Zásady ochrany osobných údajov


O NÁS

Súčasťou výskumných projektov agentúry GfK Slovakia, s.r.o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO 00602272 (ďalej "GfK") je zhromažďovanie a spracovávanie informácií (osobných údajov) od jednotlivých respondentov - členov Panelu domácností GfK, ktorí majú postavenie dotknutých osôb.

My v Consumer Panel GfK berieme spracovanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a/ alebo spracovávame, veľmi vážne. Osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov (GDPR), slovenským adaptačným zákonom
o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými zákonnými ustanoveniami. Osobné údaje zhromažďujeme a/ alebo spracovávame výhradne pre určité, jasné a zákonné účely, v primerane nevyhnutnom rozsahu vzhľadom k účelu. Osobné údaje udržiavame presné, aktualizované a vždy primerane zabezpečené. Nikdy ich neukladáme po dobu dlhšiu, než je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané, sprístupňujeme len zamestnancom, ktorí s nimi majú právo nakladať, a všeobecne v najvyššej možnej miere pracujeme s anonymizované či pseudonymizovanými dátami.

Consumer Panel GfK je spoločnosťou zaoberajúcou sa prieskumom trhu a je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA). Dodržiavame profesionálne štandardy (vrátane odborového kódexu), ktoré ESOMAR aj SAVA stanovujú pre svojich členov a súčasne chránime súkromie Vás - účastníkov našich projektov prieskumu trhu. Pritom prísne dodržiavame, vedomí si svojich povinností a zodpovednosti ako správca osobných údajov, právne predpisy a profesijné etické zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov zhrnuté na účely informovania respondentov do nasledujúcich Zásad.

Účasť každého respondenta v Paneli je dobrovoľná rovnako ako poskytnutie osobných údajov súvisiacich s prieskumom. Každý člen Panelu domácností má kedykoľvek možnosť svoje členstvo ukončiť odvolaním súhlasu s ďalším spracovaním svojich osobných údajov, a to prostredníctvom oznámenia o ukončení členstva zaslaného Consumer Panel GfK prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Informácie získané o respondentovi v rámci prieskumu slúžia výhradne na prieskumné účely Consumer Panel GfK. Prieskum trhu zásadne nekombinujeme s nevýskumnými činnosťami, ako napr. s propagáciou či predajom tovaru alebo služieb, osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším subjektom a nebudeme Vám zasielať spamy (nevyžiadané hromadné e-maily).

Osobné údaje sú spracovávané v listinnej, ako aj v elektronickej podobe, sú uložené v zabezpečených dátových súboroch alebo v listinnej podobe v zabezpečených schránkach, ku ktorým majú prístup len poverení pracovníci Consumer Panel GfK v prípadoch potrebných na naplnenie hore spomínaného účelu.

Osobné údaje poskytnuté pre prieskum sú štatisticky spracovávané do súhrnných výsledkov, v rámci ktorých je Consumer Panel GfK schopná priradiť súbor konkrétnych údajov k určitému respondentovi prostredníctvom jedinečného identifikátora. Klientom Consumer Panel GfK sú však výsledky prieskumu poskytované zásadne v anonymnej podobe (bez kryptografického kľúča).

Osobné údaje panelistov máme uložené len po dobu bezpodmienečne nutnú vo vzťahu k právnemu dôvodu spracovania, teda členstvo v Paneli domácností alebo na plnenie zákonných povinností. Zaviedli sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby sme osobné údaje panelistov ochránili.

 

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo", znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú meno či adresa; "nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo.

Správcom je subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Spracovateľ spracováva osobné údaje pre správcu, koná na základe jeho pokynov a v súlade so vzájomne podpísanou zmluvou/ dohodou o spracovaní osobných údajov.

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

Subjekt údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.

Technické a organizačné opatrenia sú opatrenia, ktoré majú za cieľ zabezpečiť primerané zabezpečenie spracúvaných osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

 

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame na účely opísané nižšie, ktoré sú úplne v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete pri zapojení sa do Panelu domácností. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje, než tie, ktoré sú potrebné na splnenie uvedených účelov. Osobné údaje používame iba na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ak ste výslovne neposkytli súhlas s iným použitím Vašich osobných údajov. Ak by sme chceli Vaše osobné údaje použiť na iný účel, ako je uvedený v Súhlase so spracovaním osobných údajov, možno naň uplatniť oprávnený záujem, vyplýva zo zmluvného vzťahu alebo je nutný pre splnenie našej právnej povinnosti, budeme Vás o tom vopred informovať. V prípadoch, keď je spracovanie dovolené len na základe platného súhlasu, použijeme Vaše údaje pre iný účel len s Vaším vopred udeleným súhlasom. Vaše osobné údaje môžu byť spracované ako manuálne, tak automatizovane v elektronickej forme, a to zamestnancami spoločnosti Consumer Panel GfK a/ alebo nižšie uvedenými ďalšími spracovateľmi (kapitola Zdieľanie osobných údajov). Nikdy však nepoužívame osobné údaje k profilovaniu.

      1. Registračné údaje a priama komunikácia

Ak sa zaregistrujete ako člen/ka v Paneli domácností na našej webovej stránke https://panel.gfk.com/scan-sk/domov, požiadame Vás o vytvorenie používateľského konta a vyplnenie vstupného dotazníka a Charakteristiky domácností, kde nám poskytnete základné osobné údaje (ďalej "registračné údaje"):

 • Meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, (mobilné) telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, počet členov domácnosti, ekonomickú aktivitu, čistý mesačný príjem domácnosti a veľkosť domácnosti,
 • Informácie o Vašich spotrebiteľských návykoch a preferenciách, ako napríklad, ale nie výlučne, ktoré sa týkajú finančného sektora, poistenie, médií, spotrebného tovaru, potravín, dovolenky a voľnočasových aktivít, Vášho majetku a využívania zariadení pripojiteľných
  k internetu
 • Informácie o Vašich osobných postojoch a názoroch, či Vašom zdravotnom stave (ďalšie informácie nájdete nižšie v časti venovanej "Citlivým údajom"

 Registračné údaje používame:

 • pre správu a údržbu Panelu domácností
 • pre výplatu odmeny, spojené s účasťou v Paneli domácností či iných projektoch Consumer Panel GfK a splnenie ďalších zmluvných a zákonných povinností
 • k účasti v prieskume trhu v Paneli domácností, spočívajúcich v sledovaní nákupov vybraných druhov tovaru, na základe ktorého dochádza k analýze spotrebiteľského správania slovenských domácností, a s ňou spojenej komunikácie (ohľadom našich služieb, projektov, informácií, podmienok, pravidiel a zásad a vrátane zasielania odmien a výhier za spoluprácu)
 • k výberu respondentov na účasť na prieskume trhu v Paneli domácností spočívajúcich v sledovaní nákupov vybraných druhov tovaru, na základe ktorého dochádza k analýze spotrebiteľského správania slovenských domácností
 • k realizácii účasti v online či offline projektoch prieskumu trhu v Paneli domácností a s ňou spojenej komunikácie, napríklad pre zasielanie pozvánok,
 • na kontaktovanie panelistov zo strany Consumer Panel GfK s ponukou účasti v ďalších prieskumoch trhu vykonávaných Consumer Panel GfK
 • na účely ďalšej vzájomnej komunikácie
 • pre rutinné zabezpečenie kvality a procesov predchádzania podvodom, ako je odhalenie opakovanej registrácie rovnakým jedincom za pomoci viac (falošných) identít či na ďalšie účely nášho oprávneného záujmu.

Ďalej registračné údaje používame v anonymnej podobe na štatistické účely v jednotlivých projektoch výskumu trhu, kde uchovávame napríklad pohlavie, vekovú skupinu odvodenú od dátumu narodenia, región bydliska odvodeného na základe PSČ. Týmto spôsobom môžeme ďalej klientovi reportovať, aké percento všetkých respondentov mužského a ženského pohlavia či vekovej skupiny alebo regiónu odpovedalo na určité otázky počas on-line prieskumu alebo kúpilo daný tovar. Tieto registračné údaje uchovávame po dobu členstva v Paneli domácností, prípadne podľa ďalších platných právnych predpisov (napr. podľa zákona o archiváciu).

     2. Účasť v Paneli domácností

Popri registračných údajoch zhromažďujeme od členov Panelu domácností aj ďalšie relevantné informácie, vrátane osobných údajov. Zbierame napríklad osobné údaje:

 • poskytnuté v priebehu prieskumov uskutočnených online, telefonicky alebo osobne,
 • aktívnym poskytnutím informácii počas Vašej účasti v Panely domácností (napríklad pomocou aplikácií alebo skenovacieho zariadenia, prostredníctvom ktorých zasielate čiarové kódy produktov alebo fotografie pokladničných dokladov) (spoločne označované ako "Panelové dáta").
 • Tieto Panelové dáta analyzujeme, spájame a vyhodnocujeme spolu s Panelovými dátami ďalších členov Panelu domácností a používame ich len na účely prieskumu trhu. Panelové dáta využívame na vyhodnocovanie a reportovanie výsledkov prieskumov našim klientom (obstarávateľom prieskumov) v anonymizovanej forme. Zásadne nikdy neposkytujeme klientom osobné údaje našich panelistov.
 • Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných Súhlasoch pre konkrétne výskumné projekty (ak sú potrebné).

Tiež Panelové dáta prepojené s osobnými údajmi uchovávame len po dobu členstva v Paneli domácností.

     3. Cookies a dáta z nich plynúce

Na webových stránkach Panelu domácností, ale aj v priebehu online prieskumov môžeme zhromažďovať údaje, vrátane osobných údajov, prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií, ktoré zlepšujú výkonnosť webových stránok, užívateľskú prívetivosť, bezpečnosť i užívateľský zážitok a slúžia na účely prieskumu účinnosti reklamy či meranie médií, ako sa opisuje v Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookie na účely Panelu domácností.

Takto získané údaje ďalej môžeme kombinovať s registračnými údajmi a/ alebo panelovými dátami, tak ako je potrebné pre účely prieskumu trhu, prieskumu účinnosti reklamy a/ alebo meranie médií a ich sledovanosti.

     4. Sensic.net

Sensic.net ("Sensic") je platforma pre sledovanie súborov cookie, ktorá zhromažďuje informácie o styku s reklamou a jej účinkoch alebo používaní streamovaných médií v súvislosti s online výskumnými panelmi spoločnosti Consumer Panel GfK a tretích osôb, rovnako ako so všeobecným meraním sledovanosti, ktoré nie je spojené s konkrétnym panelom. Spoločnosť Consumer Panel GfK používa osobné údaje zozbierané alebo prijaté zo Sensicu pre analýzu dát, marketingový prieskum, výskum vplyvu a účinku reklamy a meranie sledovanosti. Sensic cookies neslúžia na to, aby samy o sebe priamo vytvárali (zobrazovali) reklamu pre členov Panelu domácností. Ďalšie informácie nájdete na http://sensic.net/ . Na spracovanie osobných údajov samozrejme dochádza až po získaní vopred daného a slobodného súhlasu respondenta.

     5. Citlivé údaje

V určitých prípadoch a na účely uvedené v Súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili v priebehu registrácie Panelu domácností (alebo obnovili pri zavádzaní nariadenia EÚ v roku 2018), môžeme spracovávať osobitné kategórie Vašich osobných údajov (tzv. "citlivé údaje"). Citlivé údaje sa týkajú osobných údajov vypovedajúcich o národnostnom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, genetických údajoch, biometrických údajoch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Môžeme zhromažďovať osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé údaje, a to ako súčasť registračných údajov alebo ako údaje zadané v počas prieskumu. Môžeme ale tiež spracovávať citlivé údaje, ktoré ste sami od sebe zverejnili (napr. na sociálnych sieťach).

Zhromažďujeme a používame citlivé údaje len v prípade potreby pre konkrétny účel Panelu domácností, napríklad pre stanovenie výberu respondentov pre prieskumy v oblasti zdravotníctva.

 

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžeme tiež zhromažďovať údaje týkajúce sa vystavenia členov Panelu domácností reklame
a relevantnému mediálnemu obsahu z iných zdrojov, ako sú reklamné siete, platformy sociálnych médií, webové stránky a mobilné aplikácie. Ak by sme tak chceli urobiť, vyžiadame si najprv predchádzajúci súhlas člena Panelu domácností s týmto zberom dát a informujeme ho o zdrojoch,
z ktorých jeho osobné údaje zhromažďujeme. Tieto sekundárne dáta by sme využili na obohatenie údajov, ktoré zhromažďujeme od členov Panelu domácností počas ich členstva v Paneli domácností, aby sme dokázali našim klientom ponúknuť lepšie/ detailnejšie poznatky.

Všeobecne platí, že ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje z iných zdrojov, potom sa najprv uistíme, že Vás tretia osoba (teda náš zdroj) už vopred informovala o prenose osobných údajov k nám, alebo Vás budeme pri našom prvom kontakte informovať, ako sme dostali Vaše osobné údaje a poskytli Vám všetky informácie vyžadované platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sprístupníme iba tým tretím osobám a na účely podľa popisu nižšie (po odovzdaní informácie alebo, kde je to nutné, po získaní Vášho súhlasu s odovzdaním osobných údajov ďalším tretím stranám). Spoločnosť Consumer Panel GfK zavedie príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila, že Vaše osobné údaje budú odovzdané, spracované a zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov.

Ďalšie spracovatelia spracúvajú osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na ich spoluprácu, nikdy nie však dlhšie, než je uvedené v súhlase / informáciu, potom ďalší spracovatelia osobné údaje ihneď vymažú. Osobné údaje členov Panelu domácností našim klientom (zadávateľom výskumov) zásadne neposkytujeme.

     1. V rámci skupiny Consumer Panel GfK

GfK Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny (ďalej "skupina Consumer Panel GfK"), ktorá sa skladá z viacerých spoločností sídliacich v Európskej únii aj mimo nej. Väčšina z nich je vlastnená Consumer Panel Germany GfK GmbH, sídliacou v Nemecku. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané jednej alebo viacerým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny Consumer Panel GfK, ak to je potrebné pre spracovanie a uloženie dát, poskytnutie prístupu k našim službám, poskytnutie technickej či organizačnej podpory, zlepšovanie služieb, vývoj obsahu alebo na iné účely.

Všetky Vaše osobné údaje sú nahrané na portáli Attractive, ktorý hosťuje a spravuje Consumer Panel Germany GfK GmbH, so sídlom Nordwestring 101, 90419 Norimberg, Nemecko. Údaje tu uložené slúžia pre uchovanie dát z nákupov, výber vzorky a správu Panelu domácností. Údaje sú tu uložené po celý čas Vášho členstva v Paneli domácností.

Webové stránky Panelu domácností (https://panel.gfk.com/scan-sk/domov), ktoré zjednodušujú prístup a správu spolupracujúcich užívateľov, vrátane editácie údajov, prístup do e-shopu (GIV) a aplikácii pre skenovanie účteniek MyScan pre nás taktiež spravuje a hosťuje spoločnosť Consumer Panel Germany GfK GmbH.

K Vašim údajom na portáli Attractive majú prístup aj pracovníci spoločnosti Consumer Panel Czech Republic GfK s.r.o., so sídlom Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Česká republika, ktorí sa podieľajú na jeho správe.

Do procesov spojených so zasielaním jednorazových online dotazníkov a ich spracovanie sa zapájajú aj pracovníci Consumer Panel Bulgaria GfK EOOD, so sídlom 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofia, Bulharsko. Vaše údaje majú len po nevyhnutne nutný čas k realizácii týchto jednorazových projektov.

V rámci medzinárodnej skupiny Consumer Panel GfK boli vytvorené vnútroskupinové záväzné smernice a pokyny, ktoré zaväzujú jednotlivé spoločnosti k dodržiavaniu súladu s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov platiacimi na územie EÚ a teda aj na území Slovenskej republiky.

     2. Externí poskytovatelia služieb

V prípade potreby poverujeme ďalšie spoločnosti a jednotlivcov, aby za nás plnili určité úlohy vyplývajúce z našich služieb v rámci dohôd/zmlúv o spracovaní dát. Môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje zmluvným partnerom alebo dodávateľom, partnerom, ktorí spravujú hosting našich databáz a aplikácií, riadi projekty, spracovávajú dáta, pripravujú informácie, ktoré ste si vyžiadali, alebo poskytujú podporné služby či realizáciu telefonických či osobných (F2F) rozhovorov počas projektov prieskumu trhu.

Tieto údaje zdieľame alebo sprístupňujeme len externým poskytovateľom služieb v rozsahu, ktorý daný účel vyžaduje. Tieto údaje nesmú byť treťou stranou používané na iné účely, najmä nie pre vlastné účely alebo účely tretích strán. Externí poskytovatelia služieb Consumer Panel GfK sú zmluvne zaviazaní rešpektovať dôvernosť prijatých osobných údajov, vhodne je zabezpečiť, konať len v súlade s Vaším Súhlasom so spracovaním osobným údajov alebo ďalším právnym dôvodom, ako je napríklad náš oprávnený záujem, týmito Zásadami ochrany osobných údajov, platnými právnymi predpismi, prípadne zmluvou podpísanou medzi Consumer Panel GfK a klientom a sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k prijatým osobným údajom a ich zabezpečenie.

Momentálne využívame najmä, ale nie výlučne (ďalšie spracovateľa môžeme prípadne vymeniť, účel spracovania sa však nikdy zmeniť nedá):

E-shop pre nás spravuje a hosťuje spoločnosť WATCH.CZ, s.r.o.,
so sídlom Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO 26172321.

Balenie a expedíciu dokumentov alebo dotazníkov zabezpečuje firma HENRIETTA-direct marketing, s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 20, 821 06 Bratislava, IČO 31379036.

Spoločnosť Consumer Panel GfK tiež využíva na prevádzku bezplatnej zelenej linky Panelu domácností externých anketárov. Ich zoznam je dostupný na vyžiadanie u zodpovedné osoby pre ochranu osobných údajov (kontakt viď nižšie).

     3. Orgány štátnej správy

Vaše osobné údaje odovzdáme iba tým orgánom štátnej správy, aby boli naplnené naše zákonné povinnosti. Consumer Panel GfK napríklad odpovie žiadosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných agentúr a ďalších verejných a vládnych orgánov, a to aj v prípade, že sa nebude jednať o orgány sídliace v krajine Vášho bydliska.

 

MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Za určitých okolností bude taktiež potrebné, aby spoločnosť Consumer Panel GfK odovzdala Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie/Európsky hospodársky priestor (EHP), do tzv. "Tretích krajín". Takéto odovzdanie do tretích krajín sa môže dotýkať všetkých spracovateľských činností. Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že odovzdávame osobné údaje do tretích krajín, v ktorých sa uplatňuje iná úroveň ochrany osobných údajov ako v Slovenskej republike. V praxi môže v rámci medzinárodného prenosu údajov dôjsť najmä k odovzdaniu osobných údajov: Právnickým osobám skupiny Consumer Panel GfK

Právnické osoby medzinárodnej skupiny Consumer Panel GfK sídliace mimo Európskej únie uzavreli dohody o ochrane osobných údajov v rámci spoločnosti s použitím štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou s cieľom poskytnúť subjektom údajov dostatočné a vhodné záruky ochrany súkromia a osobných údajov a zaistiť bezpečnosť medzinárodného prenosu dát. Právnické osoby medzinárodnej skupiny Consumer Panel GfK sídliace mimo Európskej únie tiež samozrejme plne dodržiavajú vnútrofiremné pravidlá a smernice, ktoré upravujú ochranu osobných údajov v skupine Consumer Panel GfK.

2.    Ďalším tretím stranám sídliacim mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Akýkoľvek prenos osobných údajov tretím osobám mimo skupiny Consumer Panel GfK sa bude realizovať až po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti Vašej osobe, prípadne, ak je to potrebné, aj s Vaším vopred daným súhlasom. V prípade, že sú Vaše údaje odovzdané do tretích krajín, teda mimo územia EÚ, je zaistená ich náležitá ochrana, a to na základe:

 • prijatia vhodných záruk - štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou EÚ, a to v prípade odovzdania iným spoločnostiam skupiny Consumer Panel GfK
 • rozhodnutia Komisie EÚ, že táto tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v prípade odovzdania akýmkoľvek iným tretím štátom mimo EÚ.

 

ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI ČLENOV PANELU DOMÁCNOSTÍ MLADŠÍCH AKO JE ZÁKONOM STANOVENÝ LIMIT

Nezhromažďujeme ani nespracovávame osobné údaje členov Panelu domácností mladších ako 16 rokov - ak nemáme aktuálny súhlas zákonného zástupca v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak zistíme, že máme uložené osobné údaje člena v Paneli domácností mladšieho ako 16 rokov, ktoré boli neúmyselne zhromaždené, bez zbytočného odkladu tieto údaje vymažeme.

 

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť dát je pre Consumer Panel GfK prioritou. Používame dostatočnú úroveň zabezpečenia, a preto sme zaviedli primerané technické fyzické, elektronické a organizačné postupy na ochranu zhromaždených údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k osobným údajom prenášaným, uloženým alebo inak spracovávaným. Naše vnútrofiremné pravidlá a zásady týkajúce sa bezpečnosti osobných údajov sú plné v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecné uznávané medzinárodné štandardy a sú pravidelne revidované a aktualizované, aby dokázali reagovať na naše obchodné potreby, technologické zmeny a regulačné požiadavky.

Prístup k osobným údajom je poskytovaný iba tým zamestnancom, poskytovateľom služieb alebo pridruženým spoločnostiam Consumer Panel GfK, ktorí ich potrebujú poznať kvôli prevádzkovým alebo obchodným dôvodom alebo, aby mohli splniť svoje povinnosti. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku pri plnení svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú riadne vyškolené a zaviazané povinnosti mlčanlivosti. V prípade porušenia ochrany osobných údajov bude spoločnosť Consumer Panel GfK dodržiavať platné právne predpisy a pravidlá o oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov dozorného úradu.

 

VAŠE PRÁVA

Ako subjekt údajov máte konkrétne práva stanovené legislatívou, ktoré sa týkajú osobných údajov. Consumer Panel GfK rešpektuje Vaše individuálne práva a zaväzuje sa náležite riešiť všetky Vaše otázky či prípadné problémy. Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete požiadať správca osobných údajov o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca takto vzniknutý stav odstránil.

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

 • Právo na informácie: Ako subjekt údajov, máte právo byť informovaní o spracovaní svojich osobných údajov. Informácie majú zahŕňať identifikáciu a kontaktné údaje správcu osobných údajov, popr. spracovateľov, účel a právny základ spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov, všetky Vaše práva, príjemcov osobných údajov, dôvod poskytnutie osobných údajov spracovateľom a príjemcom, ďalej údaj o prenose osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a príp. tiež informáciu o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie vrátane profilovanie.

 • Právo na odvolanie súhlasu: V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných
  v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme Vám, že Váš súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený - napr. elektronicky. Ako člena Panelu domácností Vás ale musíme upozorniť, že odvolaním súhlasu a vysporiadaním obojstranných záväzkov ukončíte svoju účasť v Paneli a už nebudete mať nárok na odmenu, ktorú spoločnosť Consumer Panel GfK ponúka svojim panelistom. Súčasne, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním súhlasu, alebo spracovanie za účelom splnenia zákonných povinností či oprávneného záujmu Consumer Panel GfK..

Odvolať súhlas daný spoločnosti Consumer Panel GfK je možné na telefónnom čísle zelenej linky, e-mailom na panel.domacnosti.sk@gfk-cps.com alebo písomne na adrese spoločnosti Consumer Panel GfK Slovakia, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.

 • Právo na opravu a/ alebo doplnenie: Ak sa domnievate, že uchovávame, evidujeme, alebo inak spracovávame Vaše nepresné, neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete nás ako správca osobných údajov požiadať, aby sme ich opravili, príp. doplnili. Toto podozrenie na nesprávnosť osobných údajov môže byť ako subjektívne, tak objektívne povahy. Pravidelne sa snažíme Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.
 • Právo na prístup: Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame akékoľvek Vaše osobné údaje,  a ak áno, tak ktoré kategórie, na aký účel a na akom právnom základe sú osobné údaje používané, komu sú odovzdávané, ako dlho sú uchovávané, kde sme ich získali – ak nie priamo od Vás – alebo prípadne, akým príjemcom/ ďalším spracovateľom alebo kategórii príjemcov/ spracovateľov osobné údaje sprístupňujeme, či o Vašich právach s nimi spojenými. Máte právo od nás získať jeden bezplatný výpis Vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za každý ďalší výpis, ktorý si vyžiadate (týka sa napr. neadekvátnych a často opakovaných žiadostí o výpis).
 • Právo na obmedzenie spracovania: Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracovaní Vašich osobných údajov v prípade, ak:
 1. spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov, a to po dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;- je spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnené a Vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania;
 2. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete na preukázanie, výkon alebo obhajobu Vašich zákonných nárokov, alebo 
 3. vznesiete námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad tými Vašimi. 

Ak dôjde k obmedzeniu spracovaniu Vašich osobných údajov, môžeme si v spoločnosti Consumer Panel GfK ponechať osobné údaje len uložené. Akokoľvek inak spracovávať je smieme len s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov ochrany dôležitého verejného záujmu EÚ či niektorého členského štátu. V takom prípade budete vopred upozornení, že obmedzenie spracovanie bude zrušené.

 • Právo na prenosnosť: Na Vašu žiadosť Vám odovzdáme všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému – Vami poverenému – správcovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že je spracovanie podložené Vašim súhlasom alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos Vašich údajov sa nijako nedotýka nami uskutočňovaného spracovania Vašich údajov v rámci alebo v súvislosti s Vašou účasťou v Paneli domácností a aj po ich prenesení sme aj naďalej oprávnení na základe Vášho súhlasu alebo iného právneho základu spracovávať Vaše osobné údaje.
 • Právo na výmaz: Môžete tiež požiadať, aby boli Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené a/ alebo spracované
 2. vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely nášho oprávneného záujmu a súčasne neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené záujmy pre spracovanie alebo vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu
 3. je spracovanie založené na Vašom súhlase, Vy svoj súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie
 4. boli Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne
 5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú
 6. zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšie zákonného limitu (16 rokov); ak teda nie je spracovanie nevyhnutné: - pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje toto spracovanie od nás (najmä pre zákonné požiadavky na uchovávanie/ archiváciu dát)   - alebo na určenie, výkonu alebo obranu právnych nárokov. 
 • Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu: Ste oprávnení kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely oprávneného záujmu, spracovanie uskutočňovanom vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (teda nie v prípade, že je spracovanie založené na Vašom súhlasu). V takom prípade prestaneme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo že spracovanie Vašich osobných údajov je nutné pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete Vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.
 • Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania): Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, z ktorého mu vyplývajú právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto samozrejme neplatí, ak k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, udelíte súhlas, je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo je povolené právnym poriadkom. V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa Vašich údajov, t.j. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie uskutočnené automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.
 • Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete (v SR Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), v krajine, kde vykonávate svoje zamestnanie alebo kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. 

Dôležité:

Časová lehota: Vždy sa pokúsime vybaviť Vašu žiadosť v priebehu 30-tich dní od doručenia Vašej žiadosti. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti Vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom o predĺžení lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu (pozri vyššie).

Obmedzenie prístupu: V určitých situáciách Vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje kvôli zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. obchodné tajomstvo). Ak odmietneme Vašu žiadosť o prístup, oznámime Vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia: Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky Vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti o uplatnenie práv. Napríklad nebudeme môcť vyhľadať pri zadaní Vášho mena a e-mailovej adresy údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie, ak ste ako člen/ka Panelu domácností neudelili súhlas s používaním súborov cookie pre účely prieskumu trhu a zároveň ste ešte stále v čase Vašej žiadosti členom daného panela. V takýchto prípadoch, keď Vás nedokážeme identifikovať ako subjekt údajov, nie sme schopní vyhovieť Vašej žiadosti o splnení Vašich zákonných práv opísaných v tejto kapitole, pokiaľ neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce Vašu identifikáciu. Tiež Vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o Vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti.

Vykonávanie práv: Ak chcete uplatniť Vaše práva, obráťte sa prosím písomne na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov - e-mailom alebo poštovou zásielkou. Kontaktné informácie nájdete na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecne platí, že spracovávame a uchovávame osobné údaje len počas doby nevyhnutne potrebnej na ukončenie či vyhodnotenie daného projektu alebo - vo Vašom prípade - Vášho členstva v Paneli domácností, a ďalej počas obdobia, v ktorom sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už nebudú potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené. Popritom nevymažeme kompletne všetky Vaše osobné údaje, ak nás požiadate, aby sme Vás už v budúcnosti ďalej nekontaktovali. Spoločnosť Consumer Panel GfK uchováva záznamy, ktoré obsahujú informácie o osobách, ktoré si už v budúcnosti neželajú byť znovu kontaktované (napr. prostredníctvom hromadných e-mailov, regrutačných e-mailov alebo pozvánok pre projekty prieskumu trhu).
Pre splnenie Vašej požiadavky uschováme iba nevyhnutný rozsah Vašich osobných údajov za účelom vedenia záznamu o budúcom nekontaktovaní, ak nám, samozrejme, nezadáte iné špecifiká. 

 

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu Vám odporúčame priebežne ich sledovať. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "aktualizované" uvedeného vyššie. K Vašim osobným údajom budeme pristupovať spôsobom, ktorý je v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých boli zhromažďované, a tiež vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a európskymi normami ochrany osobných údajov.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov súvisiacich s Vašou účasťou v Paneli domácností alebo chcete vykonať niektoré z Vašich zákonných práv ako odvolania súhlasu, opravu Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania, prístupu, požiadať o prenositeľnosť alebo vymazanie, rovnako tak ako akúkoľvek otázku týkajúcu sa Panelu domácností, Vašej účasti alebo odmien, ktoré ponúkame členom Panelu domácností za účasť v paneli či projektoch, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky prostredníctvom našej bezplatnej zelenej linky:

Tel: 0800 800 120 - každý pracovný deň medzi 13:00 a 19:00, e-mail: panel.domacnosti.sk@gfk-cps.com

Pre získanie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov môžete tiež priamo kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to e-mailom dataprotection@yougov.com alebo poštou na adresu: [Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, GfK Slovakia, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava].

Radi by sme Vás poprosili, či by ste o sebe pri podaní žiadosti o vykonaní niektorého zo zákonných práv napísali čo najviac informácií, aby ste nám uľahčili Vašu identifikáciu a dohľadanie Vami žiadaných informácií.