Algemene Voorwaarden voor Deelname ConsumerScan

ConsumerScan versie 2018-1.01
Laatste wijzigingen: 5 maart 2018

GfK Belgium – ConsumerScan

GfK Belgium nv is een marktonderzoeksbureau. Het vertrouwen dat wij genieten, is van belang voor al onze activiteiten. Met name het vertrouwen van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal. In de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid leest u op welke manier wij omgaan met data. Hierbij wordt vooral ingegaan op data die vertrouwelijk of privacygevoelig is. Voor meer informatie over GfK kunt u terecht op onze website: www.gfk.com

Alleen marktonderzoek

GfK Belgium - ConsumerScan verzamelt via de scanner aankoopgegevens van Belgische gezinnen. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzamelen als onafhankelijk onderzoeksbureau aankoopgegevens van gezinnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke verzamel- en analysemethoden. Wij zullen u niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

GfK Belgium behandelt met de grootste zorg de persoonlijke gegevens van haar panelleden. Dit gebeurt conform regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is gegaan op 25 mei 2018. Daarenboven conformeert GfK Belgium zich vrijwillig aan de gedragscode van ESOMAR. ESOMAR is de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus. Verder onderschrijft GfK Belgium de eisen van de beroepsfederatie FEBELMAR.

Wie kan lid worden van ConsumerScan?

Elke gezin met een contactpersoon van 18 jaar of ouder dat in België woont kan lid worden van ConsumerScan Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving en het begin van de deelname dient volledig, accuraat en juist te zijn. ConsumerScan kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

Deelname is vrijwillig

Uw deelname aan ConsumerScan is op vrijwillige basis. Bovendien vragen wij u voor elk bijkomend onderzoek of u mee wilt doen. Dit bijkomend onderzoek gebeurt hetzij via telefoon, hetzij on-line, hetzij via een aan u per post toegestuurde vragenlijst, hetzij via uw scanner. Indien u niet wenst deel te nemen aan bijkomend onderzoek garandeert GfK Belgium u dat te zullen respecteren.

Respect voor uw privacy en Veiligheid van uw gegevens

Voor meer info met betrekking tot uw Privacy en de Veiligheid van uw gegevens verwijzen wij u door naar ons Privacy beleid en ons Cookie beleid.

Persoongegevens wijzigen

Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw profiel onder 'Mijn profiel'. Conform de regels van de privacycommissie kunt u uw gegevens online beheren en wijzigen. Hiervoor heeft u een login en wachtwoord nodig.

Punten verzamelen en beloningen

Voor uw deelname aan ConsumerScan ontvangt u punten De regels van de studie bepalen hoe u punten kan verdienden en hoe deze toegevoegd worden. Bij installatie van uw scanner heeft u hierover een uitgebreid overzicht ontvangen. ConsumerScan bepaalt altijd de hoogte van de beloning. De beslissing over het aantal punten dat aan de deelnemer wordt toegekend is definitief en beslissend. De verzamelde punten worden bijgeschreven op de persoonlijke puntenrekening van het panellid. Deze punten zijn persoonlijk verbonden aan het panellid en enkle overdraagbaar mits toestemming van GfK Belgium ConsumerScan. U kan uw punten omwisselen voor een geschenk uit onze geschenkencatalogus of via onze online webshop. Indien u wenst kan u ook opteren om uw punten te schenken aan een goed doel. Bij opzegging van het lidmaatschap moet u uw punten inwisselen binnen 6 maanden na opzegging. Na 6 maanden vervalt het door u opgebouwde puntensaldo.  Alle verplichtingen met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdrage zijn de verantwoordelijkheid van het panellid die de opdracht uitvoert. Het veramelen of overdragen van punten moet in overeenstemming zijn met de regels zoals in deze gebruiksvoorwaarden vermeld. andere vorm van gebruik, verkoop, inwisseling of omruiling van punten vormt een wezelijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en dergelijke poging zal als ongeldig beschouwd worden. Punten die verzameld of gebruikt worden en niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van ConsumerScan zijn niet geldig. GfK heeft het recht om deze punten van het saldo van het panellid te crediteren of, indien de punten reeds verzilverd worden, de bestelling van het overeenkomstig geschenk te annuleren of andere maatregelen te treffen die GfK naar zijn redelijk oordeel gepast acht. 

Stopzetting deelname

Wenst u uw deelname aan het ConsumerScan Panel stop te zetten? Contacteer ons op het gratis nummer 0800 14 986 of via email op portal.nl@gfk.com. GfK Belgium zal zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen. Er zal een afspraak gemaakt worden om de scan-apparatuur te komen weghalen. Uw persoonsgegevens zullen vervolgens worden geïnactiveerd. Indien GfK ConsumerScan meent dat uw deelname aan het onderzoek niet kwalitatief genoeg is of niet voldoet aan de voorwaarden, behouden wij ons het recht om de deelname eenzijdig (tijdelijk) stop te zetten. GfK zal u hier steeds van op de hoogte brengen en er zal een afspraak worden om de scan-apparatuur te komen weghalen.  In beide gevallen heeft u 6 maanden om uw punten in te wisselen, zoals hierboven beschreven. 

Stopzetting wegens misbruik

Wanneer er naar oordeel van ConsumerScan sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van ConsumerScan en/of haar beloningssysteem, dan wordt de deelnemer van verdere deelname uigesloten. De scan-apparatuur zal dan worden opgehaald bij u. Het door u opgebouwde puntensaldo wordt als vervallen verklaard. 

Rechten voorbehouden

Alle rechten met betrekking tot ConsumerScan berusten uitsluitend bij GfK Belgium ConsumerScan. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConsumerScan gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). 

Geschillen

Op de relatie tussen ConsumerScan en u is het Belgische recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel.

Aansprakelijkheid

Deze website is gemaakt met de grootste zorg. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de inhoud geheel vrij is van fouten. ConsumerScan is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

Wijzigingen

GfK Belgium reserveert het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen duidelijk met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met de wijzigingen staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst om uw toestemming vragen.