Privatlivspolitik

Privacy Policy Version 1.0
Sidst revideret: 20210104

1 Om os

“Vi”, GfK Danmark A/S, Kay Fiskers Plads 9, 6. Sal, 2300 København S (CVR. 13639582) ("GfK") er ansvarlig for databehandlingen af personoplysninger, som vi indsamler fra eller vedrørende dig og din husstand under den markedsundersøgelsesaktivitet som du deltager i (”Panelet”). Eftersom vi er baseret i EU, behandler vi dine personoplysninger i henhold til de gældende databeskyttelseslove og andre lovpligtige bestemmelser i Europa.

2 Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er informationer, der direkte eller indirekte identificerer dig som enkeltperson, hvor indirekte betyder, når de kombineres med andre, f.eks. dit navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer, eller med en entydig identifikation.

3 Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til de herunder beskrevne formål og udelukkende i overensstemmelse med dit specifikke samtykke, som du giver i samtykkeformularen for Panelet du deltager i, som kontaktperson. Øvrige husstandsmedlemmers personoplysninger, som du har oplyst anvendes udelukkende for at sikre repræsentativitet i Panelet, ud fra en legitim interesse for GfK Danmark A/S.

Vi indsamler eller databehandler ikke flere eller andre typer personoplysninger end nødvendigt til at indfri de respektive formål. Vi bruger kun personoplysninger som beskrevet i denne Privacy Policy, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke til at bruge dine personoplysninger på anden måde, eksempelvis til andre paneler hos GfK. Såfremt vi agter at bruge dine personoplysninger, som vi databehandler med dit samtykke til andre formål end beskrevet i det pågældende samtykke, informerer vi dig på forhånd og, hvor behandlingen baseres på dit samtykke, bruger vi kun dine personoplysninger til et andet formål med din tilladelse.

 1. Registreringsdata og direkte kommunikation 
  Vi indsamler dine personoplysninger, såsom navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse (“registreringsdata”, i forhold til Panelet kaldes disse oplysninger for ”baggrundsdata”). Vi bruger dine registreringsdata til at kommunikere med dig om vores tjenester og til at informere dig om vores politik og vilkår. Vi bruger også dine registreringsdata samt indholdet af vores kommunikation, hvor vi svarer dig, når du kontakter os og som angives i samtykkeformularen for Panelet, som du er medlem i.
 2. Deltagelse i paneler
  Ud over registreringsdata indsamler vi relevante informationer, herunder personoplysninger fra Paneldeltagere. Vi indsamler f.eks personoplysninger ind ved:
  - i løbet af spørgeundersøgelser, der foretages online, telefonisk eller ansigt til ansigt.
  - Når du aktivt giver os dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse (f.eks. via programmer og enheder)
  (samlet kaldet "Paneldata").
  Vi analyserer og evaluerer Paneldata, lægger dem sammen med Paneldata fra andre deltagere og anvender Paneldata til markedsundersøgelser.
 3. Juridiske forpligtelser og juridisk forsvar
  Vi kan være nødt til at anvende og opbevare personoplysninger af juridiske grunde og for at overholde loven, såsom forhindring, afsløring eller efterforskning af en forbrydelse, forebyggelse af tab, svindel eller enhver anden form for misbrug af vores tjenester og IT-systemer. Vi kan også anvende dine personoplysninger til at imødekomme vores interne og eksterne revisionskrav, informationssikkerhedsformål, eller for at beskytte eller håndhæve vores eller andre personers rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom.
 4. Brug af Panelportalsiden (”Indkøbsdagbogen”)
  Denne Privacy Policy gælder også for brugen af vores websted på ecpo-dk.gfk.com ("Indkøbsdagbogen") og online undersøgelser (”Undersøgelser”), som vi indbyder dig til i forbindelse med din deltagelse i Panelet med følgende fortrolighedsrelaterede mekanismer og funktioner.

  - Cookies: Indkøbsdagbogen og vores Undersøgelser anvender cookies og andre teknologier til at forbedre brugernes oplevelse og webstedets præstationer, brugervenlighed og sikkerhed i overensstemmelse med vores Cookie-policy for Panelet
  - Logfiler: I Indkøbsdagbogen og ved Undersøgelser indsamler vi oplysninger, inklusiv personoplysninger, som er almindelige tilgængelige om din enhed når den tilslutter Internettet. Disse oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, IP-adresse, operativsystem og browsertype og version, om muligt også producent af enheden, modellen og dato og tid for hvert besøg til vores servere.
  - Tredjeparters websteder: Webstedet kan for at gøre det nemt for vores besøgende indeholde link til flere websteder, som vi ikke har nogen tilknytning til, kontrollerer eller styrer. De heri beskrevne politikker og procedurer gælder ikke for disse websteder. Vi er ikke ansvarlige for sikkerheden eller fortroligheden af eventuelle data, som disse tredjeparter indsamler. Vi foreslår, at du tager direkte kontakt med disse websteder for at få informationer om deres Privacy policy.

4 Indsamling af personoplysninger fra andre kilder

Vi kan nogle gange indsamle personoplysninger om paneldeltagere fra andre kilder end dig selv. Det kan f.eks. ske, hvis du er registreret som deltager ved en udbyder af markedsundersøgelser, og vi samarbejder med denne udbyder for at skaffe deltagere til vores undersøgelser. 
Vi anvender sekundære oplysninger til at berige de oplysninger, som vi samler fra Paneldeltagere i forbindelse med deres deltagelse i Panelet.
I så fald vil paneludbyderen, i henhold til deres Privacy Policy og dit respektive samtykke dertil, overføre dine personoplysninger til os, så vi kan kontakte dig.  Såfremt paneludbyderen ikke allerede har informeret dig om, at dine personoplysninger overføres til os, så gør vi det første gang, når vi kontakter dig og giver dig alle de oplysninger, der er delt med os. Det gør vi ved første kontakt.

5 Hvordan vi deler personoplysninger

Vi oplyser kun dine personoplysninger med de formål og til de tredjeparter, som beskrives herunder. GfK sørger for at træffe passende foranstaltninger, der skal sikre, at dine personoplysninger behandles, beskyttes og overføres i henhold til den gældende lovgivning.
 1. Inden for GfK SE 
  GfK er en del af en global organisation (“GfK SE”), som består af flere selskaber i og uden for EU, der alle primært ejes af GfK SE i Tyskland. Dine personoplysninger kan blive overført til ét eller flere selskaber, som er tilknyttet GfK SE, når det er nødvendigt for databehandling og -lagring, der giver dig adgang til vores tjenester, til at få kundesupport, til at træffe beslutninger om serviceforbedringer, udvikling af indholdet og andre formål, som beskrevet i afsnit 3 i denne Privacy policy. Vi afslører ikke Paneldeltageres personoplysninger i projekter med markedsundersøgelser uden for GfK SE, medmindre det sker med deres forudgående udtrykkelige samtykke til et bestemt formål.
 2. Eksterne serviceleverandører
  Hvor det er nødvendigt, hyrer vi andre selskaber og personer til at udføre bestemte opgaver, som på vores vegne bidrager til vores tjenester inden for rammerne af de givne aftaler om databehandling. Vi kan f.eks. give personoplysninger til agenter, leverandører eller partnere, der leverer hosting af vores databaser, til databehandlingstjenester eller for at tilsende dig de informationer, du har bedt om, eller til call-centre, så de kan yde supporttjenester eller foretage interview, mens markedsundersøgelserne er i gang. Sådanne data deler vi kun eller stiller til eksterne serviceleverandørers rådighed i den fornødne udstrækning til de respektive formål. Disse data må ikke anvendes til noget andet formål, især ikke til deres egne eller en tredjeparts formål. GfK’s eksterne serviceleverandører er kontraktligt bundet til at respektere dine personoplysningers fortrolighed.
 3. Virksomhedsoverførsler
  I forbindelse med enhver omorganisering, omstrukturering, fusion eller salg, eller ved overførsel af aktiver (samlet kaldet "virksomhedsoverførsel"), overfører vi informationer, herunder personoplysninger, i et rimeligt forhold og som fornødent for virksomhedsoverførslen, og forudsat at modtagerparten accepterer fortsat at respektere dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. Vi sikrer fortsat alle personoplysningers fortrolighed, og de berørte brugere får besked, før personoplysninger underlægges en anden Privacy Policy.
 4. Offentlige myndigheder
  Vi oplyser kun dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvor loven kræver det. GfK reagerer f.eks. på anmodninger fra domstole, retshåndhævende myndigheder, reguleringsorganer og andre offentlige og statslige myndigheder, som kan omfatte myndigheder uden for bopælslandet.

6 Internationale overførsler af personoplysninger

I specifikke situationer er det også nødvendigt, at GfK overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/ Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), såkaldte "tredjelande". Denne type overførsler til tredjelande kan omhandle alle de beskrevne behandlingsaktiviteter i afsnit 3 i nærværende Privacy Policy. Denne Privacy Policy gælder også, hvis vi overfører personoplysninger til tredjelande, hvor der gælder andre databeskyttelsesniveauer end i bopælslandet. En international dataoverførsel kan især benyttes i følgende scenarier:
 1. Juridiske enheder i GfK SE
  GfK SEs juridiske enheder uden for EU  har indgået aftale om databeskyttelse inden for virksomheden ved hjælp af standardkontraktbestemmelser, som EU har vedtaget for at værne om dit privatliv og legitimere internationale dataoverførsler.
 2. Andre tredjeparter uden for EU / EØS
  Enhver overførsel af personoplysninger til tredjeparter uden for GfK SE foretages med din forudgående viden og, hvor det er relevant, med dit samtykke.  Alle overførsler af personoplysninger til andre lande end dem, hvormed der er truffet afgørelse om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau med Europa-Kommissionen, som anført på ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, sker på basis af kontraktaftaler med standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen eller andre relevante sikkerhedsforanstaltninger i henhold til den gældende lovgivning. 

7 Behandling af børns personoplysninger

GfK hverken indsamler eller behandler personoplysninger for børn, der er under 13 år, medmindre vi har den forældremyndiges samtykke, i henhold til den gældende lovgivning. Såfremt vi bliver klar over, at et barns personoplysninger er indhentet ved en fejltagelse, sletter vi sådanne data hurtigst muligt. 

8 Behandling af følsomme oplysninger

Vi kan i nogle tilfælde databehandle specielle kategorier af personoplysninger om dig ("følsomme oplysninger"). Følsomme oplysninger henviser til personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, der er beregnet til entydigt at identificere en fysisk person, helbredstilstand eller en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering. Vi kan f.eks. behandle følsomme oplysninger, som du klart og tydeligt har offentliggjort. Vi kan også behandle følsomme oplysninger for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske erstatningskrav. Vi kan også behandle dine følsomme oplysninger, hvis du frit på forhånd har givet dit udtrykkelige og særskilte samtykke i en specifik sammenhæng til et specifikt formål, såsom mens du deltager i en markedsundersøgelse 

9 Sikkerhed

GfK tager datasikkerhed meget alvorligt. Vores sikkerhedsniveau er hensigtsmæssigt, og vi har derfor implementeret rimelige fysiske, elektroniske og administrative procedurer til at beskytte vores indsamlede data, så de ikke udsættes for tilfældig eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret afsløring eller adgang til personoplysninger, vi har overført, opbevaret eller databehandlet på anden måde. Vores informationssikkerhedspolitik og -procedurer er helt på linje med almindeligt accepterede internationale standarder, og de kontrolleres jævnligt og opdateres efter behov, så de imødekommer vores virksomheds behov, teknologiske ændringer og lovkrav. Kun det personale, serviceleverandører eller GfK‹s tilknyttede virksomheder får adgang til dine personoplysninger, som har et forretningsmæssigt behov for at kende dem, eller som skal bruge dem for at gøre deres arbejde.  
Såfremt der sker et brud på datasikkerheden om personoplysninger, overholder GfK alle love om meddelelse af brud på datasikkerheden.  

10 Dine juridiske rettigheder

Som registreret har du specifikke juridiske rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi indsamler fra dig. De gælder alle behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i afsnit 3 i nærværende Privacy Policy.  Nedenstående liste indeholder informationer om dine juridiske rettigheder, som følge af den gældende lovgivning om databeskyttelse: 

 • Ret til at tilbagetrække samtykke: Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at følge de beskrevne procedurer i den relevante samtykkeformular.  Vi sørger for, at samtykket kan tilbagetrækkes via de samme metoder, som det blev givet - f.eks. elektronisk.  Bemærk, som paneldeltager, der trækker sit samtykke tilbage, slutter du typisk din deltagelse i det pågældende projekt og er ikke længere berettiget til nogen belønninger eller incitamenter, som GfK måtte tilbyde paneldeltagerne.
 • Ret til rettelser: Du kan få os til at rette de personoplysninger, der vedrører dig.  Vi bestræber os på med rimelighed at holde de personoplysninger, vi har eller kontrollerer, og som bruges vedvarende, så de er nøjagtige, komplette, aktuelle og relevante, baseret på de seneste informationer, vi har adgang til. I relevante tilfælde sørger vi for internetportaler med selvbetjening, hvor brugerne selv kan læse og rette deres personoplysninger.
 • Ret til begrænsning: Du kan få os til at begrænse dine personoplysninger, hvis

  - du gør indsigelse mod dine personoplysningers nøjagtighed for den periode, hvor vi er nødt til at verificere nøjagtigheden,
  - behandlingen er ulovlig, og du anmoder om at få behandlingen begrænset, i stedet for helt at slette dine personoplysninger,
  - vi ikke længere behøver dine personoplysninger, men du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske erstatningskrav, eller
  - du gør indsigelse mod behandlingen, mens vi verificerer, om vore legitime begrundelser tilsidesætter dine.
 • Ret til adgang: Du kan spørge os om informationer vedrørende personoplysninger, som vi besidder om dig, herunder at få oplyst de kategorier af personoplysninger, vi er i besiddelse af eller kontrollerer, hvad de anvendes til, hvor vi indsamlede dem, hvis de ikke er fra dig selv, og hvem vi har oplyst dem overfor, hvis det er relevant. Vi kan sende dig en gratis kopi af de personoplysninger, vi har om dig.  Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt gebyr for hver ekstra kopi, du evt. anmoder om. 
 • Ret til portabiliet: På din anmodning overfører vi dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvor det kan gøres rent teknisk, forudsat behandlingen er baseret på dit samtykke eller nødvendig, så en kontrakt kan fungere. I stedet for at modtage en kopi af dine personoplysninger, kan du anmode om, at vi overfører dataene direkte til en anden dataansvarlig, som du selv har specificeret.
 • Ret til sletning: Du kan få os til at slette dine personoplysninger, hvor

  - personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet,
  - du har ret til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger (se herunder) og til at udøve din ret til at protestere mod behandlingen,
  - behandlingen er baseret på dit samtykke, du tilbagetrækker dit samtykke, og der er intet andet retsgrundlag for databehandlingen,
  - personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt,

  medmindre behandlingen er nødvendig

  - for at overholde en juridisk forpligtelse, som kræver, at vi behandler dem,
  - især ved lovkrav om dataopbevaring,
  - for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske erstatningskrav.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du kan - på et hvilket som helst tidspunkt - gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grund af din aktuelle situation, forudsat behandlingen ikke er baseret på dit samtykke, men på vores eller en tredjeparts legitime interesser. I så fald behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan dokumentere overbevisende legitime begrundelser eller en bydende nødvendig interesse i behandlingen, eller for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske erstatningskrav. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, så vær venlig at præcisere, om du ønsker, vi skal slette eller begrænse dine personoplysninger.
 • Ret til at klage: I tilfælde af en påstået overtrædelse af gældende lovgivning om privatlivets fred kan du klage til den databeskyttende myndighed i dit bopælsland, eller der hvor den påstående overtrædelse er sket.

  Bemærk venligst:
   
 • Tidsfrist: Vi forsøger at imødekomme din anmodning inden for 30 dage. Perioden kan dog blive længere af bestemte grunde, der vedrører lige netop den juridiske ret, eller at din anmodning er kompliceret.
 • Begrænsning af adgang: I visse situationer kan vi ikke give dig adgang til alle eller en del af dine personoplysninger på grund af lovpligtige bestemmelser. Hvis vi afviser din adgangsanmodning, forklarer vi begrundelsen for afvisningen.
 • Ingen identifikation: I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke finde dine personoplysninger, hvilket skyldes de identifikationer, du anførte i anmodningen. To eksempler på personoplysninger, vi ikke kan finde, når du kun giver os navn og e-mailadresse, er følgende:

  - data indsamlet via browsercookies, medmindre du gav os samtykke til bruge cookies til markedsundersøgelser som medlem af et online GfK-panel, og du stadig er medlem af panelet, når du fremsætter anmodningen,
  - data indsamlet fra offentlige sociale medier, forudsat du indsendte kommentaren under et alias, som vi ikke kender.

  I sådanne tilfælde hvor vi ikke kan identificere dig som registreret, kan vi ikke imødekomme din anmodning, så du kan udøve din juridiske ret, medmindre du giver os flere oplysninger, så vi kan identificere dig.
 • Udøvelse af dine juridiske rettigheder: For at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte vores  support skriftligt, f.eks. via e-mail eller brev. Du kan også henvende dig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver. Find kontaktoplysningerne nederst i denne Privacy Policy. 

11 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter generelt personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet. Det kan dog kræves, at vi opbevarer dine personoplysninger i en længere periode for at overholde lovkrav. 
Desuden sletter vi ikke alle dine personoplysninger, hvis du har anmodet os om ikke at kontakte dig fremover. Til det formål gemmer GfK dokumenter med informationer om personer, der ikke ønsker at blive kontaktet igen fremover (f.eks. via e-mail, nyhedsbrev eller rekrutteringskampagner til markedsundersøgelser). Vi tolker din anmodning som samtykke til at gemme dine personoplysninger til sådanne dokumentationsformål, medmindre du giver besked om noget andet. 

12 Ændringer af denne Privacy Policy

Vi forbeholder os altid ret til efter eget skøn at ændre på vores fortrolighedspraksis samt til at opdatere og ændre denne Privacy Policy. Vi ser derfor gerne, at du løbende læser og forholder dig til denne Privacy Policy. Denne Privacy Policy er ajourført på den viste dato for "senest revideret” ovenfor. Vi behandler dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den Privacy Policy, hvorunder de blev indsamlet, medmindre du har givet samtykke til at behandle dem anderledes.

13 Kontaktoplysninger

Henvend dine spørgsmål om emnet databeskyttelse og eventuelle anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder til databeskyttelsestjenesten:
 

minidanmark@gfk.com
Supporttelefon: 38322120
Kaj Fiskers Plads 9, 6. sal, 2300 København S.

Alle anmodninger sendes til databeskyttelsesrådgiveren. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren direkte ved at skrive en e-mail.
E-mail: dponordics@gfk.com