Vilkår og betingelser for MyScan-app

Læs venligst betingelserne grundigt, inden du installerer og bruger MyScan-applikationen.

Sidst ændret 18/04/2024

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftale") indgås mellem dig og Consumer Panel Denmark GfK ApS ("CP") for brugen af ovennævnte applikation leveret af CP, herunder den underliggende software og grænsefladen, kode, filer, billeder indeholdt i eller genereret af softwaren, samt ledsagende filer, boot ROM-kode og anden indlejret software, applikationsopdateringer (som defineret nedenfor) og dokumentation på ethvert andet medie eller i enhver anden form ("applikation") og udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og CP.

BEMÆRK: Applikationen indsamler også personlige data fra dig. Læs venligst vores Privatlivspolitik for at få flere oplysninger om vores praksis vedrørende indsamling og brug af personlige data og oplysninger. Ved at downloade og/eller bruge applikationen accepterer du vilkårene i slutbrugerlicensaftalen. Du bekræfter også, at du har fuld retsevne.

CP kan, efter eget skøn, afbryde applikationen og enhver del deraf til enhver tid og uden retslige skridt, med eller uden varsel. Hvis du bruger applikationen i strid med kontrakten eller loven, kan CP opsige din adgang til applikationen øjeblikkeligt og, om nødvendigt, uden forudgående varsel.

1. Tildeling af licens

Du tildeles en ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-overførbar licens til at bruge denne applikation i henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale. Ejendomsretten og alle andre rettigheder til applikationen forbliver dog hos CP, som forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig. Aftalen giver dig tilladelse til at bruge applikationen på så mange enheder på samme tid, som det respektive markedsundersøgelsesprojekt giver mulighed for (for eksempel på en smartphone og en tabletcomputer). Du må ikke gøre applikationen tilgængelig via et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid, eller hvorfra den kan downloades af tredjeparter. Du må ikke modificere, reverse engineere, dekompilere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, ændre, kopiere, offentligt vise eller udføre, distribuere eller skabe afledte værker af applikationen fra applikationen. Det er heller ikke tilladt at videresælge, transmittere, modificere eller distribuere denne applikation eller at kopiere eller distribuere tekst, billeder, musik, videoer, data, hyperlinks, reklamer og andet indhold, der leveres af applikationen. Du accepterer at bruge applikationen og tjenester, der leveres eller aktiveres af applikationen, samt al information, kommunikation, scripts, fotografier, tekst, video, grafik, musik, lyde, billeder og andet materiale fra applikationen (samlet kaldet "indhold").


Ikke at offentliggøre eller optræde offentligt,
•    downloade eller vise på hjemmesider eller til andre kommercielle formål,
•    i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke tilhører CP.

2. Applikations opdateringer

CP kan gøre visse applikationsopdateringer eller opgraderinger af applikationen tilgængelige for download med henblik på at opdatere, udvide eller videreudvikle applikationen ("applikationsopdateringer"). Den licens, der gives heri, giver dig mulighed for at downloade applikationsopdateringerne og bruge dem til at opdatere applikationen inden for rammerne af denne licensaftale. CP kan, efter eget skøn, automatisk downloade programopdateringer til din enhed. Du accepterer disse applikationsopdateringer og at bære alle omkostninger forbundet med deres modtagelse.

3. Immaterielle rettigheder

Applikationen er kun licenseret til dig til brug i henhold til vilkårene i denne aftale, og sælges ikke til dig. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale, forbliver alle rettigheder, juridiske rettigheder og rettigheder til og fra denne applikation og enhver software opnået gennem denne applikation, såvel som alle relaterede ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder hos CP. Denne licens er begrænset til de intellektuelle ejendomsrettigheder, som CP har i applikationen, og omfatter ikke rettigheder til andre patenter eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen produktidentifikatorer eller til at ændre, udvide eller skabe afledte værker fra applikationen ud over, hvad der er tilladt ved lov. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen produktidentifikatorer, copyright-meddelelser eller andre juridiske meddelelser om intellektuel ejendomsret i applikationen eller nogen software, der er hentet via denne applikation.

4. Garantier, fraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsning

CP giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til fuldstændighed, aktualitet, funktionalitet, ydeevne, tilgængelighed eller egnethed af applikationen og de oplysninger, der er indeholdt deri. Denne applikation kan være midlertidigt utilgængelig på grund af vedligeholdelse eller funktionsfejl i computerudstyr. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, leverer CP applikationen som den er, og uden garanti for nøjagtighed. 

CP fraskriver sig også hermed alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, (hvis nogen) enhver underforstået garanti, pligt eller garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, pålidelighed eller tilgængelighed, virusfrihed og omhu - alt med hensyn til applikationen og enhver support eller andre tjenester, der leveres eller ikke leveres, eller oplysninger, der leveres eller ikke leveres via applikationen, softwaren og relateret indhold - eller på anden måde nogen garantier, forpligtelser eller garantier, der opstår som følge af brugen af applikationen. Det udelukker også enhver garanti eller garanti for ejerskab, stille brug, stille besiddelse, overensstemmelse med beskrivelsen eller ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder med hensyn til softwareproduktet. CP er ikke ansvarlig for nogen som helst skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatningsansvar eller andet herunder.
Det er ikke begrænset til indirekte skader, tab af data, tabt fortjeneste, skader for tilfældige omkostninger og følgeomkostninger, følgeskader eller strafskader på nogen måde eller forbundet med: (I) brugen af applikationen; (II) eventuelle fejl eller udeladelser i den tekniske drift eller indholdet af applikationen; (III) skade på din hardware og software og begrænsning af brugen af samme ved upload og brug af applikationen; (IV) efterforskning af retshåndhævende eller andre myndigheder som følge af din brug af applikationen; eller (IV) krav fra indehavere af ophavsret som følge af din brug af applikationen, uanset om det helt eller delvist skyldes uagtsomhed, naturkatastrofer, telekommunikationssvigt eller tyveri eller ødelæggelse af eller uautoriseret adgang til applikationen eller dine tilsvarende oplysninger eller programmer.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader, der er forårsaget af en culpøs skade på liv, lemmer eller helbred, brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser, skader inden for rammerne af produktansvarsloven i tilfælde af en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra CP's side. I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er CP kun ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten.
Ved at tilgå denne applikation, registrere dig i applikationen og/eller acceptere oplysninger indeholdt i denne applikation, accepterer du at holde CP skadesløs for alle faktiske eller påståede krav, fordringer, handlinger, domme, skader, tab, forpligtelser og alle omkostninger og udgifter til forsvar (herunder rimelige advokatsalærer og retsgebyrer), der opstår som følge af eller i forbindelse med: (a) din misligholdelse af denne aftale, (b) ethvert krav fra tredjepart baseret på din brug af applikationen, (c) enhver information eller materiale, der er sendt eller overlejret via din computer eller brugerkonto, selvom du ikke har sendt dem; (d) tyveri, misbrug eller videregivelse af din adgangskode/loginoplysninger, (e) din tilladelse til en tredjepart til at bruge din adgangskode/loginoplysninger. Du vil samarbejde i videst muligt omfang og i rimeligt omfang i forsvaret af CP mod alle krav. CP forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig det fulde forsvar og kontrol af alle sager, der er underlagt skadesløsholdelse fra din side, og du må ikke løse nogen tvist uden CP's skriftlige samtykke.
 

5. General Information

Hvis en bestemmelse i denne aftale er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af resten. Inden for rammerne af, hvad der er rimeligt, er de kontraherende parter forpligtet til i god tro at erstatte den ugyldige forpligtelse med en bestemmelse, der er ækvivalent i materiel og økonomisk succes.

Ved at bruge applikationen accepterer du, at denne licensaftale er underlagt lovgivningen i Danmark med udelukkelse af lovkonfliktregler i international privatret og FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer. Applikationen leveres i overensstemmelse med denne aftale. Hvis du har nogen klager eller bekymringer vedrørende denne aftale eller applikationen, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte CP på følgende adresse: Consumer Panel Denmark GfK ApS, Kay Fiskers Plads 9 6. sal 2300 København S, Danmark.