Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for deltagelse i Consumer Panel Denmark GfK ApS, CP Mini-Danmark ("CP").
V3 | Fra 20240416

1. Indledning

Consumer Panel Denmark GfK ApS (CP) er et full-service markedsanalyseinstitut, der leverer markedsanalyser til virksomheder, organisationer og institutioner i Danmark.

CP's panel, CP Mini-Danmark, er et husstandspanel, der måler danskernes indkøbsvaner i dagligvarebutikkerne. CP Mini-Danmark-panelet er en løbende undersøgelse.

Når man tilmelder sig CP Mini-Danmark-panelet, skal man udfylde et baggrundsspørgeskema. Formålet med dette spørgeskema er at indsamle husstandens demografi og holdninger til dagligvarer. Spørgeskemaet opdateres årligt.

Medlemmerne bruger appen "GfK MyScan" til registrering af dagligvareindkøb.

Ved at deltage i et eller flere af CP's igangværende markedsundersøgelsesprojekter accepterer du følgende vilkår og betingelser:
 

2. Medlemskab og berettigelse

 • Det er gratis at deltage i CP's markedsundersøgelsesprojekter;
 • Kun privatpersoner eller private husholdninger kan deltage; virksomheder og selskaber er udelukket fra at deltage
 • En deltager (indmelderen/kontaktpersonen) skal være myndig.
 • Deltageren er selv forpligtiget til at at holde personlige oplysninger som e-mail, adresse mv. opdateret.
 • Kun én konto/deltagelse er mulig pr. CP-markedsforskningsprojekt (det er dog muligt at deltage i forskellige projekter på samme tid).
 • Som tak for din deltagelse i et eller flere CP-markedsforskningsprojekter og CP-undersøgelser vil du modtage point, der kan konverteres til belønninger og andre incitamenter. Der vil ikke være nogen yderligere kompensation eller monetær kompensation for din deltagelse.

3. Registrering og adgangskoder

 • For at kunne deltage i CP's markedsundersøgelsesprojekter og det tilknyttede CP-belønningsprogram, skal du først registrere dig som deltager hos CP. I dette tilfælde skal de anmodede oplysninger gives fuldt ud, især kræves der gyldige kontaktoplysninger.
 • Du accepterer at holde dine oplysninger opdaterede, så længe dit medlemskab varer. I tilfælde af ufuldstændige eller forkerte oplysninger, kan CP afslutte eller midlertidigt suspendere dit medlemskab. Du kan miste retten til dine point, hvis du ikke holder dine personlige oplysninger nøjagtige og fuldstændige;
 • Adgangskoden til en CP-konto skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjemand. Kun ens egen individuelle eller husstandskonto må bruges. Brug af en anden konto er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at lade en anden bruge ens egen konto. CP påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af en mistet eller videregivet adgangskode eller uautoriseret brug af kontoen;
 • Hvis du glemmer din adgangskode, kan du ved at bruge din e-mailadresse, anmode om en e-mail til at nulstille din adgangskode
 • Ved at deltage i et eller flere af CP's markedsundersøgelsesprojekter accepterer du at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser fra CP og/eller dets partnere via e-mail eller pr. post. Derudover accepterer du også at modtage regelmæssige nyhedsbreve, e-mail-påmindelser, meddelelser og telefonopkald. 

4. Fortrolighed af undersøgelsens indhold

Oplysninger og materialer, der videregives til dig som en del af en CP-undersøgelse, er fortrolige og må ikke deles eller videregives til nogen tredjepart. Disse fortrolige oplysninger kan f.eks. omfatte nye produktideer eller -koncepter, emballagekoncepter, reklame- og film- eller tv-koncepter eller trailere samt de tilknyttede tekster, visuelle billeder osv.
I særdeleshed er offentliggørelse i medierne af undersøgelser eller sideindhold eller henvisninger til sådanne ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra CP.
 

5. Point og incitement

 • Medlemmer af CP Mini-Danmark-panelet kan løbende indløse belønninger af deres optjente point. Disse point kan ikke konverteres til kontanter.
 • Gavekort vil blive leveret via e-mail, medmindre andet er specifikt aftalt.
 • Ved udmeldelse skal medlemmet af CP Mini-Danmark panelet indløse sine point inden for 1 måned efter udmeldelsen. Point, der ikke indløses inden for denne periode, bortfalder. Eventuelle resterende point efter indløsning bortfalder også. Hvis medlemmet af CP Mini-Danmark-panelet har færre point end minimumspræmieværdien i præmiebutikken, bortfalder pointene.
 • CP forbeholder sig retten til at ændre de gældende regler for pointtildeling og udvælgelse af præmier til enhver tid.

6. Lodtrækning blandt deltagerne

•    I tillæg til de regelmæssigt tildelte point afholder CP også lodtrækninger med særlige præmier som tak for deltagernes regelmæssige rapporteringsaktiviteter. Disse lodtrækninger er underlagt de vilkår og betingelser, der er beskrevet i dette afsnit;
•    Fra forbrugercirkler, hvor der tildeles point på ugentlig basis, er det kun deltagere, der har været aktive som deltagere i et CP-markedsforskningsprojekt i mindst 4 uge der er berettiget til at deltage i disse lodtrækninger. En deltager betragtes som aktiv, hvis han eller hun har rapporteret enten køb (varer scannet, overført og efterbehandlet kombineret med et kvitteringsfoto sendt eller oplysninger om sygdom, ferie eller ikke-køb til CP) i mindst 4 almindelige uger ud af 6 uger. 
•    Hver aktiv deltager kan kun deltage én gang i hver lodtrækning, uanset hvor mange af CP's markedsundersøgelsesprojekter han eller hun er tilmeldt;
•    Vinderne af hver præmie udvælges tilfældigt ved hjælp af en computerbaseret lodtrækning. Vinderne vil blive underrettet via den e-mailadresse, som deltageren har oplyst til CP. Hvis en vinder ikke kan kontaktes på grund af forkerte oplysninger, bortfalder præmien, og der trækkes en ny vinder;
•    En kontant betaling af de materielle aktiver eller ombytning af præmierne er ikke mulig. Præmier kan ikke overdrages. Deltageren accepterer nødvendige ændringer i præmien på grund af faktorer uden for kontrol af de virksomheder, der er involveret i lodtrækningen.
•    CP forbeholder sig til enhver tid ret til midlertidigt eller fuldstændigt at annullere eller afslutte en lodtrækning eller ændre priser og betingelser uden forudgående varsel og uden at give en begrundelse. CP vil især gøre brug af denne mulighed, hvis det af tekniske årsager (f.eks. virus i computersystemet, manipulation eller fejl i hardware og/eller software, leverings-/forsendelsesproblemer) eller af juridiske årsager ikke er muligt at garantere, at lodtrækningen vil blive gennemført korrekt.
•    Dommernes (CP) beslutning er endelig. Det er ikke muligt at diskutere eller kommunikere om udvælgelsen af vinderne.
•    Bemærk venligst, at modtagelse af en præmie kan udløse en mulig skattepligt, som deltageren som skatteyder er ansvarlig for at overholde.

Offentliggørelse af navne, billeder osv.
•    Til reklame- og salgsfremmende formål offentliggør CP kun vinderens fornavn, første bogstav i efternavnet og by på medlemmernes interne side. Billeder af vindere vil kun blive offentliggjort, hvis vinderen har givet sit skriftlige samtykke.
 

7. Udelukkelse fra CP's markedsundersøgelsesprojekter

CP er berettiget til at opsige en deltager, dvs. udelukke ham eller hende fra videre deltagelse i projektet, hvis:
•    deltageren ikke har aktiviteter i projektet i en periode på 4 sammenhængende uger og ikke har meddelt årsagen til dette (f.eks. ferie) til CP. Dette gælder for forbrugerundersøgelser, hvor der tildeles point på ugebasis.
•    i tilfælde af, at MyScan deltagerens rapporterede køb i en måned ikke udgør mindst 25% af gennemsnittet for alle husstande i forbrugergruppen med samme husstandsstørrelse, ifølge CP
•    svarene er uregelmæssige eller ustabile over en periode på 3 måneder.
CP er berettiget til at justere udelukkelsesgrundene, hvis det er nødvendigt på grund af den metode, der anvendes til at gennemføre et markedsundersøgelsesprojekt.
 

8. Ansvar og udelukkelse af ansvar

Deltagelse i CP's markedsundersøgelsesprojekter er frivillig, udgør ikke et ansættelsesforhold med CP og kan til enhver tid opsiges af deltageren uden varsel. CP er derfor kun ansvarlig for skader forårsaget af CP eller en af dets stedfortrædere på en deltager forsætligt eller ved grov uagtsomhed eller ved overtrædelse af hovedforpligtigelser eller for skader forårsaget af skade på liv, lemmer og/eller helbred. CP forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser og eventuelle andre erklæringer til enhver tid. Det er deltagerens ansvar regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser for ændringer. 
 
CP beder også alle deltagere om at overholde følgende adfærdsregler:
•    Vær høflig og respekter andre meninger (f.eks. på vores sociale medier).
•    Fair deltagelse, dvs. ikke bevidst at give falske oplysninger/svar.
•    Adgang til CP's hjemmesider kun til personlige og ikke-kommercielle formål.
•    Du må ikke indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre medlemmer.
•    Brug ikke robotter, spiders, scrapers eller andre automatiserede værktøjer eller grænseflader, der ikke er leveret af CP, til at få adgang til webstedet eller udtrække data.