Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Participanții la Panel GfK, recomandarea Participanților la Panel GfK și Solicitanți

GfK Romania – Institut de Cercetare de Piață S.R.L. (denumită în continuare „GfK”, „noi“, “nouă” sau în alt mod similar) este o societate înființată și existentă conform legilor din România, cu sediul social în București, str. George Constantinescu 3, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/19289/1992, cod fiscal RO 2358448, e-mail: info.romania@gfk.com, telefon: +40 21 205 55 00, parte a grupului „GfK Group”, un grup de întreprinderi, care cuprinde societăți din Europa și din alte părți ale lumii, fiind în cea mai mare parte proprietatea GfK SE, cu sediul social la adresa Nordwestring 101, 90419 Nürnberg, Germania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Districtual din Nürnberg cu numărul de înregistrare HRB 25014. Colectăm și procesăm mai multe categorii de date cu caracter personal Participanții la Panelul de Gospodării GfK (în continuare „dvs.”), astfel, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor, suntem operator de date cu privire la astfel de date. De asemenea, atunci când ne referim la Participanții la Panelul de Gospodării GfK mai jos, vom include, de asemenea, în această categorie de persoane vizate recomandarea Participanților la Panelul de Gospodării GfK și Solicitanții, cu excepția părților în care sunt prezentate clauze specifice pentru Recomandarea Participanților la Panelul de Gospodării GfK și Solicitanți. Noi tratăm cu foarte mare seriozitate confidențialitatea datelor, iar prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie politicile și practicile noastre privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale - cum ar fi: ce date colectăm, de ce le colectăm, ce facem cu acestea și stabilește drepturile dvs. privind confidențialitatea.  Noi:
 • Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod corect și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Vă comunicăm (în mod direct sau prin intermediul politicilor noastre) modul în care vom utiliza datele dvs. cu caracter personal;
 • Colectăm date cu caracter personal de la dvs. doar atunci când avem nevoie de ele în scopuri legitime sau din motive legale;
 • Ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt adecvate, relevante și nu excesive în scopul pentru care le colectăm;
 • Nu păstrăm datele dvs. cu caracter personal mai mult timp decât este necesar;
 • Vă păstrăm datele cu caracter personal în siguranță și limităm numărul persoanelor care le pot accesa;
 • Ne asigurăm că știți cum să vă accesați datele cu caracter personal și să vă exercitați drepturile aferente acestora, inclusiv posibilitatea de a le menține exacte și actualizate;
 • Ne asigurăm că orice terțe părți cu care împărtășim datele dvs. cu caracter personal iau măsurile adecvate pentru a le proteja.
Citiți cu atenție această politică de confidențialitate pentru a înțelege modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal.

1 DEFINIȚII

RGPD” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
În conformitate cu RGPD, suntem „operatorul” - persoana juridică care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar „date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (adică o ființă umană, nu o societate). Această persoană este numită persoana vizată. Dumneavoastră sunteți „persoana vizată”. Persoana vizată este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special cu privire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date privind locația, un element de identificare online sau unul sau mai mulți factori specifici privind identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

2 Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dvs. cu caracter personal

Colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopul organizării  și participării la Panelul de Gospodării GfK, sondajelor, răspunsurilor dvs. la sondajele noastre, precum și în scopul plății stimulentelor către dvs. (după caz), așa cum este indicat mai detaliat în tabelul inclus în secțiunea 11.

3 Bazele juridice pentru utilizarea de către noi a Datelor dvs. cu caracter personal

Trebuie să avem baze juridice pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite în această notificare privind confidențialitatea datelor.  Considerăm că bazele noastre juridice sunt următoarele: 
 • utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul nostru cu dvs. (de exemplu, pentru a vă acorda bonusuri/ stimulente);
 • utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale;
 • în cazul în care nu se aplică nicio situație de mai sus, în cazul în care acestea sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime sau al intereselor legitime ale unei părți terțe.
Dacă v-am cerut consimțământul de a colecta și utiliza anumite tipuri de date cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactând-ne, așa cum este indicat în secțiune. Această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare a acestor date de către noi.

4 Cum colectăm datele

Datele cu caracter personal pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, printre care:
 • direct de la dvs. (fie în scris sau verbal);
 • generate de societate prin intermediul conversațiilor, corespondenței, analiza obiceiurilor dvs. de navigare pe internet etc .

5 Cum partajăm informațiile

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile și numai acelor terțe părți descrise mai jos, precum și pentru anumite cazuri, așa cum se indică în secțiunea 9 de mai jos. GfK va lua măsurile adecvate pentru a vă asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare. 5.1 În cadrul Grupului GfK Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către una sau mai multe societăți afiliate Grupului GfK, după cum este necesar pentru prelucrarea și stocarea datelor, pentru a lua decizii cu privire la îmbunătățirea serviciilor și pentru alte scopuri conform descrierii din Secțiunea 10 din prezenta Notificare. Nu dezvăluim datele dvs. cu caracter personal operatorilor terți din afara Grupului GfK (entități care nu sunt persoane împuternicite de noi), decât cu notificarea dvs. în prealabil și, dacă este cazul, cu consimțământul dvs. în prealabil. 5.2 Furnizori externi de servicii Dacă este necesar, vom solicita altor societăți și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini, contribuind la furnizarea de servicii în numele nostru în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal furnizorilor de aplicații găzduite în cloud etc. Vom împărtăși sau vom furniza acces la astfel de informații numai în cea mai mică măsură posibilă și numai pe baza instrucțiunilor scrise din partea noastră. Aceste informații nu pot fi utilizate de aceștia în alte scopuri, în special în scopuri proprii sau scopuri ale părților terțe. Furnizorii de servicii externi ai GfK sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.  5.3 Organisme publice Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai organismelor publice în cazul în care acest lucru este cerut de lege, de exemplu atunci când vă oferim stimulente. GfK va răspunde, de exemplu, solicitărilor din partea instanțelor, institutiilor de aplicare a legii, organelor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități în afara țării dvs. de reședință. În cazul în care nu suntem împiedicați de lege să procedăm astfel, vă vom informa cu privire la o astfel de divulgare a datelor dvs. (sau a datelor care vă privesc în mod indirect).

6 Transferuri internaționale de date cu caracter personal

În anumite circumstanțe, va fi, de asemenea, necesar ca GfK să vă transfere datele cu caracter personal în țări din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE), așa-numitele „țări terțe”. Astfel de transferuri către țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în Secțiunea 10 din prezenta Notificare. Această Notificare se aplică chiar dacă transferăm date cu caracter personal în țări terțe în care se aplică un nivel diferit de protecție a datelor decât în țara dvs. de reședință. În special, se poate aplica un transfer internațional de date în următoarele situații: 6.1 Persoanele juridice din Grupul GfK Persoanele juridice din Grupul GfK din afara Uniunii Europene au încheiat acorduri intracomunitare de protecție a datelor utilizând clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja confidențialitatea și a justifica transferurile internaționale de date.  În plus, entitățile din S.U.A. ale GfK au încheiat acorduri de protecție a datelor cu furnizorii de servicii și cu alți parteneri de afaceri. Aceste acorduri impun părților contractante să respecte confidențialitatea datelor dvs. personale și să gestioneze datele cu caracter personal referitoare la persoane fizice din Uniunea Europeană în conformitate cu legile europene aplicabile în materie de protecție a datelor. 6.2 Alte terțe părți din afara UE / SEE Orice transfer de date cu caracter personal către terțe părți din afara Grupului GfK va fi efectuat cu la incunoștințarea dvs. în prealabil. Daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal către alte țări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare cu privire la nivelul protecției datelor de către Comisia Europeană, astfel cum sunt enumerate pe ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, se desfășoară pe baza unor acorduri contractuale care utilizează clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă.

7 Securitate

Dispunem de mijloace de securitate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea necorespunzătoare, modificarea, distrugerea sau pierderea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal. 
Luăm măsuri de securitate organizaționale și tehnice adecvate și dispunem de reguli și proceduri pentru a ne asigura că orice date cu caracter personal pe care le deținem pe sistemele informatice nu sunt accesate de nicio persoană care nu ar trebuie să le acceseze. 
Atunci când utilizăm organizații terțe pentru a prelucra informații în numele nostru, le cerem să demonstreze conformitatea cu cerințele noastre de securitate și cu instrucțiunile pe care le putem furniza și respectarea legislației relevante privind protecția datelor pe toată perioada în care lucrează pentru noi. Aceste organizații primesc instrucțiuni din partea noastră, iar obligațiile lor cu privire la ce informații prelucrează și ce pot face cu acestea sunt convenite în contractele pe care le avem cu acestea.

8 Păstrare

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, de obicei pe durata oricărei relații contractuale și pentru orice perioadă ulterioară, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă.
Perioada de stocare este detaliată în tabelul inclus în secțiunea 10

9 Care sunt drepturile dvs. legale?

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. GfK va respecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment.
 • Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs.  Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs.  Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție. Acolo unde este cazul, oferim portaluri de internet de auto-service unde utilizatorii au posibilitatea de a examina și de a rectifica datele lor cu caracter personal.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care:

  - contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea,
  - prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal,
  - nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau
  - ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.

 • Dreptul la transfer: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care
  - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  - aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la procesarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecții cu privire la prelucrare;
  - datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

  cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  - pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
  - în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  - pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele legitime urmărite de GfK sau de o terță parte: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.
Vă rugăm să rețineți:
 • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. cu caracter personal datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. cu caracter personal pe baza informaților de identificare pe care le furnizați în solicitarea dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă respecta drepturile legale descrise în prezenta secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.
 • Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă putea exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistență pentru confidențialitate în scris sau sub formă de text, de ex. prin transmiterea unui e-mail la adresa protectiadatelor@gfk.com sau a unei scrisori la adresa indicată mai jos.  De asemenea, puteți să vă adresați direct Responsabilului nostru cu Protecția Datelor: e-mail: dpo_romania@gfk.com
  Adresa de corespondență: București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2
 • Detalii privind prelucrarea de către noi a datelor din cercetare
Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați direct, precum și datele pe care le colectăm despre dvs. pe durata colaborării noastre. Aceste categorii sunt prezentate mai jos:
Nr.Descrierea prelucrăriiTipul de date cu caracter personal prelucrateScopurile prelucrării datelorBaza juridică privind prelucrarea datelorPerioada de păstrareDestinatari
1.Înregistrare panel [ID: 509]

Participanții la panel
Data nașterii
Adresa de e-mail
Venit gospodărie
Nume
Cod numeric personal
Număr de telefon
Adresa de corespondență
Elemente de identificare a dispozitivului de scanare
Comportamentul privind cumpărăturile

Recomandări cercetare și solicitanți
Vârsta
Data nașterii
Adresa de e-mail
Venit gospodărie
Nume
Număr de telefon
Adresa de corespondență

Datele participantului la cercetare sunt prelucrate ca o etapă necesară la cererea persoanei vizate, înainte de a încheia un contract: Recrutarea gospodăriilor prin sistemul de compensare pentru recomandări, prin intervievatori și terți; contactarea gospodăriilor examinate pentru acceptare și detalii socio-demografice complete; alocarea elementelor de identificare și a dispozitivelor gospodăriei; trimiterea pachetului către gospodărie; semnarea documentelor de către gospodărie.Parcurgerea etapelor la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contractParticipanții la cercetare 5 ani după încetarea colaborării
Recomandări cercetare și solicitanți 5 ani de la primirea informațiilor
alte societăți din grup.
2.Compensarea respondenților [ID: 1503]Nume
Code numeric personal
Adresa de domiciliu
Alt scop: Susținerea activității OPSExecutarea unui contract10 ani de la data plățiialte societăți din grup 
3.Declarație pentru autoritățile locale [ID: 1508]Participanții la cercetare
Cuantumul stimulentului
Nume
Cod numeric personal
Alt scop: Obligații legaleRespectarea obligației legale a operatorului5 ani de la data declarațieialte societăți din grup, autorități publice