Informácie pre budúcich účastníkov spotrebiteľského panelu

 

Spotrebiteľský panel GfK je v procese akvizície spoločnosťou YouGov. Toto oznámenie Vám poskytuje dôležité informácie o akvizícii a o tom, čo to znamená pre našu vzájomnú spoluprácu.

Dôležitá aktualizácia

Naše podnikanie v oblasti spotrebiteľských panelov v Slovenskej republike prevezme skupina YouGov približne k 1.decembru 2023.

Viac informácií o tejto transakcii, vrátane podnikovej štruktúry transakcie, Vašich práv na ochranu osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov spoločností YouGov a GfK, nájdete tu.

Prevod nášho podnikania na skupinu YouGov bude mať na vás veľmi malý dopad – spôsob hlásenia údajov o nákupoch ani výhody, ktoré v súčasnosti máte, sa nemenia. Tím, ktorý má na starosti spotrebiteľský panel a ktorý sa o Vás v súčasnosti stará v spoločnosti GfK, taktiež prechádza do skupiny YouGov a bude naďalej Vaším kontaktným miestom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že sa zmení majiteľ firmy.

 

Tešíme sa na Vás

Dokončením registračného procesu potvrdzujete, že ste si toto oznámenie prečítali a ste ochotní byť naďalej členom panelu a zdieľať dáta v budúcnosti s YouGov.

Pokiaľ vznesiete námietku proti prenosu Vašich osobných údajov na YouGov, nemôžete sa ďalej už zúčastniť prieskumu trhu spotrebiteľských panelov.

Všeobecné podmienky pre členov Panelu domácností

 

1 GfK Slovakia – Panel domácností

GfK Slovakia, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu. Dôvera, ktorej sa tešíme, je dôležitá pre všetky naše aktivity. Zásadnou je predovšetkým dôvera ľudí, ktorí spolupracujú na prieskume. Vo Všeobecných podmienkach, v Súhlase o ochrane osobných údajov a v Pravidlách používania súborov cookies si môžete prečítať, akým spôsobom tieto dáta spracovávame. To sa týka hlavne údajov, ktoré sú dôverné alebo citlivé na súkromie. Viac informácií o spoločnosti GfK nájdete na našich webových stránkach: https://www.gfk-cps.com/

 

2 Iba prieskum trhu

GfK Slovakia, s.r.o. – Panel domácností zhromažďuje údaje o nákupoch od slovenských domácností prostredníctvom aplikácie do chytrých telefónov -  „smartphonov“. Nič nepredávame a nič nepropagujeme. Ako nezávislá prieskumná agentúra zhromažďujeme údaje od slovenských rodín. Používame vedecké metódy pre zber dát a ich analýzy. Nebudeme Vás ovplyvňovať účelom ani využitím výsledkov štúdií, ktorých sa zúčastňujete.

 

3 Ochrana súkromia

GfK Slovakia, s.r.o. – Panel domácností narába s osobnými údajmi členov Panelu s maximálnou starostlivosťou. To sa deje v súlade s pravidlami európskeho obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorá vstúpila do platnosti dňa 25. mája 2018. Okrem toho spoločnosť GfK Slovakia s.r.o. dobrovoľne spĺňa Kódex správania ESOMAR. ESOMAR je medzinárodná asociácia agentúr pre prieskum trhu. GfK Slovakia, s.r.o. navyše podporuje požiadavky profesijnej federácie SAVA.

 

4 Kto sa môže stať členom Panelu domácností?

Každá rodina s plnoletou alebo staršou kontaktnou osobou, žijúca v Slovenskej republike, sa môže stať členom Panelu domácností. Akékoľvek informácie, ktoré predložíte pri registrácii, musia byť úplné a pravdivé. Panel domácností môže kedykoľvek dočasne pozastaviť registráciu nových účastníkov a/alebo odmietnuť registráciu nových členov.

 

5 Účasť je dobrovoľná

Vaša účasť v Paneli domácností je čisto dobrovoľná. Príležitostne Vás môžeme požiadať aj o účasť v ďalšom prieskume. Takéto ďalšie pozvanie prebieha buď telefonicky, on-line, v rámci aplikácie alebo prostredníctvom dotazníka zaslaného poštou. Pokiaľ sa nechcete zúčastniť ďalšieho prieskumu, GfK Slovakia, s.r.o. sa zaväzuje Vaše rozhodnutie rešpektovať.

6 Rešpektujeme Vaše súkromie a zabezpečenie Vašich dát

Ďalšie informácie týkajúce sa Vášho súkromia a zabezpečenia Vašich osobných údajov nájdete na Zásady ochrany osobných údajov a na Pravidlá používania súborov cookies.

 

7 Zmeňte svoje osobné údaje

Akékoľvek zmeny poskytnutých informácií môžete upraviť priamo vo svojom profile pod položkou "Môj profil". V súlade s pravidlami nariadenia pre ochranu súkromia môžete svoje údaje spravovať a meniť online. K tomu potrebujete prihlasovacie meno a heslo.

 

8 Zbierajte body a odmeny

Za svoju účasť v programe Panel domácností získavate body. Pravidlá prieskumu určujú, za čo všetko môžete body získať. Pri inštalácii aplikácie Vám poskytneme pravidlá pre prideľovanie bodov. Počty bodov vždy určuje s konečnou platnosťou Panel domácností. Získané body sú pripisované na bodový účet člena. Tieto body sú pridelené výhradne iba členom Panelu a môžu byť prenesené na inú osobu iba so súhlasom spoločnosti GfK Slovakia s.r.o. – Panel domácností.

Svoje body si môžete zameniť za odmenu z nášho katalógu prostredníctvom nášho internetového obchodu. Pokiaľ zrušíte svoje členstvo, máte možnosť uplatniť si ich ešte do 6 mesiacov od zrušenia. Po uplynutí 6 mesiacov, zostatok bodov, ktorý ste získali, zanikne. 

Všetky povinnosti týkajúce sa daní z príjmov a príspevkov na sociálne zabezpečenie spadajú do povinností člena Panelu, ktorý tieto úkony vykonáva. Zber alebo prevod bodov musí byť v súlade s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach. Akákoľvek iná forma použitia, predaja alebo výmeny, predstavuje závažné porušenie týchto Podmienok. Získané body, ktoré nie sú v súlade s podmienkami použitia Panelu domácností, sú neplatné. GfK má právo odpočítať tieto body od zostatku člena Panelu alebo, pokiaľ sú body už vyčerpané, zrušiť objednávku danej odmeny alebo prijať ďalšie opatrenia, ktoré GfK považuje za primerané. 

 

9 Ukončenie účasti

Prajete si ukončiť svoju účasť v Paneli domácností? Kontaktujte nás na bezplatnom čísle 0800 800 120 alebo e-mailom na panel.domacnosti.sk@gfk.com. GfK Slovakia, s.r.o. vyhovie Vašej žiadosti čo najskôr. Vaše osobné údaje budú následne bezodkladne vymazané.

Pokiaľ je spoločnosť GfK Slovakia, s.r.o. – Panel domácností takého názoru, že Vaša účasť na prieskume nemá požadovanú kvalitu alebo inak nespĺňa podmienky, vyhradzujeme si právo jednostranne prerušiť alebo ukončiť Vašu účasť na prieskume. GfK Vás o tom bude vždy informovať.

V každom prípade máte 6 mesiacov na uplatnenie svojich nazbieraných bodov, ako je uvedené vyššie. 

 

10 Ukončenie z dôvodu zneužitia

Pokiaľ sa Panel domácností domnieva, že ide o neoprávnené použitie alebo zneužitie Panelu domácností a/alebo jeho systému odmeňovania, bude člen vylúčený z ďalšej účasti. Zostatok, ktorý si získal, bude zrušený.

 

11 Vyhradenie práva

Všetky práva vzťahujúce sa k Panelu domácností sú udeľované výhradne spoločnosťou GfK Slovakia s.r.o. Nie je dovolené používať ani časť materiálov (vrátane mena, použitého softwaru, designu a použitého vizuálneho materiálu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panelu domácností. 

 

12 Spory

Slovenský zákon sa vzťahuje na vzťah medzi spoločnosťou GfK Slovakia, s.r.o. a Vami. Spory medzi týmito dvoma stranami sa riešia na súde v Bratislave.

 

13 Zodpovednosť

Tieto webové stránky sú vytvárané s maximálnou ochranou. Avšak nemôžeme zaručiť, že obsah bude úplne bez chýb. Spoločnosť GfK Slovakia, s.r.o. – Panel domácností nie je za žiadnych okolností zodpovedná za vzniknuté škody.

 

14 Zmeny

GfK Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny Vám budú jasne komunikované. Pokiaľ s týmito zmenami nesúhlasíte, môžete svoju účasť na prieskume ukončiť. Pokiaľ by sme plánovali použiť Vaše osobné údaje iným spôsobom, než je uvedené v tomto vyhlásení, budeme Vás najskôr žiadať o Vaše povolenie.

Licenčná zmluva koncového používateľa aplikácie MyScan

 

Pred inštaláciou softvérového produktu a použitím aplikácie si prosím pozorne prečítajte túto licenčnú zmluvu:

Táto licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len „zmluva“) je medzi vami (ďalej len ako „koncový používateľ“, „vy“, „váš“) a spoločnosťou GfK Slovakia s.r.o. (ďalej len „GfK“) na používanie vyššie uvedenej aplikácie poskytovanej spoločnosťou GfK, vrátane základného softvéru a rozhrania, kódov, súborov, obrázkov obsiahnutých v softvéri alebo akýchkoľvek sprievodných materiálov, Boot-ROM-Code a ďalších zabudovaných softvérov, aktualizácií aplikácií (ako je definované nižšie) a dokumentácie na akomkoľvek inom médiu alebo v akejkoľvek inej forme (ďalej len „aplikácia“) a predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou GfK.

POZNÁMKA: Aplikácia tiež zhromažďuje vaše osobné údaje. Používanie aplikácie je preto tiež predmetom našej Zásady ochrany osobných údajov. 

Prevzatím a/alebo použitím aplikácie súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Zároveň tým potvrdzujete, že ste v plnej miere právne spôsobilý/á.

Spoločnosť GfK môže podľa vlastného uváženia aplikáciu alebo jej časť bez právnych následkov kedykoľvek zrušiť, a to buď s predchádzajúcim upozornením, alebo bez neho.

Ak aplikáciu používate v rozpore s touto zmluvou alebo nezákonne, spoločnosť GfK môže v prípade potreby okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť prístup k aplikácii.

 

1 Udelenie licencie

Dostanete nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie aplikácie podľa podmienok tejto zmluvy. Vlastníctvo a všetky ostatné práva k aplikácii však zostávajú spoločnosti GfK, ktorá si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené. Zmluva vám udeľuje právo používať aplikáciu na toľkých zariadeniach, koľko využíva projekt výskumu trhu (napríklad v smartfóne a tablete). Aplikáciu nesmiete sprístupniť prostredníctvom siete, ktorá by mohla byť používaná viacerými zariadeniami súčasne alebo odkiaľ by ju mohli prevziať tretie strany. Aplikáciu nesmiete upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo inak sa pokúšať ju derivovať, upravovať, kopírovať, verejne zobrazovať alebo vykonávať, distribuovať alebo robiť akékoľvek úpravy. Aplikáciu nesmiete ďalej predávať, prevádzať na iný subjekt, upravovať ani distribuovať, ani kopírovať alebo distribuovať text, obrázky, hudbu, videá, údaje, hypertextové odkazy, reklamy a ďalší obsah, ktorý aplikácia poskytuje. Dokumentácia v papierovej podobe, podpora, telefonická podpora, rozšírenia alebo aktualizácie aplikácie nie sú súčasťou licencie. 

Aplikácia a služby, ktoré sú aplikáciou poskytované alebo povolené, ako aj všetky informácie, komunikácie, skripty, fotografie, texty, videá, grafika, hudba, zvuky, obrázky a ostatné materiály z aplikácie (ďalej spoločne len „obsah“)

  • nesmú byť koncovými používateľmi zverejnené ani verejne prezentované,
  • nesmú byť koncovými používateľmi prevzaté ani zobrazované na webových sídlach ani na iné komerčné účely,
  • nesmú byť koncovými používateľmi používané v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré nepatria spoločnosti GfK.

 

2 Aktualizácie aplikácie

Spoločnosť GfK môže zabezpečiť určité aktualizácie alebo inovácie aplikácie, ktoré sa budú môcť prevziať s cieľom aktualizácie, vylepšenia alebo ďalšieho rozvoja aplikácie (ďalej len „aktualizácie aplikácie“). Licencia udelená na základe tejto zmluvy vám umožňuje prevziať aktualizácie aplikácií a používať ich v rozsahu určenom touto zmluvou výlučne na účely aktualizácie aplikácie. Spoločnosť GfK môže podľa vlastného uváženia automaticky prevziať aktualizácie aplikácie do vášho zariadenia. Týmto vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete akceptovať tieto aktualizácie aplikácie a uhradíte všetky náklady spojené s ich prevzatím.

 

3 Práva duševného vlastníctva

Licencia aplikácie vás oprávňuje iba na použitie v súlade s podmienkami tejto zmluvy a nie je vám predaná. Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť Gfk si ponechá všetky práva, zákonné práva a nároky na túto aplikáciu a z nej vyplývajúce a akýkoľvek softvér získaný prostredníctvom tejto aplikácie, ako aj všetky súvisiace autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva. Udelenie licencie je obmedzené na práva duševného vlastníctva spoločnosti GfK v aplikácii a nezahŕňa žiadne práva na iné patenty alebo duševné vlastníctvo. Nesmiete odstraňovať, zamieňať ani prekrývať akékoľvek identifikátory produktov, upozornenia týkajúce sa autorských práv ani ostatné práva duševného vlastníctva v aplikácii alebo softvéri získanom prostredníctvom tejto aplikácie.

 

4 Vyhlásenia, vylúčenie záruk a obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť GfK neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky, pokiaľ ide o úplnosť, aktuálnosť, funkčnosť, výkonnosť, dostupnosť alebo vhodnosť aplikácie a informácií v nej obsiahnutých. Aplikácia môže byť dočasne nedostupná kvôli údržbe alebo funkčnej poruche počítačových zariadení.

Spoločnosť GfK poskytuje aplikáciu tak, ako je, a bez záruky presnosti, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Spoločnosť GfK týmto vylučuje všetky ďalšie záruky a vyhlásenia, vrátane, ale nie výlučne, všetkých implicitných záruk, vyhlásení o obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, spoľahlivosti alebo dostupnosti, neprítomnosti vírusov a starostlivosti – celkovo podmienok používania a akúkoľvek podporu alebo ďalšie služby poskytované alebo neposkytované aplikáciou, softvér alebo súvisiaci obsah, alebo akékoľvek ďalšie záruky, povinnosti alebo garancie vyplývajúce z používania aplikácie. Takisto sa vylučuje aj záruka alebo garancia na vlastníctvo, nerušené používanie, nerušenú držbu, súlad s opisom alebo neporušovanie práv tretích strán týkajúcich sa softvérového produktu.

Spoločnosť GfK vám nezodpovedá za akékoľvek škody akéhokoľvek charakteru, či už vyplývajúce zo zmluvy, úmyselného previnenia alebo iného charakteru, vrátane, ale nie výlučne, nepriamych škôd, strát údajov, zmarených ziskov, škôd za vedľajšie výdavky alebo následné náklady a následných alebo represívnych náhrad škôd, ku ktorým došlo akýmkoľvek spôsobom akéhokoľvek charakteru alebo v súvislosti s(o): (I) používaním aplikácie; (II) akýmikoľvek chybami alebo vynechaniami v rámci technickej prevádzky alebo obsahu aplikácie; (III) poškodeniami vášho hardvéru a softvéru a obmedzením ich používania kvôli načítavaniu a používaniu aplikácie alebo (IV) nárokmi vlastníkov autorských práv na základe vášho používania aplikácie, či už vcelku alebo čiastočne, z dôvodu nedbanlivosti, vyššej moci, chyby v telekomunikáciách alebo krádeže alebo zničenia, alebo neoprávneného prístupu k aplikácii alebo s ňou spojeným informáciám alebo programom.

Obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škodu spôsobenú zavinenou ujmou na živote, ublížením na tele alebo zdraví, porušením základných zmluvných povinností (hlavné povinnosti), škodu podľa ustanovení zákona o zodpovednosti za výrobok alebo v prípade zámerného porušenia alebo porušenia povinnosti z hrubej nedbanlivosti zo strany GfK alebo dodávateľa – tretej strany. V prípade porušenia základných zmluvných povinností bude spoločnosť GfK zodpovedná iba v prípade nevedomej nedbanlivosti a iba za pravdepodobné škody a škody typicky ustanovené zmluvami.

Prístupom k tejto aplikácii, zaregistrovaním sa v aplikácii a/alebo prijímaním akýchkoľvek informácií z tejto aplikácie súhlasíte s odškodnením spoločnosti GfK za akékoľvek nároky, škody, straty, zodpovednosti a všetky náklady vyplývajúce z nasledujúceho alebo v spojitosti s ním: (l) porušenie zmluvy z vašej strany, (II) krádež, zneužitie alebo zverejnenie vášho hesla(-iel), alebo (III) autorizácia tretej osoby z vašej strany na používanie vášho hesla/prístupových údajov.

 

5 Všeobecné informácie

Ak sa bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy považovať za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, (a) zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy tým nebude zasiahnutá alebo obmedzená a (b) bude nahradená platnými ustanoveniami, ktorých hospodársky úžitok je čo najbližšie nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným ustanoveniam. 

Používaním tejto aplikácie vyjadrujete svoj súhlas s tým, že táto zmluva sa riadi slovenskými zákonmi, okrem kolíznych pravidiel medzinárodného súkromného práva a Dohovoru OSN o predaji. Aplikácia sa poskytuje v súlade s touto zmluvou. V prípade sťažností alebo znepokojivých záležitostí týkajúcich sa tejto zmluvy alebo aplikácie alebo pre získanie ďalších informácií kontaktujte spoločnosť GfK na nasledujúcej adrese: GfK Slovakia s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava.