností našim klientom (zadávateľom prieskumov) zásadne neposkytujeme.

Vaše osobné údaje sprístupníme iba tým tretím osobám a na účely podľa popisu nižšie - ak ste s  dovzdaním Vašich osobných údajov ďalším tretím stranám výslovne súhlasili, napríklad vyplnením Súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétny panel. Spoločnosť GfK zavedie príslušné opatrenia, aby zabezpečila, že Vaše osobné údaje budú spracované, zaistené a prevedené v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

1. V rámci skupiny GfK

GfK Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny (ďalej "skupina GfK"), ktorá sa skladá z viacerých  poločností sídliacich v Európskej únii aj mimo nej. Väčšina z nich je vlastnená GfK SE sídliacou v Nemecku. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané jednej alebo viacerým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny GfK, ak to je potrebné pre spracovanie a uloženie dát, poskytnutie Vám prístupu k našim službám, poskytnutie podpory klientom, zlepšovanie služieb, vývoj obsahu alebo na iné účely. Neposkytujeme osobné údaje členov Panelu domácností tretím osobám mimo skupiny GfK, ak členovia Panelu domácností vopred nedali svoj výslovný súhlas s týmto konkrétnym úkonom.

Všetky Vaše osobné údaje sú nahrané na portáli Attractive, ktorý hosťuje a spravuje GfK SE, so sídlom Nordwestring 101, 90419 Norimberg, Nemecko, VAT no.: DE 133 500 719. Údaje tu uložené slúžia pre uchovanie dát z nákupov, výber vzorky a správu Panelu domácností. Údaje sú tu uložené po celý čas Vášho členstva v Paneli domácností.

K Vašim údajom na portáli Attractive majú prístup aj pracovníci spoločnosti GfK Czech, so sídlom Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Česká republika, ktorí sa podieľajú na jeho správe. Do zaslania jednorazových online dotazníkov a ich spracovanie sa zapájajú aj pracovníci GfK Bulgaria, so sídlom 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofia, Bulharsko. Vaše údaje majú len po nevyhnutne nutný čas k realizácii týchto jednorazových projektov.

2. Externí poskytovatelia služieb

V prípade potreby poverujeme ďalšie spoločnosti a jednotlivcov, aby za nás plnili určité úlohy vyplývajúce z našich služieb v rámci dohôd/zmlúv o spracovaní dát. Môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje zmluvným partnerom alebo dodávateľom, partnerom, ktorí spravujú hosting našich databáz a aplikácií, spracovávajú dáta, informácie, ktoré ste si vyžiadali, alebo v rámci call-centra poskytujú podporné služby či realizáciu rozhovorov počas projektov prieskumu trhu. Tieto údaje zdieľame alebo sprístupňujeme len externým poskytovateľom služieb v rozsahu, ktorý daný účel vyžaduje. Tieto údaje nesmú byť treťou  stranou používané na iné účely, najmä nie pre vlastné účely alebo účely tretích strán. Externí oskytovatelia služieb GfK sú zmluvne zaviazaní rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov, konať len v súlade s Vaším Súhlasom so spracovaním osobným údajov a týmito Zásadami ochrany osobných údajov a sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k Vašim osobným údajom.

Webové stránky Panelu domácností www.paneldomacnosti.sk, ktoré zjednodušujú správu spolupracujúcich užívateľov, vrátane editácie údajov, pre nás spravuje a hosťuje spoločnosť ICNET s.r.o., so sídlom Vodnická 436/46, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO 26151090.

E-shop gfk-sk.wbonus.cz/sk/ pre nás spravuje a hosťuje spoločnosť WATCH.CZ, s.r.o., so sídlom Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO 26172321.

Spoločnosť GfK Slovakia tiež využíva na prevádzku bezplatnej zelenej linky Panelu domácností externých anketárov.

3. Orgány štátnej správy

Vaše osobné údaje odovzdáme iba tým orgánom štátnej správy, aby boli naplnené naše zákonné ovinnosti. GfK napríklad odpovie žiadosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných agentúr a ďalších verejných a vládnych orgánov, a to aj v prípade, že sa nebude jednať o orgány sídliace v krajine Vášho bydliska.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Za určitých okolností bude taktiež potrebné, aby spoločnosť GfK odovzdala Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie/Európsky hospodársky priestor (EHP), do tzv. "Tretích krajín". Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že odovzdávame osobné údaje do tretích krajín, v ktorých sa uplatňuje iná úroveň ochrany osobných údajov ako v Slovenskej republike. V praxi môže v rámci medzinárodného prenosu údajov dôjsť najmä k prevedeniu údajov:

1. Právnickým osobám skupiny GfK

Právnické osoby medzinárodnej skupiny GfK sídliace mimo Európskej únie uzavreli dohody o ochrane údajov v rámci spoločnosti s použitím štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou s cieľom poskytnúť Vám dostatočné a vhodné záruky ochrany Vášho súkromia a Vašich údajov a zaistiť bezpečnosť medzinárodného prenosu dát.

2. Ďalším tretím stranám sídliacim mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Akýkoľvek prenos osobných údajov tretím osobám mimo skupiny GfK sa bude realizovať až po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti Vašej osobe, prípadne, ak je to potrebné, aj s Vaším vopred daným súhlasom. V prípade, že sú Vaše údaje odovzdané do tretích krajín, teda mimo územia EÚ, je zaistená ich náležitá ochrana, a to na základe:

 • prijatia vhodných záruk - štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou EÚ, a to v prípade odovzdania iným spoločnostiam skupiny GfK;
 • rozhodnutia Komisie EÚ, že táto tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v prípade odovzdania akýmkoľvek iným tretím štátom mimo EÚ.

Zoznam krajín, v ktorých Európska komisia považuje úroveň ochrany osobných údajov za primeranú, je uvedený tu:

Zaobchádzanie s osobnými údajmi členov Panelu domácností mladších ako je zákonom stanovený limit

Nezhromažďujeme ani nespracovávame osobné údaje členov Panelu domácností mladších ako 16 rokov - ak nemáme aktuálny súhlas zákonného zástupca v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak zistíme, že máme uložené osobné údaje člena v Paneli domácností mladšieho ako 16 rokov, ktoré boli neúmyselne zhromaždené, bez zbytočného odkladu tieto údaje vymažeme.

Bezpečnosť

Bezpečnosť dát je pre GfK prioritou. Používame dostatočnú úroveň zabezpečenia, a preto sme zaviedli primerané fyzické, elektronické a administratívne postupy na ochranu zhromaždených údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k osobným údajom prenášaným, uloženým alebo inak spracovávaným. Naše pravidlá a zásady týkajúce sa bezpečnosti informácií postupujú podľa všeobecne uznávaných medzinárodných štandardov a sú pravidelne revidované a aktualizované, aby dokázali reagovať na naše obchodné potreby, technologické zmeny a regulačné požiadavky. Prístup k Vašim osobným údajom je poskytovaný iba tým zamestnancom, poskytovateľom služieb alebo pridruženým spoločnostiam GfK, ktorí ich potrebujú poznať kvôli prevádzkovým alebo obchodným dôvodom alebo, aby mohli splniť svoje povinnosti.

V prípade porušenia ochrany údajov obsahujúcich osobné údaje bude spoločnosť GfK dodržiavať platné právne predpisy a pravidlá o oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Ako subjekt údajov máte konkrétne práva stanovené legislatívou, ktoré sa týkajú osobných údajov. GfK  rešpektuje Vaše individuálne práva a zaväzuje sa náležite riešiť všetky Vaše otázky. Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

 • Právo na odvolanie súhlasu: V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme Vám, že Váš súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený - napr. elektronicky. Ako člena Panelu domácností Vás ale musíme upozorniť, že odvolaním súhlasu a vysporiadaním obojstranných záväzkov ukončíte svoju účasť v Paneli. Súčasne, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Právo na opravu: V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť Vašich údajov, u nás zhromaždených, a to ako subjektívnej, tak objektívnej povahy, máte právo nás požiadať o opravu/ alebo doplnenie Vašich osobných údajov. Pravidelne sa snažíme Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii. Pre takýto účel ponúkame možnosť využívať samoobslužný internetový portál (www.paneldomacnosti.sk), kde môžu užívatelia sami kontrolovať a opravovať svoje osobné údaje.

 • Právo na obmedzenie spracovania: Spracovanie Vašich údajov môžeme obmedziť, ak:
  - spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov, a to po obdobie, ktoré potrebujeme na overenie presnosti,
  - je spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnené a Vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,
  - Vaše osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete na preukázanie, výkon alebo obhajobu Vašich zákonných nárokov, alebo
  - vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo overujeme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad tými Vašimi.

 • Právo na prístup: Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame akékoľvek Vaše údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od Vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o Vašich právach s nimi spojenými. Máte právo od nás získať jeden bezplatný výpis Vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za každý ďalší výpis, ktorý si vyžiadate (týka sa napr. neadekvátnych a často opakovaných žiadostí o výpis).

  Právo na prenosnosť: Na Vašu žiadosť Vám odovzdáme všetky Vaše spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému – Vami poverenému – správcovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že je spracovanie podložené Vašim súhlasom alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos Vašich údajov sa nedotýka spracovania Vašich údajov nami vykonávaného v rámci alebo v súvislosti s Vašou účasťou v Paneli domácností a aj po ich prenesení sme aj naďalej oprávnení na základe Vášho súhlasu alebo iného právneho základu spracovávať Vaše osobné údaje.

  Právo na výmaz: Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:
  - osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
  - vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad Vašimi alebo vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu;
  - je spracovanie založené na Vašom súhlase, Vy svoj súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
  - boli Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne;
  - ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;
  - zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

  a zároveň, pokiaľ teda spracovanie nebolo potrebné:

  - pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje toto spracovanie od nás (najmä pre zákonné požiadavky na uchovávanie údajov);
  - alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 • Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu: Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na Vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete Vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

 • Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania): V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa Vašich údajov, t.j. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie uskutočnené automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.

 • Právo podať sťažnosť: V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete (v SR Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), v krajine, kde vykonávate svoje zamestnanie alebo kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov.

Dôležité:

 • Časová lehota: Vždy sa pokúsime vybaviť Vašu žiadosť v priebehu 30-tich dní od doručenia Vašej žiadosti. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti Vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom o predĺžení lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu (pozri vyššie).

 • Obmedzenie prístupu: V určitých situáciách Vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje kvôli zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. obchodné tajomstvo). Ak odmietneme Vašu žiadosť o prístup, oznámime Vám tiež dôvod odmietnutia.

 • Nemožná identifikácia: predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky Vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. Napríklad nebudeme môcť vyhľadať pri zadaní Vášho mena a e-mailovej adresy:
  - údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies, ak ste ako člen/ka Panelu domácností neudelili súhlas s používaním súborov cookies pre účely prieskumu trhu a zároveň ste ešte stále v čase Vašej žiadosti členom daného panela.
  V takýchto prípadoch, keď Vás nedokážeme identifikovať ako subjekt údajov, nie sme schopní vyhovieť Vašej žiadosti o splnení Vašich zákonných práv opísaných v tejto kapitole, pokiaľ neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce Vašu identifikáciu. Tiež Vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o Vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti.

 • Vykonávanie práv: Ak chcete uplatniť Vaše práva, obráťte sa prosím písomne na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov - e-mailom alebo poštovou zásielkou. Kontaktné informácie nájdete na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Výmaz osobných údajov

Všeobecne platí, že spracovávame a uchovávame osobné údaje len počas doby nevyhnutne potrebnej na ukončenie či vyhodnotenie daného projektu alebo Vášho členstva v Paneli domácností, a ďalej počas obdobia, v ktorom sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už nebudú potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.

Popritom nevymažeme kompletne všetky Vaše osobné údaje, ak nás požiadate, aby sme Vás už v budúcnosti ďalej nekontaktovali. Spoločnosť GfK uchováva záznamy, ktoré obsahujú informácie o osobách, ktoré si už v budúcnosti neželajú byť znovu kontaktované (napr. prostredníctvom hromadných e-mailov, regrutačných e-mailov alebo pozvánok pre projekty prieskumu trhu). Pre splnenie Vašej požiadavky uschováme iba nevyhnutný rozsah Vašich osobných údajov za účelom vedenia záznamu o budúcom nekontaktovaní, ak nám, samozrejme, nezadáte iné špecifiká.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu Vám odporúčame priebežne ich sledovať. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "aktualizované" uvedeného vyššie. K Vašim osobným údajom budeme pristupovať spôsobom, ktorý je v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých boli zhromažďované, a tiež vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a európskymi normami ochrany osobných údajov, ak ste teda neudelili súhlas s iným zaobchádzaním.

Kontaktné údaje

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov súvisiacich s Vašou účasťou v Paneli domácností alebo chcete vykonať niektoré z Vašich zákonných práv ako odvolania súhlasu, opravu Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania, prístupu, prenositeľnosť alebo vymazanie, rovnako tak ako akúkoľvek otázku týkajúcu sa Panelu domácností, Vašej účasti alebo odmien, ktoré ponúkame členom Panelu domácností za účasť v paneli či projektoch, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky prostredníctvom našej bezplatnej zelenej linky:

Tel: 0800 800 120 - každý pracovný deň medzi 16:00 a 19:00, e-mail: panel.domacnosti.sk@gfk.com

Pre prípad ochrany osobných údajov môžete tiež priamo kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to e-mailom alebo poštou na adresu: [Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, GfK Slovakia, Račianska 153, 931 54 Bratislava alebo e-mailom na:

dpo_SK@gfk.com]

Radi by sme Vás poprosili, či by ste o sebe napísali čo najviac informácií, aby ste nám uľahčili Vašu identifikáciu a dohľadanie Vami žiadaných informácií.