Všeobecné podmínky pro účastníky Panelu domácností

1 GfK Czech – Panel domácností

GfK Czech, s.r.o. je společnost zabývající se výzkumem trhu. Důvěra, které se těšíme, je důležitá pro všechny naše aktivity. Zásadní je především důvěra lidí, kteří spolupracují na výzkumu. Ve Všeobecných podmínkách, v Souhlasu o ochraně osobních údajů a v Pravidlech nakládání se soubory cookies si můžete přečíst, jak zpracováváme data. To se týká zejména údajů, které jsou důvěrné nebo citlivé na soukromí. Více informací o společnosti GfK naleznete na našich webových stránkách: www.gfk.com

2 Pouze průzkum trhu

GfK Czech s.r.o. – Panel domácností shromažďuje údaje o nákupu od českých domácností prostřednictvím aplikace do chytrých telefonů. Nic neprodáváme a nic propagujeme. Jako nezávislá výzkumná agentura shromažďujeme údaje z rodin. Používáme vědecké metody při sběru dat a jejich analýzy. Nebudeme Vás ovlivňovat účelem a využitím výsledků studií, které se účastníte.

3 Ochrana soukromí

GfK Czech s.r.o. – Panel domácností zachází s osobními údaji členů panelu s maximální péčí. To se provádí v souladu s pravidly evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která vstoupila v platnost dne 25. května 2018. Kromě toho společnost GfK Czech s.r.o. dobrovolně splňuje Kodex chování ESOMAR. ESOMAR je mezinárodní asociace agentur pro průzkum trhu. GfK Czech s.r.o. navíc podporuje požadavky profesní federace SIMAR.

4 Kdo se může stát členem Panelu domácností?

Každá rodina s 18-tiletou nebo starší kontaktní osobou žijící v České republice se může stát členem Panelu domácností. Veškeré informace, které předložíte při registraci při zahájení účasti, musí být úplné a pravdivé. Panel domácností může kdykoli dočasně pozastavit registraci nových účastníků a/nebo odmítnout registraci nových členů.

5 Účast je dobrovolná

Vaše účast v Panelu domácností je dobrovolná. Příležitostně Vás můžeme požádat o účast v dalším výzkumu. Takovéto další šetření probíhá buď telefonicky, on-line, v rámci aplikace nebo prostřednictvím dotazníku zaslaného poštou. Pokud se nechcete účastnit dalšího výzkumu, GfK Czech s.r.o. se zavazuje Vaše rozhodnutí respektovat.

6 Respektujeme Vaše soukromí a zabezpečení Vašich dat

Další informace týkající se Vašeho soukromí a zabezpečení Vašich osobních údajů naleznete na Zásada ochrany osobních údajů a na Pravidla nakládání se soubory cookies.

7 Změňte své osobní údaje

Veškeré změny poskytnutých informací můžete upravit přímo ve svém profilu pod položkou "Můj profil". V souladu s pravidly nařízení pro ochranu soukromí můžete své údaje spravovat a měnit online. K tomu potřebujete přihlašovací jméno a heslo.

8 Sbírejte body a odměny

Za svoji účast v programu Panelu domácností získáváte body. Pravidla výzkumu určují, jak můžete body získat. Při instalaci aplikace Vám poskytneme pravidla o přidělování bodů. Výši bodů vždy určuje s konečnou platností Panel domácností. Získané body jsou připsány na bodový účet účastníka. Tyto body jsou přiřazené pouze k členu panelu a mohou být přeneseny na jinou osobu pouze se souhlasem společnosti GfK Czech s.r.o. – Panel domácností.
Můžete si směnit své body za odměnu z našeho katalogu prostřednictvím našeho internetového obchodu. Pokud si přejete, můžete se také rozhodnout darovat své body na charitativní účel. Pokud zrušíte členství, musíte své body uplatnit do 6 měsíců od zrušení. Po uplynutí 6 měsíců zůstatek bodů, který jste získali, zanikne. 
Veškeré povinnosti týkající se daně z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení spadají do povinností člena panelu, který úkony provádí. Sběr nebo převod bodů musí být v souladu s pravidly uvedenými v těchto podmínkách. Jakákoli jiná forma užívání, prodeje nebo výměny představuje závažné porušení těchto Podmínek. Získané body, které nejsou v souladu s podmínkami použití Panelu domácností, jsou neplatné. GfK má právo odečíst tyto body od zůstatku člena panelu nebo, pokud jsou body již vyčerpány, zrušit objednávku dané odměny nebo přijmout další opatření, která GfK považuje za přiměřená. 

9 Ukončení účasti

Přejete si ukončit svou účast v Panelu domácností? Kontaktujte nás na bezplatném čísle 800 222 888 nebo e-mailem na panel.domacnosti@gfk.cz . GfK Czech s.r.o. vyhoví Vaší žádosti co nejdříve. Vaše osobní údaje budou poté bezodkladně smazány.
Pokud je společnost GfK Czech s.r.o. – Panel domácností toho názoru, že Vaše účast na výzkumu nemá odpovídající kvalitu, nebo jinak nesplňuje podmínky, vyhrazujeme si právo jednostranně přerušit nebo ukončit Vaši účast v průzkumu. GfK Vás o tom bude vždy informovat.
V každém případě máte 6 měsíců na uplatnění svých bodů, jak je popsáno výše. 

10 Ukončení kvůli zneužití

Pokud se Panel domácností domnívá, že se jedná o neoprávněné použití nebo zneužití Panelu domácností a/nebo jeho systému odměňování, bude účastník vyloučen z další účasti. Zůstatek, který jste získali, bude zrušen

11 Práva vyhrazena

Všechna práva vztahující se k Panelu domácností jsou udělena výlučně společnosti GfK Czech s.r.o. Není dovoleno používat ani část materiálu (včetně jména, použitého softwaru, designu a použitého vizuálního materiálu) bez předchozího písemného souhlasu Panelu domácností. 

12 Spory

Český zákon se vztahuje na vztah mezi společností GfK Czech s.r.o. a Vámi. Spory mezi těmito dvěma stranami se řeší u soudu v Praze.

13 Zodpovědnost

Tyto webové stránky se vyrábějí s maximální pečlivostí. Nicméně nemůžeme zaručit, že obsah bude zcela bez chyb. Společnost GfK Czech s.r.o. – Panel domácností není za žádných okolností odpovědná za vzniklé škody.

14 Změny

GfK Czech si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Změny budou Vám jasně sděleny. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, můžete svou účast v průzkumu ukončit. Pokud hodláme použít Vaše osobní údaje jiným způsobem, než je uvedeno v tomto prohlášení, budeme Vás nejprve žádat o Vaše povolení.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem aplikace MyScan

Před instalací softwarového produktu a používáním aplikace si prosím pozorně přečtěte tuto licenční smlouvu:
Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen jako „smlouva“) je uzavřena mezi vámi („koncový uživatel“, „vy“, „váš“) a společností GfK SE (dále jen jako „společnost GfK“) ohledně používání výše uvedené aplikace poskytované společností GfK včetně nezbytného softwaru a rozhraní, kódů, souborů, obrázků obsažených v softwaru a/nebo veškerých doprovodných materiálů, kódu Boot-ROM-Code a dalšího zabudovaného softwaru, aktualizací aplikace (jak jsou definovány níže) a dokumentace na jakýchkoli dalších médiích nebo v jakékoli další podobě (dále jen jako „aplikace“) a představuje právně závaznou dohodu mezi vámi a společností GfK.
POZNÁMKA: Aplikace také shromažďuje osobní údaje týkající se vaší osoby. Z tohoto důvodu vaše používání aplikace podléhá také našim Zásadám ochrany osobních údajů. 
Stažením a/nebo používáním aplikace vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této smlouvy. Současně potvrzujete, že máte plnou způsobilost k právním úkonům.
Společnost GfK je oprávněna dle svého vlastního uvážení kdykoli, bez jakýchkoli právních následků a také bez předchozího oznámení ukončit fungování aplikace nebo jakýchkoli jejích částí.
Pokud aplikaci používáte v rozporu s touto smlouvou nebo nezákonně, společnost GfK je oprávněna okamžitě a v případě potřeby bez předchozího upozornění zrušit váš přístup k aplikaci.

1 Udělení licence

Bude vám udělena nevýhradní, odvolatelná, nepřevoditelná licence používat aplikaci za podmínek této smlouvy. Vlastnická a veškerá další práva k aplikaci zůstávají společnosti GfK, která si vyhrazuje veškerá práva, jež vám nejsou výslovně udělena. Tato smlouva vás opravňuje používat aplikaci na stejném počtu zařízení jako projekt výzkumu trhu (např. na chytrém telefonu a tabletu). Aplikaci nesmíte zpřístupnit prostřednictvím sítě, která by mohla být používána více zařízeními současně nebo ze které by aplikace mohla být stažena třetími stranami. Aplikaci nesmíte nijak modifikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, vytvářet z ní odvozená díla, kopírovat, veřejně zobrazovat, distribuovat či dělat jakékoli její úpravy. Aplikaci nesmíte prodávat dalším osobám, převádět, modifikovat ani distribuovat. Zakázáno je také kopírovat nebo distribuovat text, obrázky, hudbu, videa, data, odkazy, reklamy a další obsah poskytovaný aplikací. Součástí této licence nejsou dokumentace v tištěné podobě, podpora, telefonická asistence a rozšíření a aktualizace aplikace.  Aplikaci a služby poskytované nebo umožněné aplikací ani žádné informace, sdělení, skripty, fotografie, texty, videa, grafiku, hudbu, zvuky, obrázky a další materiály z aplikace (dále jen společně jako „obsah“) nemohou koncoví uživatelé:
  • publikovat ani veřejně prezentovat,
  • stahovat ani zobrazovat na internetových stránkách nebo k jiným komerčním účelům,
  • používat ve spojení s produkty nebo službami, které nepatří společnosti GfK.

2 Aktualizace aplikace

Společnost GfK může ke stažení poskytnout určité aktualizace nebo upgrady aplikace za účelem aktualizování, vylepšení nebo dalšího vývoje aplikace (dále jen jako „aktualizace aplikace“). Na základě licence udělené touto smlouvou jste oprávněni stahovat aktualizace aplikace a používat je v rozsahu stanoveném touto smlouvou a výhradně za účelem aktualizování aplikace. Společnost GfK může dle svého výhradního uvážení aktualizace aplikace automaticky stáhnout do vašeho zařízení. Souhlasíte, že tyto aktualizace aplikace akceptujete a uhradíte veškeré náklady spojené s jejich příjmem.

3 Práva duševního vlastnictví

Aplikace je vám licencována výhradně k použití dle podmínek této smlouvy a není vám prodána. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, veškerá práva, zákonná práva a oprávnění ohledně této aplikace a veškerého softwaru získaného prostřednictvím této aplikace a také veškerá související autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví zůstávají společnosti GfK. Udělení licence je omezeno na práva duševního vlastnictví, která ohledně aplikace náleží společnosti GfK, a nezahrnuje žádná práva k dalším patentům ani duševnímu vlastnictví. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat žádné identifikátory produktu, oznámení o autorských právech ani žádná práva duševního vlastnictví k aplikaci nebo softwaru získanému prostřednictvím aplikace.

4 Prohlášení, odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti

Společnost GfK neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně úplnosti, aktuálnosti, provozuschopnosti, výkonu, dostupnosti nebo vhodnosti aplikace a informací v ní obsažených. Aplikace může být dočasně nedostupná z důvodu údržby nebo nefunkčnosti počítačových zařízení. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost GfK aplikaci poskytuje „jako takovou“ a bez záruky přesnosti. Společnost GfK tímto vylučuje veškeré další záruky a prohlášení včetně mimo jiné veškerých implikovaných záruk, záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, spolehlivosti nebo dostupnosti, nepřítomnosti virů a osvobození od péče - celkově podmínky používání a veškerou podporu nebo další služby poskytované nebo neposkytované aplikací, softwarem a souvisejícím obsahem či jakékoli další záruky, povinnosti nebo záruky vyplývající z používání aplikace. Vyloučeny dále jsou veškeré záruky ohledně vlastnictví, nerušeného užívání, nerušeného držení, souladu s popisem nebo souladu s právy třetích stran týkajících se softwarového produktu. Společnost GfK vůči vám nenese žádnou odpovědnost za škody, ať už na základě smlouvy, deliktu či jinak, včetně mimo jiné nepřímých škod, ztráty dat, ušlého zisku, náhodných nebo následných nákladů, následných škod nebo odškodnění, které jakkoli vyplývají z nebo souvisejí s: (I) používáním aplikace; (II) jakýmikoli chybami nebo opomenutími v technickém provozu nebo obsahu aplikace; (III) poškozením nebo omezením funkčnosti vašeho hardwaru nebo softwaru v důsledku stažení a používání aplikace; nebo (IV) nároky vlastníků autorských práv, které plně nebo částečně vycházejí z vašeho používání aplikace, v důsledku nedbalosti, vyšší moci, telekomunikační chyby nebo krádeže nebo zničení nebo neoprávněného přístupu k aplikaci nebo k informacím či programům s ní souvisejícím. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené zaviněnou újmou na zdraví, porušením podstatných smluvních povinností (základních povinností), škody definované Zákonem o odpovědnosti za výrobky a v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinnosti ze strany společnosti GfK nebo externího dodavatele. Dojde-li k porušení podstatných smluvních povinností, společnost GfK nese odpovědnost pouze v případě mírné nedbalosti a pouze za předvídatelné, v souvislosti se smlouvou typické škody. Přístupem k této aplikaci, registrací v aplikaci a/nebo přijímáním jakýchkoli informací z této aplikace souhlasíte s tím, že společnost GfK zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, škody, ztráty, odpovědnost a náklady vyplývající z nebo související s: (I) porušením této smlouvy z vaší strany, (II) krádeží, zneužitím nebo vyzrazením vašeho hesla (vašich hesel) nebo (III) vámi uděleným oprávněním třetí osobě používat vaše heslo/přistupovat k údajům.

5 Všeobecné informace

Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, (a) nebude tím dotčena ani narušena zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy a (b) takové ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, jehož ekonomický účinek se bude co nejvíce blížit ekonomickému účinku nezákonného, neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.  Používáním aplikace souhlasíte s tím, že tato smlouva se řídí zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Aplikace je poskytována v souladu s touto smlouvou. V případě stížností nebo podnětů týkajících se této smlouvy či aplikace nebo v případě zájmu o další informace prosím kontaktujte společnost GfK na následující adrese: GfK SE, Nordwestring 101, 90419 Norimberk.