POLITIKA PRIVATNOSTI

1 O nama

GfK  je odgovorna za obradu podataka o ličnosti koje prikupimo od vas  ili o vama u toku aktivnosti istraživanja tržišta u kojoj vi učestvujete u „Panel domaćinstava”. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018) koji se značajno oslanja na Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti ((EU) 2016/679 – GDPR)

2 Šta su podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti su informacije koje čine da je vaš identitet određen ili odrediv, odnosno koje vas direktno ili indirektno identifikuju kao pojedinca, gde indirektno znači u kombinaciji sa drugim informacijama. To mogu biti vaše ime, poštanska adresa, adresa e-pošte i broj telefona ili jedinstveni matični broj, ali i drugi podaci koji se već nalaze na internetu, kao što su IP adrese, IMEI broj uređaja kojim pristupate mreži, nalozi na društvenim mrežama i slično.

3 Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti upotrebljavamo za svrhe kako je dalje opisano i u skladu sa vašom posebnom saglasnošću koju dajete kroz obrazac Saglasnost u kome učestvujete kao Učesnik Panela. Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (‘minimizacija podataka’). Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onako kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti, osim ako ste izričito dali saglasnost za neko drugo korišćenje Vaših podataka. 
 1. Registracioni podaci i direktna komunikacija
  U svrhu istraživanja kupovnih navika potrošača prikupljamo vaše podatke o ličnosti kao što su: ime, poštanska adresa, broj telefona i adresa e-pošte („Registracioni podaci“ koji se u slučaju Panela navode i kao vaši „Osnovni podaci“). Vaše Registracione/Osnovne podatke koristimo da sa vama komuniciramo o našim uslugama i obavestimo vas o našim politikama i uslovima. Vaše Registracione podatke kao i sadržaj naše komunikacije koristimo i da vam odgovorimo kada nas kontaktirate i kako je navedeno u obrascu o saglasnosti za Panel kome se pridružujete kao Učesnik Panela.
 2. Učestvovanje u panelima
  Od Učesnika Panela, osim Registracionih/Osnovnih podataka prikupljamo relevantne informacije uključujući i podatke o ličnosti. Primera radi, takve lične podatke prikupljamo:

  - tokom anketa koje se sprovode preko interneta, telefonom ili licem u lice,
  - putem automatizovanog prikupljanja podataka hardverskim ili softverskim sredstvima za praćenje preko interneta i merenje publike kao što su aplikacije za praćenje, dodaci za pretraživače, merači TV gledanosti i specijalni internet ruteri (podaci koji se tiču vašeg korišćenja interneta, striming i društvenih medijskih platformi i drugih (onlajn) medijskih kanala, kao i vaših digitalnih uređaja generalno),
  - tako što ih vi nama aktivno date tokom vašeg učestvovanja (na primer, pomoću aplikacija ili uređaja)

  Navedene podatke u nastavku teksta označavamo Podacima sa Panela.
  Njih ćemo analizirati, oceniti, kombinovati sa Podacima sa Panela drugih Učesnika u panelu i koristiti ih za svrhe istraživanja tržišta. Molimo da za detaljnije informacije takođe pogledate odgovarajuće obrasce o Saglasnosti za konkretne projekte istraživanja tržišta i našu politiku oglašavanja (dole).
 3. Sensic.net
  sensic.net ("Sensic") je platforma za praćenje putem kolačića koja prikuplja informacije o  reklamnim kontaktima i striming medijima koji se koriste u vezi sa panelima za istraživanje tržišta preko interneta firme GfK, kao i za opšte statističko merenje koje nije vezano za konkretne panele. GfK koristi podatke o ličnosti koji su prikupljeni ili primljeni od Sensic platforme za svrhe analitičke analize podataka, istraživanje tržišta, istraživanje uticaja oglašavanja i merenje publike. Sensic kolačići ne služe da se vrši reklamiranje direktno Učesnicima Panela. Za bliže informacije o sensic.net pogledajte sensic.net i Politiku o kolačićima za Panel.
 4. Zakonske obaveze
  Možda će se od nas tražiti da čuvamo podatke o ličnosti iz zakonskih i razloga poštovanja zakona kao što su sprečavanje, otkrivanje ili istraživanje krivičnog dela, sprečavanje gubitka, prevare ili neke druge zloupotrebe naših usluga i IT sistema. 
 5. Korišćenje portala panela na veb-sajtu („Portal”)
  Ova Politika privatnosti se takođe primenjuje na vaše korišćenje našeg veb-sajta na panel.gfk.com/scan-rs/glavnastranica/ („Portal") i na ispitivanja preko interneta („Ispitivanja”) na koja vas možemo pozvati tokom vašeg učestvovanja u Panelu, sa sledećim mehanizmima i odlikama vezanim za privatnost.

  - Kolačići: Naš Portal i Ispitivanja koriste kolačiće i druge tehnologije da bi poboljšala iskustvo korisnika i unapredila performanse veb-sajta, funkcionalnost i prilagođenost za lako korišćenje od strane korisnika, i u svrhe istraživanja delotvornosti reklama i merenje medija, kako je navedeno u Politika o kolačićima za ovaj Panel.
  - Datoteke rada: Na Portalu i tokom Ispitivanja prikupljamo podatke, uključujući podatke o ličnosti, koji su u principu dostupni o vašem uređaju kada se on priključi na internet. Ovi podaci uključuju ali nisu nužno ograničeni na IP adresu (adresa Internet Protokola), vrstu i verziju operativnog sistema i pretraživača kao i proizvođača i model uređaja i datum i vreme svakog zahteva našim serverima.
  - Veb-sajtovi trećih lica: Kao pogodnost za naše posetioce, Portal može da sadrži linkove do veb-sajtova koji nam nisu pridruženi, koje ne kontrolišemo ili njima upravljamo. Politike i procedure koje u ovom dokumentu opisujemo ne odnose se na te veb-sajtove. Mi nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje su ta treća lica prikupila. Predlažemo da se direktno kontaktiraju ti veb-sajtovi radi informacija o njihovim politikama privatnosti.

4 Prikupljanje podataka o ličnosti iz drugih izvora

Možemo i da prikupljamo podatke o ličnosti u pogledu izloženosti Učesnika Panela reklami i relevantnom medijskom sadržaju iz drugih izvora kao što su mreže za oglašavanje, platforme društvenih medija i veb-sajtovi i mobilne aplikacije izdavača. Ukoliko to radimo, prethodno ćemo pribaviti vašu saglasnost za prikupljanje podataka i obavestićemo ih o izvorima iz kojih prikupljamo vaše podatke o ličnosti. Pomenute sekundarne podatke koristimo da obogatimo podatke koje smo prikupili od Učesnika Panela tokom njihovog učestvovanja u Panelu da bismo svojim klijentima pružili bolji uvid.

5 Kako delimo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ćemo učiniti dostupnim samo onim trećim licima - obrađivačima kako je dole opisano samo radi ostvarivanja svrhe za koju je pristanak dat. GfK će preduzeti odgovarajuće korake da osigura da se vaši podaci o ličnosti obrađuju, budu sigurni i prenose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 
 1. U okviru GfK grupe
  GfK je deo globalne organizacije („GfK grupacija”) koja se sastoji od nekoliko kompanija u i van Evropske Unije, koje su sve pretežno u vlasništvu GfK SE u Nemačkoj. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti jednoj ili većem broju povezanih društava GfK grupe ukoliko je to za davanje vama pristupa našim uslugama, za pružanje podrške klijentima, za donošenje odluka o poboljšanjima usluga, za razvijanje sadržaja i za ostale svrhe kako je opisano u Odeljku 3 ove Politike privatnosti. Podatke o ličnosti Učesnika Panela ne otkrivamo trećim licima izvan GfK grupe, osim ako Učesnici Panela nisu prethodno izjavili svoju izričitu saglasnost za konkretnu svrhu.
 2. Eksterni davaoci usluga
  Gde je potrebno, angažovaćemo druge kompanije i pojedince da u naše ime obave određene zadatke koji doprinose našim uslugama u okviru sporazuma o obradi podataka. Možemo, na primer, da učinimo dostupnim podatke o ličnosti agentima, ugovaračima ili partnerima za hosting naših baza podataka i aplikacija, za usluge obrade podataka ili slanje informacije koje ste tražili ili kol-centrima radi pružanja usluga podrške ili intervjuisanja tokom projekata istraživanja tržišta. Delićemo ili učiniti dostupnim napred pomenute podatke eksternim davaocima usluga samo u onoj meri koja je  neophodna za dotičnu svrhu. Obrađivači ove podatke ne smeju da koriste ni za koju drugu svrhu, a naročito ne za svoje sopstvene ili svrhe trećeg lica. Eksterni davaoci i spoljni pružaoci usluga firmi GfK su odgovorni za bezbednost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti.
 3. Prenosi posla
  Vezano za bilo koju reorganizaciju, restrukturiranje, spajanje ili prodaju ili neki drugi prenos imovine (zajedno „Prenos posla"), mi ćemo prenos podataka, uključujući lične podatke, da izvršimo u osnovanom obimu i kako je potrebno za poslovni transfer i pod uslovom da se strana primalac saglasi da poštuje vaše lične podatke na način koji je u skladu sa merodavnim zakonima o zaštiti podataka. Mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo poverljivost ličnih podataka i obavestimo pogođene korisnike pre nego što lični podaci postanu predmet drugačije politike privatnosti.
 4. Državni organi
  Vaše podatke o ličnosti možemo saopštiti državnim organima samo tamo gde je to određeno zakonom. GfK će se, na primer, odazvati zahtevima suda, organa za sprovođenje zakona, regulatornih tela i drugih javnih i državnih vlasti što može da uključi i takve organe izvan Republike Srbije.
 5. Kurirske službe i pošta
  Vaše podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, adresa, mesto i broj telefona ćemo proslediti kurirskoj službi u cilju slanja poklona i pošte i ni u jednu drugu svrhu.

6 Međunarodni prenosi podataka o ličnosti

U posebnim okolnostima, biće potrebno i da GfK izvrši prenos vaših podataka o ličnosti u druge zemlje izvan teritorije Republike Srbije. Prenosi mogu da se odnose na sve aktivnosti obrade opisane u Odeljku 3 ove Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti će važiti čak i ako podatke o ličnosti prenosimo u druge zemlje u kojima se primenjuje drugačiji stepen zaštite podataka nego u Srbiji. Konkretno, međunarodni prenos podataka može da se primeni u sledećim scenarijima:
 1. Pravna lica GfK grupe
  GfK Srbija može prenosi podatke iz Odeljka 3 ove Politike privatnosti drugim pravnim licima GfK grupe, u Evropskoj uniji ili izvan Evropske unije. Ukoliko se radi o pravnim licima unutar Evorpske unije, primenjuje se režim zaštite podataka u skladu sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka. Ukoliko se radi o pravnim licima izvan Evropske unije, zaključuju se unutar-kompanijski sporazumi o zaštiti podataka u kojima se koriste ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija da bi zaštitili vašu privatnost i ozakonili međunarodne prenose podataka.
 2. Ostali subjekti izvan Srbije
  Bilo koji prenosi podataka o ličnosti trećim licima van GfK grupe vršiće se uz vaše prethodno znanje i, gde je potrebno, uz Vašu saglasnost.

  Na primer, za potrebe skladištenja podataka, podaci učesnika online panela prenose se na server kompanije koji se nalazi u Nemačkoj. O podacima i serverima se stara tim IT stručnjaka, i njima ima pristup ograničen broj ljudi. Radi zaštite podataka, kopije se stvaraju automatski svaki dan. 

7 Obrada podataka o ličnosti dece

Nećemo prikupljati niti obrađivati podatke o ličnosti dece ispod 15 godina osim uz saglasnost roditelja, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojima se uređuje pristanak maloletnog lica u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva. Ako postanemo svesni toga da su podaci o ličnosti nekog deteta nehotično prikupljeni, takve podatke ćemo izbrisati bez neopravdanog odlaganja.

8 Obrada posebnih vrsta podataka

U određenim slučajevima i za svrhe navedene u obrascu o saglasnosti za Panel kojem ste se priključili kao Učesnik Panela, možemo da obrađujemo posebne kategorije podataka o ličnosti koji se tiču vas („osetljivi podaci“). Osetljivi podaci se odnose na podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke za svrhe jedinstvene identifikacije fizičkog lica, zdravlja ili seksualnog života ili seksualne orijentacije fizičkog lica. Možemo, na primer, da vršimo obradu osetljivih podataka koje ste Vi očigledno učinili javnim. Takođe možemo da vršimo obradu osetljivih podataka kako je potrebno radi utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane zakonskih prava. Vaše osetljive podatke možemo da obrađujemo i ako ste prethodno slobodno dali svoju izričitu i zasebnu saglasnost u konkretnom kontekstu i za konkretnu svrhu, kao što je tokom vašeg učestvovanja u Panelu.

9 Bezbednost

GfK uzima bezbednost podataka ozbiljno. Primenjujemo odgovarajući nivo bezbednosti i zato smo primenili razumne fizičke, elektronske i administrativne procedure da podatke koje prikupljamo zaštitimo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji se prenose, čuvaju ili drugačije obrađuju. Naše politike i procedure bezbednosti podataka su tesno usaglašene sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i po potrebi se ažuriraju da bi zadovoljile naše poslovne potrebe, izmene u tehnologiji i uslove regulative. Pristup vašim podacima o ličnosti daje se samo onim zaposlenim, davaocima usluga ili pridruženim pravnim licima GfK sa potrebom posla da znaju ili kojima je pristup potreban da bi obavili svoje dužnosti.  GfK ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere: 
 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrola fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrola pristupa podacima;
 • Kontrola prenosa podataka;
 • Kontrola unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrola dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti. 
Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce, su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim merama.
U slučaju  povrede  bilo kog vašeg podatka o ličnosti, GfK će o svakom takvom slučaju obavestiti i vas i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pri čemu će u samom obaveštenju:
 • na jasan i razumljiv način opisati prirodu povrede podataka i pružiti vam informaciju o kontaktu lica za zaštitu podataka o ličnosti,
 • opisati moguću posledicu povrede,
 • navesti mere koje je predložio, odnosno preduzeo u vezi sa sa povredom, uključujući i mere preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica povrede;
GfK nije dužan da postupi u sladu sa napred navedenom obavezom u sledećim zakonom propisanim izuzecima:
 • ako je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena, a posebno ako je kriptozaštitom ili drugim merama onemogućio razumljivost podataka svim licima koja nisu ovlašćena za pristup ovim podacima;
 • ako je naknadno preduzeo sve mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • ako bi obaveštavanje lica čiji su podaci o ličnosti u pitanju predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava. U tom slučaju, GFK će putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbediti pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose. 

10 Vaša zakonska prava

Kao lice od koga se prikupljaju podaci o ličnosti imate posebna zakonska prava koja se odnose na podatke koje prikupljamo od vas. Ovo važi za sve aktivnosti obrade predviđene na osnovu Odeljka 3 ove Politike privatnosti. GfK će se starati o vašim individualnim pravima i adekvatno će rešavati stvari koje vas brinu. Sledeća lista sadrži informacije o vašim zakonskim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na povlačenje pristanka - gde se obrada podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti tu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku poštujući procedure opisane u dotičnom obrascu o saglasnosti. Mi smo se pobrinuli da saglasnost može da se povuče istim sredstvima kao što je data – npr. elektronski. Kao Učesnik Panela molimo da imate u vidu da povlačenjem saglasnosti završavate svoje učestvovanje u projektu i da više nećete biti kvalifikovani ni za kakve nagrade ili stimulacije koje GfK može eventualno da nudi Učesnicima Panela.
 • Pravo na obaveštenje o obradi i uvid - imate pravo da tražite od nas istinito i potpuno obaveštenje u pogledu podataka o ličnosti koje posedujemo o Vama, uključujući informacije o tome koje kategorije podataka o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe ih obrađujemo, po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke, gde smo ih prikupili ( ako ne direktno od Vas ) i kome su obelodanjeni, u kojim evidencijama se nalaze podaci, kao i u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.
 • Prava lica povodom izvršenog uvida - imate pravo da od nas zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na kopiju - Imate pravo da tražite kopiju podataka koji se na Vas odnose. Od nas možete besplatno dobiti jedan primerak dokumentacije koja sadrži tražene podatke o Vama. Zadržavamo pravo da naplatimo naknadu do nivoa nužnih troškova za svaki dodatni primerak koji tražite
 • Pravo na ispravku i dopunu: Od nas možete da zatražite ispravku i/ili dopunu  podataka o ličnosti koji se tiču Vas. Činimo razumne napore da podatke o ličnosti koji su u našem posedu ili koje kontrolišemo a čije je korišćenje u toku održavamo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne. U odgovarajućim slučajevima obezbeđujemo samouslužne internet portale gde korisnici imaju mogućnost da provere i isprave svoje podatke.
 • Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete da pribavite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti:
  - ako osporite tačnost podataka i to za period koji nam je potreban da verifikujemo tačnost,
  - ako je obrada nezakonita i vi tražite ograničenje obrade a ne brisanje vaših podataka,
  - ako nam više nisu potrebni vaši podaci ali su oni potrebni vama za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu zakonskih prava, ili
  - ako stavite prigovor na obradu dok proverimo da li naši legitimni temelji imaju prevagu nad vašim.
 • Pravo na prenosivost: Na vaš zahtev prenećemo vaše podatke o ličnosti nekom drugom rukovaocu, gde je tehnički izvodljivo, pod uslovom da je obrada zasnovana na vašoj saglasnosti ili potrebna za realizaciju nekog ugovora.
 • Pravo na brisanje: Od nas možete da zahtevate brisanje vaših podataka o ličnosti tamo gde:
  - takvi podaci više nisu potrebni vezano za svrhe za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni,
  - imate pravo da prigovorite daljoj obradi vaših podataka (vidi dole) i sprovedete ovo pravo prigovora na obradu,
  - se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, a vi tu svoju saglasnost povučete i nema nikakvog drugog pravnog osnova za obradu,
  - gde su podaci o ličnosti bili nezakonito obrađivani
 • Pravo na prigovor - Možete da stavite prigovor – u svakom trenutku – na obrađivanje vaših podataka o ličnosti zbog vaše posebne situacije pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašoj saglasnosti već na našim legitimnim interesima ili interesima nekog trećeg lica. U tom slučaju mi više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti ukoliko ne možemo da pružimo dokaz o uverljivim legitimnim osnovama i opravdanim interesima  za obradu ili za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu zakonskih prava. Ukoliko se protivite obradi, molimo navedite da li želite da izbrišemo vaše podatke o ličnosti ili ograničimo njihovu obradu.
 • Pravo na ulaganje pritužbe Poveriniku - U slučaju da smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti možete da uložite  pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti -  Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

  Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.
 • Pravo na sudsku zaštitu: U slučaju da smatrate da Vam je povređeno neko Vaše od gore navedenih prava možete podneti tužbu nadležnom sudu

  Molimo obratite pažnju:
   
 • Rok: Pokušaćemo da ispunimo vaš zahtev u roku od 30 dana. Međutim, ovaj rok može da bude produžen zbog posebnih razloga vezanih za konkretno zakonsko pravo ili složenost vašeg zahteva.
 • Ograničenje pristupa: U određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da vam damo pristup svim ili nekim od vaših podataka o ličnosti iz propisanog razloga. Ako odbijamo vaš zahtev za pristup obavestićemo vas o razlogu tog odbijanja.
 • Nema identifikacije: U neki slučajevima možda nećemo moći da potražimo vaše  podatke o ličnosti zbog identifikatora koje ste dali u vašem zahtevu. Dva primera podataka koje ne možemo da potražimo kada nam date vaše ime ili adresu e-pošte su:
  - podaci prikupljeni preko kolačića pretraživača osim ukoliko ste nam saglasnost za korišćenje kolačića u svrhe istraživanja tržišta dali kao član tog panela ili ako ste još uvek član tog panela u vreme vašeg zahteva,
  - podaci prikupljeni sa javnih sajtova društvenih medija ako ste svoj komentar postavili pod nadimkom koji nam nije poznat.

  U takvim slučajevima, kada ne možemo da vas identifikujemo kao lice čiji su to podaci, ne možemo da postupimo po vašem zahtevu i sprovedemo vaša zakonska prava kako je opisano u ovom odeljku osim ako nam ne dostavite dodatne informacije koje omogućavaju vašu identifikaciju.
 • Ostvarivanje vaših zakonskih prava: možete da se obratite našem licu za zaštitu podataka u pisanom obliku ili formi teksta tj. dopisom ili elektronskm poštom. Za kontaktne informacije molimo pogledajte kraj ove Politike privatnosti.

11 Zadržavanje vaših podataka o ličnosti

Mi ćemo izbrisati podatke o ličnosti koje smo od vas prikupili ako više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prvobitno prikupljeni, dakle ako je svrha ispunjena ili ako je pristanak povučen, najkasnije u roku od 30 dana od dana povlačenja pristanka. Međutim, možda će na osnovu zakonom propisanog razloga biti potrebno da vaše podatke o ličnosti čuvamo na duži period. Ukoliko ste od nas zatražili da Vas više ne kontaktiramo nećemo obrisati sve Vaše podatke. U tu svrhu, Gfk vodi evidenciju koja sadrži informacije o licima koja ne žele da ih ubuduće kontaktiramo (npr. putem e-maila, biltena ili nekih drugih regrutnih kampanja za istraživanje tržišta). Podaci koje brišemo su: ime i prezime, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj mesta, e-mail adresu, broj mobilnog telefona. Vaš zahtev kvalifikujemo kao saglasnost da sačuvamo Vaše podatke o ličnosti u svrhe unapred pomenutog vođenja evidencije ukoliko nam ne date drugačije instrukcije.

12 Izmene ove Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku, modifikujemo svoje prakse vezane za privatnost i ažuriramo i vršimo izmene ove Politike privatnosti. Zato vas podstičemo da je stalno proveravate. Vaše lične podatke ćemo tretirati na način koji je u skladu sa Politikom privatnosti po kojoj su bili prikupljeni osim ako imamo vašu saglasnost da ih drugačije tretiramo.

13 Kontaktne informacije

Molimo da vaša pitanja o zaštiti predmetnih podataka i zahteve u ostvarivanju vaših zakonskih prava uputite na: Email:dataprotection@yougov.com

14 Stupanje na snagu

Ova Politika stupa na snagu 01.04.2020. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici najkasnije 8 dana pre dana stupanja na snagu.
Politika  povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet strani. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima komunikacije.