ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÁZTARTÁSPANEL KUTATÁSHOZ

A GfK vállalatcsoport megbízható partner a piackutatás, az üzleti
tanácsadás és az adatelemzés területén. Tagja, a Consumer Panel Hungary GfK Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a részére személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A GFK Hungária Piackutató Korlátolt Felelősségű Társaság az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatvédelmi tájékoztatónak (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Háztartáspanel kutatásban  (a továbbiakban: „Háztartáspanel” vagy „Kutatás”) való részvétel használata során a Consumer Panel Hungary GfK Kft-vel, mint adatkezelővel (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) a paneltagság kapcsán kapcsolatba kerülő személyek (Paneltagok) valamint a Háztartáspanel weboldalának (https://panel.gfk.com/scan-hu/ – a továbbiakban: „Portál”) látogatói (a továbbiakban együtt: „Érintettek”) számára részletes tájékoztatást nyújtson a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

A jelen Tájékoztató az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Az Adatkezelő nem kezel több vagy másfajta személyes adatot, mint ami az adott célhoz feltétlenül szükséges, valamint kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból kezeli az Érintettek személyes adatait.

A jelen Tájékoztató mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a panel.gfk.com/scan-hu/adatvedelem címen. Az Érintett tudomásul veszi, valamint elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A Társaság rendszeresen felülvizsgálja az adatvédelmi nyilatkozatot, és javasolja az Érintettek számára, hogy rendszeresen olvassák el a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Consumer Panel Hungary GfK Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-421192
Képviselő: Turcsán Tünde, Ügyvezető
E-mail: haztartaspanel@gfk-cps.com
Adatvédelmi tisztviselő: Evan Davies
Adatvédelmi helyi kapcsolattartó: Virág Sándor

1. Az Érintettek köre, a Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, akinek személyes adatait a Háztartáspanel kutatásban történő részvétel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások céljából kezeli az Adatkezelő, illetve akiknek adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják. Az Érintett a személyes adatai Adatkezelőnek történő megadásával vagy továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez.

A jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint az Érintettekre, azaz azon személyekre, akik adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, és azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik  elektronikus úton, a GfK MyScan alkalmazáson (továbbiakban: „Alkalmazás”) keresztül, a Portálon keresztül, vagy a haztartaspanel@gfk.com e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen paneltagság céljából jelentkeztek (a továbbiakban: „Paneltagok”), a Társaság kutatásaiban (elsősorban a Háztartáspanel kutatásban) részt vesznek, vagy ezen kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelő elérhetőségein vagy a Portálra látogatnak. Az Adatkezelő kezeli továbbá az Érintettek által rendelkezésre bocsátott, az Érintett háztartásában vele együtt élő személyek adatait.

Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és a rá vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről, illetve hozzájárulását beszerezni.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi, a kutatásokkal összefüggő, személyes adatokat tartalmazó elektronikusan és/vagy papír alapon történő adatkezelésére.

A jelen Tájékoztató a közzététel napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig. Az Adatkezelő jogosult a Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az Adatkezelő az új, módosított Tájékoztatót közzéteszi a Portálon és ezzel egyidejűleg a Portál nyitó oldalán erről értesítést helyez el, valamint a regisztrált Érintettek számára a szokásos elektronikus és hagyományos kommunikációs csatornákon értesítést küld (e-mail vagy postai levél). Az Érintettek a Paneltagságra történő regisztrálással kijelentik, hogy időről-időre nyomon követik a Tájékoztató változásait, annak módosításait figyelemmel kísérik.

2. Értelmező rendelkezések

A jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel bírnak:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő": a Társaság továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„adattovábbítás": a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens": Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza.

3. Adatkezelési célok és jogalapok, az alkalmazott jogbiztonság, a személyes adatok tárolása

3.1. A Társaság által végzett adatkezelések általános céljai:

a) Az Adatkezelő a Háztatáspanelhez és egyéb kutatáshoz kapcsolódó tevékenységének végzéséhez a résztvevők, a Paneltagok, mint Érintettek által rendelkezésre bocsátott, természetes személyek személyes adatainak kezelése a Paneltagság előkészítése, tagsági szerződés megkötése és teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése és kapcsolat fenntartása céljából;

b) Az Érintettek személyes adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (ideértve a Kutatásban részvételt);

c) A lehetséges Paneltagok, mint Érinttetek számára nyújtott marketingtevékenység erre vonatkozó hozzájárulás alapján;

d) Az Érintett és az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

f) Az Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből, vagy a Kutatási programból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló vagy a kutatásokban való részvételből fakadó igények érvényesítése.

3.2. Az adatkezelések jogalapjai:

a) Az adatkezelések jogalapja elsősorban az Érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, általános célja pedig a Kutatásban való részvétel biztosítása, valamint a kapcsolattartás. Az Adatkezelő ezen kívül a Kutatás teljesítése érdekében, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a felek jogi érdekének érvényesítése céljából kezeli az adatokat.

b) Az Érintett részéről történő önkéntes adatszolgáltatás esetén az Adatkezelő a személyes adatot az Érintett beleegyezésével kezeli. Az Érintett részéről önkéntes hozzájáruláson értendő az a magatartás is, amellyel az Érintett a Portál és az Applikáció használatával elfogadja, hogy rá nézve a Portál és az Applikáció használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Tájékoztató is, automatikusan vonatkozik.

c.) Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a GDPR alapján, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jogszabály által elrendelt esetekben az adatkezelés kötelező.

d.) Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és a rá vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről és beszerezni ezen személy hozzájárulását.

e) Az Adatkezelő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy bizonyos esetekben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a Paneltagság időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet a  kapcsolattartás, vagy maga a kutatási célok teljesítése, illetve az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok Érintett általi megadása a kutatási együttműködés feltétele lehet. Amennyiben az Érintett visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, úgy elveszíti jogosultságát a paneltagságra.

3.3.      Az adatkezelés terjedelme, korlátai és alapvető elvei

Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő csak a fent meghatározott célokhoz szükséges mértékben és időtartamig kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. Tekintettel azonban arra, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Érintettek felelnek, az Érintettek kötelesek az adataik megváltozása esetén a változást követően mihamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül a megváltozott adatokat átvezetni a Portálon található felhasználói profiljukban, valamint szükség esetén (amennyiben nem rendelkeznek felhasználói fiókkal a Portálon) bejelenteni az új adatokat az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

3.4.      Az adatok forrása:

Az Adatkezelő az Érintettek adatait vagy közvetlenül az Érintettektől kapja meg, vagy az olyan Paneltagoktól, akik a háztartásukban élő családtagjaik vagy más személyek, mint Érintettek adatait bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére.

3.5.      Az adatkezelések időtartama:

Az adatkezelések időtartama az alábbiakban leírt, azzal, hogy az egyes adatkezelési célok ettől eltérően is megállapíthatják az adatkezelések időtartamát és így az egyes adatkezelési céloknál részletezett adatkezelési időtartamok irányadóak elsődlegesen.

Főszabály szerint az adatkezelés időtartama (i) az adott adatkezelési cél megvalósulásáig és a személyes adat törléséig, (ii) az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig és ebből fakadóan az Érintett személyes adatainak törléséig, (iii) az eljáró bíróság/hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, (iv) a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Társaság adatkezelését megalapozó jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, mely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 5 év.

A jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelések esetén a vonatkozó jogszabály határozza meg az adatkezelés időtartamát. A bérszámfejtéshez, adóbevallásokhoz kapcsolódó bizonylatok és a kiállított adóigazolások tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény és a számvitelről szóló törvény előírásai alapján tárgyév plusz 6, illetve 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – az egyes adatkezelési célokra vonatkozó pontokban foglalt kivételekkel - a Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az Érintett kérésére, illetve az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának esetében törli azokat.

4. Az egyes adatkezelések ismertetése:

4.1. A Portál látogatói adatainak kezelése

A Portálra történő belépés során a Portált kiszolgáló szerveren technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Portált felkereső Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a Kutatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb - jellemzően 1 napnál rövidebb - ideig kezeli, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.

Az Érintettek köre: a Portál látogatói

Az adatkezelés célja: a Portál látogatása során a tárhelyszolgáltató a Kutatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
munkamenet azonosító azonosítás

Az adatkezelés időtartama: a Portál felkeresésétől számított 3 nap. 

4.2.      Cookiek és azok kezelése

A Háztartáspanel Portál a Kutatásban való részvétel céljából a jelen Tájékoztatóban foglalt cookie-kat és hasonló technológiákat használja a Panel portálon az online kérdőívek alkalmazása során (a továbbiakban: "Kérdőívek") és az Alkalmazásban.  

A Portál, illetve külső partnerei cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmaznak, amikor annak regisztrált vagy regisztráció nélküli látogatói a Portált számítógépről, vagy tabletről, mobiltelefonról használják. A cookiek használatának alapvető célja a Portál bizonyos alapfunkcióinak biztosítása, illetve a felhasználói élmény javítása, személyesebbé tétele, valamint a megfelelő, személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése és statisztikai adatok gyűjtése a Kutatás további fejlesztését megalapozandó. További cél ezen felül, hogy a hirdetéseknek és online médiának való kitettség mérése azáltal, hogy felmérésre kerüljön, bizonyos online hirdetések, médiatartalmak és más tartalmak az Érintettek készülékén mikor, milyen gyakorisággal, melyik weboldalon és milyen mobil alkalmazás útján jelennek meg, valamint az, hogy az Érintettek, mint Paneltagok készülékein hirdetések kerüljenek szimulálásra hirdetés-tesztelési célból.

A cookie (vagy magyarul „süti”) egy információcsomag, általában egy kisméretű szöveges file, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak és a felhasználó számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, A "belső cookie"-kat azok a portálok helyezik el a böngészőjében, amelyeket éppen akkor látogat meg.  A cookiek-hoz hasonlóan a helyi tárhely technológia is lehetővé teszi, hogy weblapok egy számítógépen vagy mobilkészüléken információt tároljanak. A helyi tárhely technológiával elhelyezett információ jellemzően tartósan kerül elhelyezésre. A cookie-val ellentétben a helyi tárhelyen tárolt adat nem kerül automatikusan továbbításra az interneten keresztül minden alkalommal, amikor a felhasználó meglátogatja az oldalt, amely az információt elhelyezte végberendezésén.  A mobil hirdetési azonosító (ID) egy egyedi azonosító, amelyet a mobilkészülék operációs rendszere állít be. Ez az azonosító megosztásra kerül a készülékre letöltött olyan alkalmazásokkal is, amelyek hirdetést tartalmazhatnak. A legtöbb készülék lehetővé teszi, hogy az alkalmazások automatikusan hozzáférjenek az ID-hoz. Az Érintetteknek lehetősége lehet arra, hogy a készülék beállításait oly módon módosítsa, hogy a készülék ne ossza meg ezt az azonosítót az alkalmazásokkal.

A használt cookiek típusai

A legtöbb cookie az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k
  Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlapok látogatói által igényelt szolgáltatásokat nyújthassuk. Ezek nélkül a honlapok nem működhetnének vagy teljesíthetnék a kért szolgáltatásokat. A Háztartáspanel működése, illetve a Kutatás céljából feltétlenül szükséges cookie-kat használunk a Portálon és a Kérdőívekben.
 • Teljesítmény cookie-k
  Ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a Portálunkat, így például arról, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek, mely oldalak közti kapcsolattípus a leghatékonyabb vagy, hogy a felhasználók kapnak-e hibajelentéseket a portálról. Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy magas színvonalú felhasználói élményt nyújtsunk. A cookie-k által gyűjtött információ alapján a felhasználó nem kerül azonosításra, ezek kizárólag arra szolgálnak, hogy javítsák a Portál működését. 
 • Funkcionalitás cookiek
  Ezek a cookie-k emlékeznek azokra a választásokra, amelyeket a felhasználói élmény fokozása érdekében tesz.  Azért használunk funkcionalitás cookie-kat, hogy emlékezzünk a preferenciáira. A Portálon továbbá social widget-eket – Facebook, Twitter, LinkedIn és más megosztó eszközöket – is hozzáférhetővé teszünk azon felhasználók részére, akik szeretnének tartalmat megosztani az oldalunkon a barátaikkal, követőikkel és kapcsolataikkal. Ezek a social widget-ek alapbeállításként ki vannak kapcsolva, azonban a Portál látogatása során engedélyezheti őket. Amennyiben engedélyezi a "Kedvel" gombot, következő látogatásakor emlékezni fogunk a preferenciáira.
 • Hirdetés cookie-k
  Ezek a cookie-k a böngészési szokásairól gyűjtenek információkat annak érdekében, hogy a hirdetéseket az Ön érdeklődési köréhez igazítsa. A cookie-kat arra is használjuk, hogy korlátozzuk azt, hogy egyes reklámokat hány alkalommal lát, illetve, hogy a hirdetési kampányok hatékonyságát mérjük. A követő cookie-kat általában a hirdetési hálózatok és közösségi hálózatépítő cégek helyezik el a weboldal üzemeltetőjének engedélyével azonban mi, piackutatók ezeket a cookie-kat arra állítjuk be, hogy mérjék a hirdetéseknek való kitettséget, és a hirdetők számára összesített adatokat küldjünk a kampányaik hatékonyságáról.

Süti használat beállítása a böngészőkben

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy az internetes böngészők egy része automatikusan elfogadja a cookie-kat, az Érintetteknek azonban lehetőségük van számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival ezeket engedélyezni, kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Amennyiben Érintett nem adja hozzájárulását a cookie-k teljeskörű alkalmazásához, az a Portál bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti, így hatással lehet a böngészési élményre, míg a törlés azt eredményezheti, hogy olyan cookie-k kerülnek törlésre, amelyek az Érintettek preferenciáit és személyes beállításait tárolják a gyakran látogatott weboldalakon. A sütik böngészőbeli kezeléséhez információk, segítség a böngészők “help” felületein áll rendelkezésre.

További információk: A különböző szervezetek cookie használatáról részletes információt találhat a www.allaboutcookies.org  weboldalon. 

A Panellel kapcsolatban használt cookie-k listája

 • GfK cookie-k Sensic.net A sensic.net ("Sensic") egy cookie nyomon követő (cookie tracking) platform, amely az Adatkezelő és harmadik felek által nyújtott online piackutatási panelekkel kapcsolatos hirdető partnerek és média streaming használat vonatkozásában, csakúgy, mint a nem konkrét panelekhez tartozó általános népszámlására alkalmas mérések vonatkozásában gyűjt információkat. A sensic.net domain a GfK SE tulajdona és a GfK Csoport tagjai online hirdetés hatékonysági kutatások és online média és közönségmérés céljából használják. A Panelekben sensic.net cookie-kat használunk, hogy olyan eszközök böngészőjéből, amelyeket feltehetően a Paneltagok használnak, vagy az ő tulajdonukban áll bizonyos hirdetésekről, médiáról, mint például a streaming média, adatot és más hasznos tartalmat gyűjtsünk. Ezeket az adatokat a Paneltagokról rendelkezésünkre álló demográfiai információkkal (pl. életkor, nem, régió, jövedelemosztály, stb.) kombináljuk annak érdekében, hogy név nélküli statisztikákat készítsünk a megrendelők részére – mint a kiadók vagy hirdetők – az online hirdetéseik eléréséről és hatékonyságáról és az elért közönségről. A Sensic cookie-kat nem használjuk a Paneltagok felé történő közvetlen hirdetési célokra. A sensic.net teljes adatvédelmi és cookie szabályzata elérhető a www.sensic.net/ weboldalon, ahol Ön opt-out cookie-kat is beállíthat a készülékén annak érdekében, hogy az opt-out cookie-t leszámítva minden már létező sensic.net cookie-t töröljön. Az opt-out cookie azért nem kerül törlésre, hogy megakadályozza, hogy a sensic.net cookie-kat telepítsenek az Ön készülékére. További információért látogasson el a http://sensic.net oldalra.
 • GFKP (“Panel Cookie”) - Megőrzési idő: 1 év
  Cél: A Paneltag azonosítójának titkosított formában való megőrzése annak érdekében, hogy az Adatkezelő felismerje egyrészt, amikor bizonyos hirdetések megjelennek egy a feltehetően a Paneltag által használt készülékről megnyitott weboldalon, másrészt, hogy mikor és milyen gyakran jelennek meg ezek a hirdetések, mely weboldalakon.
 • Kampány Cookie-k” (többféle cookie a sensic.net-ről, amelyek neve betűkből és számokból áll - Megőrzési idő: 2 év
  Cél: A Kampány Cookie-kban arra vonatkozó adatokat tárolunk, hogy egy bizonyos hirdetés megjelent egy készülékről megnyitott weboldalon, valamint, hogy mikor és milyen gyakran nyitották meg és melyik weboldalon. A Kampány Cookie-kat az általános internetes közösség körében használjuk, ezért előfordulhat, hogy akkor is kap Kampány Cookie-kat, ha nem vesz részt Háztartáspanelben. “Kampány” cookie-kat akkor állítunk be, ha a böngészőben olyan hirdetés jelenik meg, amelynek hatékonyságát az Adatkezelő egy Ügyfél kérésére méri. Arra szolgálnak, hogy felismerjék a készüléket és azáltal biztosítsák, hogy egy készüléken való többszöri megjelenést nem érzékeljük különböző készüléken való megjelenésnek. Ezek a cookie-k véletlenszerűen generált, számokból és betűkből álló azonosítószámokat tartalmaznak, amelyek nem köthetőek össze a Paneltagokkal, vagy más személyekkel, amennyiben Panel Cookie nem található ugyanazon a készüléken.
 • Helyi tárhely adat: Helyi tárhelyeket használunk arra, hogy a Paneltagok azonosítószámait tároljuk a számítógépeken és mobilkészülékeken. Minden alkalommal, amikor bizonyos videókat, vagy hangfájlokat – például online média könyvtárakban vagy TV csatornákon, vagy videó lejátszó felületeken, amelyek nézettségmérés céljából GfK számlálóval vannak ellátva - lejátszanak, felismerjük a Paneltaghoz kapcsolható készüléket. Ugyanez történik a hirdetés hatékonysági vizsgálatoknál is, ahol olyan névtelen közönségstatisztikákat készítünk az Ügyfelek számára, amelyekhez felhasználjuk a Paneltagokról rendelkezésünkre álló demográfiai információkat (mint például életkor csoport, nem, stb.) A cookie-tól és a készüléken és a böngészőben található biztonsági beállításoktól függően a sensic.net-ről a helyi tárhelyen tárolhatunk információkat függetlenül attól, hogy Ön részt vesz-e a Háztartáspanelben. A Háztartáspanelben részt nem vevők esetében véletlenszerűen generált, számokból és betűkből álló azonosítószámot tárolhatunk a helyi tárhelyen annak érdekében, hogy az egyéb internet felhasználók körében is felismerjük, ha egy bizonyos média tartalmat egy ismétlődően megjelenő készüléken megjelenítenek. A véletlenszerű azonosítószámok nem hozhatóak összefüggésbe a Paneltagok, vagy más személyek személyes adataival.

A helyi tárhely adatok tartósan tárolódnak, addig maradnak a számítógépén, amíg nem törli azt.

Süti használat beállítása a Portálon

A Portálra történő bejelentkezést követően az Adatkezelő egy felugró ablakban tájékoztatást nyújt az oldal sütikezelése részleteit illetően, ahol az Érintett látogatónak hozzájárulást kell adni a Portál sütikezelési eljárásaihoz. Az Érintett a hozzájárulás megadása során tetszőlegesen beállíthatja, hogy mely sütitípusok kezeléséhez járul hozzá a sütitípus előtti gomb bepipálásával, vagy a pipálás megszüntetésével.

A sütikezelés elfogadását követően az Érintett a láblécben található “Beállítások módosítása” linkre kattintva bármikor tetszőlegesen módosíthatja, megváltoztathatja hozzájárulását a Portál sütikezelését illetően.

Egyéb külső címekre mutató linkek

A Portál olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan weboldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják („átlinkelés”). Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása ezen cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Az Adatkezelő kéri a látogatókat, hogy tekintsék át ezen oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az adott oldalon az adataikat bármilyen formában megadnák.

4.3. Kapcsolatfelvétel, információkérés, -közlés

Az Érintettek a Portálon keresztül kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel, illetve bizonyos adataik megadásával információt kérhetnek tőle. A leendő Paneltag Érintettek közvetlen kapcsolatba léphetnek az Adatkezelő társaság kapcsolattartásra kijelölt munkatársával. A Kapcsolat menüpontban található kapcsolatfelvételi űrlap („Üzenet”) használatához a jelen Tájékoztató elfogadása szükséges.

Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik az Adatkezelővel – a Portálon vagy azon kívül - kapcsolatba lépnek és információkat kérnek tőle, személyes adataik megadásával.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
 

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
email cím kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
üzenet dátuma azonosítás
üzenet tárgya és szövege válaszadás, információ közlés
egyéb Érintett által megadott személyes adatok válaszadás, információ közlés

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként legfeljebb az adatközléstől számított 5 év, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben nem jön létre Paneltagság az Érintett részéről, de az üzenetváltás célja információkérés keretében erre irányul, úgy az Adatkezelő az üzenetváltás befejezését követő 2 héten belül törli az Érintett adatait.

4.4. Az Kutatásban való részvételhez kapcsolódó adatkezelések (Paneltagság)

Paneltagok esetében:

A Portálon történő regisztrációt követően válik lehetővé a Kutatásban való részvétel további adatok megadásával. Az Érinttetek regisztrációjának feltétele a jelen Tájékoztató megismerése és annak elfogadása. Csak 18 éven felüliek regisztrálhatnak.

Az Érintettek köre: paneltagságot létesítő 18 éven felüli természetes személyek (Paneltagok)

Az adatkezelés célja: a Paneltagok Kutatásban történő részvételének biztosítása, a szerződés teljesítése, a szerződéshez kapcsolódó kifizetések teljesítése és adminisztrálása, az Érintettek beazonosítása, valamint kapcsolattartás,

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, illetve olyan szerződés teljesítése, amelyben az Érintett az egyik fél, illetve jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
Érintett (regisztráló) személy neve azonosítás, megkülönböztetés
lakcím azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
születési év azonosítás, megkülönböztetés
foglalkoztatottság, családi állapot, iskolai végzettség, havi jövedelem kutatási cél

​​​​Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: az Érintettek a fenti adatok megadásával kezdeményezik a regisztrációt.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedő idő.

Együtt élő háztartástagok esetében:

A Regisztráció során az Érintettnek meg kell adnia a vele egy háztartásban élő személyek keresztnevét, születési dátumát, nemét és a háztartáson belüli státuszukat (háziasszony, háztartásfő, egyéb személy), legmagasabb iskolai végzetségét is, valamint be kell szereznie tőlük az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot, annak igazolására, hogy a vele egy háztartásban együtt élő személyek a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megismerték és az adatkezeléshez hozzájárultak.

Az Érintettek ebben az esetben a Paneltagok háztartásában vele együtt élő természetes személyek. Amennyiben ezen személyek gyermekek, vagy egyéb okból cselekvőképtelenek, úgy az adatkezeléshez a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy, vagy a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.  

Az adatkezelés jogalapja ezen személyek önkéntes hozzájárulása.

Ezen esetben az adatkezelési cél az, hogy a Társaság meggyőződhessen arról, hogy kik képezik a háztartás együtt élő tagjait és ebből statisztikai adatokat vonhasson le a Kutatás céljára.

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
Érintett (együttélő családtag) személy neve azonosítás, megkülönböztetés, kutatási cél
lakcím azonosítás
születési év azonosítás, megkülönböztetés
háztartásbeli státusz kutatási cél
legmagasabb iskolai végzettsége kutatási cél

 

Az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb a felhasználói fiók törléséig tart.

Az Adatkezelő jogosult kérni az ezen harmadik érintett személyek meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását, valamint felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontnak való megfelelést a Paneltag Érintett köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Az Adatkezelő továbbá fenntartja magának a jogot annak ellenőrzésére, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap, illetve a jogszerű kezelés feltételei fennállnak-e.

 

A Társaság az alábbi különleges személyes adatokat kezeli a Paneltagok és a Háztartástagok esetében:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
nem és egészségügyi állapotra vonatkozó kérdések kutatási cél

Ezen személyes adatok kezelésének célja kizárólag kutatási cél, az Adatkezelő a később anonimizált adatokból statisztikai kimutatást készít.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása a GDPR 9.§ (2) a.) pontja alapján.

4.5. Az Alkalmazás és a Kézi Vonalkódleolvasó használata során kezelt személyes adatok

Az Érintettek köre: a Paneltagok

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre: A Háztartáspanel kutatásban résztvevőktől az Adatkezelő vásárlási szokásokkal kapcsolatos adatokat gyűjt. Ezt az Alkalmazás vagy Kézi Vonalkódleolvasó (Kézi Vonalkódleolvasó: egy vonalkódleolvasó eszköz, amely a GfK Boltkódfüzet és GfK Kódkönyv segítségével alkalmazható a vásárlások rögzítésére) használatával végzik maguk az Érintettek, amellyel beolvassák a megvásárolt termékek vonalkódjait, vagy egy listából kiválasztják a termékeket (Alkalmazás dialógusának használatával), illetve amellyel fényképeket készítenek az elismervényekről, ezen kívül egyszerű a vásárlásokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak. A vásárlások során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
Háztartástagok keresztneve azonosítás, megkülönböztetés
Háztartástagok születési éve azonosítás, megkülönböztetés
Háztartás címe (csak Alkalmazás használata esetén) azonosítás
Vásárlást végző személy azonosítás

Az Adatkezelő a részére ily módon továbbított vásárlási adatokat anonimizáltan dolgozza fel. A Paneltagok által továbbított adatok anonim módon történő feldolgozása azt jelenti, hogy az adatot szolgáltató személlyel, azaz az Érintettel az általa adott adatokat nem lehet összekapcsolni. Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat és a részére továbbított vásárlási adatokat külön tárolja és külön dolgozza fel azokat. Az Adatkezelő az üzleti partnerei részére, akik a kutatási adatokat igényelték, semmilyen esetben sem szolgáltat ki személyes adatokat, csupán olyan elemzéseket készít, amelyek több válaszadó kutatási adatait kombinálják és névtelenül összesített statisztikai információkat jelentenek, pl. hogy adott termék fogyasztási adatai mely életkorú vagy földrajzi területen belül, milyen intenzitással történnek.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy mindaddig, amíg a Háztartáspanel/Kutatás megvalósításához vagy az Alkalmazás használatához kapcsolódó összes tevékenység be nem fejeződik, attól függően, hogy melyik következik be korábban, illetve az Alkalmazás és/vagy felhasználói fiók törlésétől számított 25 napig.

4.6. A pontgyűjtés és a pontbeváltás során kezelt személyes adatok

Abban az esetben, amikor a Paneltag beváltja a rendelkezésre álló pontjait, a termékek és utalványok értéke nettó jövedelemének minősül.

A beváltáskor a Társaság bruttósítja ezt a nettó jövedelmet, utána pedig bevallja és megfizeti az adóhatóság felé ennek az így szerzett jövedelemnek a személyi jövedelemadó terhét és járulékkötelezettségeit.

Az Érintettek köre: azon Paneltagok, akik pontokat váltanak be vagy nyereménysorsolásban vesznek részt.

Az adatkezelés célja: az Érintettek Háztartáspanelben való részvételének lehetővé tétele és kezelése, azaz annak biztosítása, hogy a Paneltag a Háztartáspanelben való részvétellel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit gyakorolni tudja, ideértve a pontok gyűjtését, a termékek és utalványok átvételét, a sorsolásban történő részvételt.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, illetve olyan szerződés teljesítése, amelyben az Érintett az egyik fél, illetve jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
szállítási cím azonosítás, teljesítés
telefonszám kapcsolattartás
email cím azonosítás, kapcsolattartás
adószám azonosítás, adókötelezettség teljesítése
taj-szám azonosítás, adókötelezettség teljesítése
pontok összege teljesítéshez szükséges adatok

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: az Érintettek fiókjukba belépve a pontok beváltását követően megrendelik a terméket vagy utalványt, amely kiszállításra kerül a kért szállítási címre. 

Adattovábbítás: az Érintett neve és címe a termékek/utalványok kiszállítását végző cég részére kerül továbbításra.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, azaz 5 évig, amely jogviszonyok az adatkezelés jogalapjául szolgálnak, azzal, hogy az adójogi- és számviteli bizonylatok vonatkozásában a kötelező megőrzési idő tárgyév plusz 6 év, illetve 8 év.

4.7. Az adóbevallás során kezelt adatok

Az Érintettek által a pontbeváltás és sorsolások során megszerzett termékek és utalványok értékét terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésének során a Társaság minden hónapban az adóbevallásában megjeleníti a megfelelő adatokat az Érintett által szerzett jövedelmek kapcsán. A Társaság a naptári évet követő év január 31-ig megküldi a Paneltagnak az adott évre vonatkozó kifizetői adóigazolást a szerzett jövedelemről és a levont és befizetett adóról.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnek a törvény rendelkezései szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében, ideértve az adózási, számviteli előírások betartását és egyéb nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
adószám azonosítás, adóbevallás teljesítése
Taj-szám azonosítás, adóbevallás teljesítése
lakcím postázás

Adattovábbítás: az adatok a bérszámfejtést végző és adóbevallást készítő és az adóhatóság számára elküldő adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra az SZJA- és járulékkötelezettségek kiszámítása és bevallása érdekében.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve azzal, hogy ennek minimuma az adott tevékenységre irányadó jogi szabályozás által előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időszak; azaz az adójogi-  számviteli bizonylatok vonatkozásában a kötelező megőrzési idő tárgyév plusz 6, illetve 8 év. [VS(1] 

​​​​​​​4.8. Marketinggel kapcsolatos adatkezelés (hírlevélküldés)

Az Érintett Paneltagként évente kétszer hírlevelet kap.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az Érintettek köre: a Paneltagok.

Az adatkezelés célja: a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az Érintett általános tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, akcióiról, új funkcióiról.

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
lakcím hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére történő törlésig, azaz az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

​​​​​​​4.9. „Push notification” üzenetekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett  számára az Alkalmazás letöltését követően felugró ablakban (push notification) az Adatkezelő értesítést küldhet, amely értesítéseket egyenként, vagy általánosságban a Érintett elfogadhat vagy elutasíthat. Amennyiben az Érintett elfogadta az Alkalmazás által küldött értesítéseket, később visszavonhatja azokat a Érintett a saját készülékén a Beállítások/Applikációk/GfK menüponton belül.

A Háztartáspanelt illető hírekről, új tartalmak megjelenéséről, vagy egyéb felhívásokról (pl. ha az Érintett egy ideje nem szolgáltatott adatot) az Adatkezelő push notification formájában küld értesítést.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben az Érintett ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem fogja megkapni a Társaság értesítéseit.

Az Érintettek köre: a Paneltagok.

Az adatkezelés célja:  az Érintett általános, vagy személyre szabott tájékoztatása

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
mobiltelefonszám üzenet küldése

Adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére történő törlésig, azaz az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

​​​​​​​4.10. Harmadik személyek meghívása a Háztartáspanelbe

Az Érintettek köre, a kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

Az Érintett lehetősége harmadik személyeket meghívni a kutatásba. Amennyiben ennek során a harmadik személyt érintő személyes adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, úgy gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személytől megfelelő felhatalmazással (így különösen: hozzájárulással) rendelkezzen ezen adat Adatkezelővel való közlésére.

Az ilyen rendelkezésre bocsátott adatokat esetében szükséges tehát, hogy ezen harmadik személyek elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájáruljanak adataik Adatkezelő általi kezeléséhez. Az Adatkezelő ezt követően felveszi a kapcsolatot ezen harmadik személy Érintettekkel, és amennyiben ezt regisztráció követi, úgy a jelen Tájékoztatóban foglaltak lesznek irányadóak a továbbiakban, amennyiben pedig nem kerül sor regisztrációra, vagy sikertelen a kapcsolatfelvétel, az Adatkezelő 15 nap elteltével törli a személyes adatokat.

4.11. Ügyfélszolgálat

Azon Érintettek, akik a Háztartáspanellel kapcsolatban kérdéssel, javaslattal, panasszal fordulnak az Adatkezelő felé, a jelen Tájékoztatóban foglalt címeken kereshetik fel az Adatkezelőt. Szükség esetén az Adatkezelő is megkeresheti adategyeztetés vagy más hasonló céllal az Érintettet.

Az Érintettek köre: azon személyek, akik ügyfélszolgálati segítséget vesznek igénybe.

Az adatkezelés célja: hibajelenség felvétele, ügyfelek beazonosítása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre adatkezelés célja
név azonosítás
e-mail cím azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
üzenet kapcsolattartás
panasz tárgya igényérvényesítés elősegítése

Az adatkezelés időtartama: a telefonos hívás időpontjától számított 5 év, e-mail bejelentések esetén a bejelentéstől számított 5 év, illetve az azok alapjául szolgáló jogviszony, így az alapul szolgáló ügyletből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének határidejével egyezik, vagy a számviteli kötelezettségek nyilvántartására előirányzott határidővel, egyéb jogszabályokban meghatározott ideig.

5. A hozzáférésre jogosultak személye:

Az adatokhoz csak az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük, feladatuk ellátáshoz szükséges. A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő komolyan veszi az adatbiztonságot és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a fizikai, elektronikus és adminisztratív eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése -, az Érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az Adatkezelő adatbiztonsági irányelvei és eljárásai szorosan összhangban vannak a széles körben elfogadott nemzetközi szabványokkal, ezeket rendszeresen felülvizsgálja, és szükség szerint frissítésre kerül az üzleti igények, a technológiai változások és a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében.

Gyermekek személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő nem gyűjti és az adatvédelmi szabályozásnak megfelelően szülői hozzájárulás nélkül nem kezeli a 18. életévét be nem töltött gyermek személyes adatát. Gyermek személyes adatainak kezelése és kizárólag a szabályozásnak megengedett mértékben csak akkor valósulhat meg, amennyiben az Érintett gyermek a Panelkutatásban résztvevő háztartás tagja. Gyermek olyan panelnek, amely nem a háztartások fogyasztását, hanem egyes személyes szokások kutatását végzi az Érintett részvételével (a továbbiakban: „Háztartáspanel”) tagja nem lehet.

Különleges adatok kezelése

A Háztartáspanel kutatásban sor kerülhet olyan személyes adatnak minősülő információk közlésére, amelyek különleges adatnak minősülnek. A Társaság a regisztráció során külön felhívja a figyelmet a különleges adatok kezelésének tényére. A különleges adat definícióját a jelen Tájékoztató tartalmazza, különleges adat az egészségi állapotra vonatkozó adat (pl. dohányzás). A Társaság ezen különleges személyes adatokat az Érinttetek kifejezett hozzájárulása alapján kezeli a Háztartáspanelben történő együttműködésnél részletezett adatmegőrzési idő alkalmazásával.

A különleges adatok szintén nem kapcsolhatóak össze az Érintettekkel, a fogyasztási adatok továbbítását követően azonnal anonimizálásra kerülnek, tehát az Érintettek azonosítása kizárt ebben folyamatban.

Profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez profilalkotási tevékenységet.

7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A személyes adatok tárolása papíralapon és elektronikusan történik. Papíralapú tárolás esetén az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő zárt tárolásról.

9 Érintetti jogok

Érintettként adatainak kezelése során Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik. E pontban foglaltakat valamennyi a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglalt adatkezelési művelet esetén alkalmazni kell. A GfK tiszteletben tartja az Ön jogait és megfelelő módon kezeli az Ön kéréseit. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a hatályos adatvédelmi szabályozáson alapuló érintteti jogaival kapcsolatban: 
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatban leírt eljárás szerint. Biztosítjuk, hogy a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan módon megtehesse, mint ahogy a hozzájárulását megadta – például, elektronikus úton. Résztvevőként kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonásával Ön jellemzően befejezi részvételét az adott projektben, és többé nem részesülhet olyan juttatásban vagy ösztönzésben, amelyet a GfK esetleg felajánlhat a Résztvevőknek.

 • Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésének kérésére. Megteszünk minden ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a birtokunkban vagy felügyeletünk alatt lévő folyamatosan kezelt adatokkal kapcsolatban a GfK számára elérhető legfrissebb információk alapján biztosítsuk azok pontosságát, teljességét, naprakészségét. Megfelelő esetekben olyan önkiszolgáló internetes portálokat biztosítunk, ahol a felhasználóknak lehetőségük van személyes adataik felülvizsgálatára és kijavítására.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  - vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
  - az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  - a GfK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy a GfK jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

 • Az érintett hozzáférési joga: Ön jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, ideértve azok kategóriáról, az adatkezelés céljáról, amennyiben az adatokat nem Öntől szereztük meg, azok forrásáról, továbbá - az személyes adatai továbbítása esetén - az adattovábbítás címzettjéről. Ön jogosult az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, egy esetben ingyenesen másolatot kérni. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerűen megállapított díjat számoljunk fel minden további példányért, amelyet Ön kér. 

 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére, továbbítjuk személyes adatait más adatkezelő részére, amennyiben annak technikai feltételei adottak, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges. Ahelyett, hogy személyes adatainak másolatát megkapná, Ön kérheti, hogy az adatokat közvetlenül az Ön által megadott másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 • Törléshez való jog: Ön jogosult személyes adatainak törlését kérni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelte a Gfk;
  - joga van tiltakozni az adatai további kezelése ellen (lásd lent);
  - Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  - a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Gfk;

  kivéve, ha az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges:

  - az adatkezelés az Gfk-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  - különösen törvényben meghatározott adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  - az adatkezelés a Gfk, vagy egy harmadik fél jogos követelésének megállapításához, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges.

 • Tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és nem a hozzájárulásán alapul. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, kérjük, jelölje meg, hogy az adatkezelés korlátozását vagy adatainak törlését kéri a GfK részéről.

 • Panasztétel joga: A hatályos adatvédelmi rendeletezések állítólagos megsértése esetén panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál abban az országban, ahol él vagy ahol az állítólagos jogsértés történt.
 Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • Időtartam: Törekszünk rá, hogy kérését 30 napon belül teljesítsük. Ez az időtartam azonban meghosszabbítható a konkrét joggyakorlás vagy a kérelem összetettsége miatt.

 • Hozzáférés megtagadása: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a jogszabályi rendelkezések miatt nem tudunk Önnek hozzáférést biztosítani a személyes adataihoz. A személyes adatokhoz való hozzáférési kérelem megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt az elutasítás okairól.

 • Azonosíthatatlanság: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk megkeresni személyes adatait a kérelemben megadott azonosítók miatt. Abban az esetben, ha Ön a kérelmében nevét és e-mail címét megadja, akkor az alábbi két példában bemutatottak szerint nem tudunk keresést végrehajtani a megadott név és e-mail cím alapján:

  - a böngésző cookie-k által gyűjtött adatok, kivéve, ha a GfK online paneljének tagjaként Ön beleegyezését adta a cookie-k piackutatási célra való felhasználásához, és a kérés időpontjában még mindig tagja ennek a panelnek,
  - a nyilvános közösségi média oldalakról gyűjtött adatok, feltéve, hogy kommentjeit olyan becenév alatt tette, amely a GfK előtt nem ismert.

  Olyan esetekben, ahol nem tudjuk Önt, mint érintettet azonosítani, a GfK nem tudja teljesíteni a jelen pontban rögzített joggyakorlás keretében érvényesíteni kívánt kérést, kivéve, ha Ön a beazonosításhoz szükséges további információt ad meg.

 • Az Ön jogainak gyakorlása: Jogainak érvényesítése érdekében kérjük írásban, például email útján vagy postai úton, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi ügyfélszolgálatunkkal. Közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokért, kérjük, olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzat végét. 

8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személy (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) az adatkezelést az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére, akik nem kezelhetik ezen adatokat más célból, különösen nem használhatják fel azokat saját vagy harmadik fél érdekében. Az Adatkezelő külső szolgáltatói az adatfeldolgozói szerződésben foglaltak szerint kötelesek tiszteletben tartani a személyes adatok titkosságát.

Az Adatkezelő részére adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozók felsorolása:

ELANOR Hungary Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 15-21. bérszámfejtés
W.A.T.C.H. CZ s.r.o. 14000 Praha 4 Na strži 2102/61a termékek szállítása
Reklámajándék.hu Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 59-61. termékek szállítása
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. postai szolgáltatás
HTS-ART Kft. 1163 Budapest, Cziráki út 26-32. nyomdai szolgáltatás
Inspirit Kft. 1107 Budapest, Gém utca 6. nyomdai szolgáltatás

A GfK csoporton belüli adattovábbítás

Az Adatkezelő egy globális szervezet (a továbbiakban: "GfK Csoport") része, amely számos Európai Unión belüli és kívüli társaságból áll, és amelyek elsődlegesen a németországi GfK SE tulajdonában állnak. Az Érintettek személyes adatai egy vagy több GfK Csoporton belüli leányvállalat részére is továbbításra kerülhetnek, amennyiben az a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból szükséges, úgy, mint adatkezelés, adattárolás, a Kutatásban való részvétel biztosítása, ügyféltámogatás biztosítása, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatal, tartalomfejlesztés és egyéb célok. A piackutatási projektekben résztvevők előzetes, kifejezett, konkrét adatkezelési cél vonatkozásában megadott hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra a Érintettek személyes adatai a GfK Csoporton kívüli harmadik személyek részére.

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Bizonyos speciális körülmények esetén előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek – általában a GfK Csoporton belüli, - az Európai Unió / Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli országokba, úgynevezett "harmadik országokba" kell továbbítania az Érintett személyes adatait. Az ilyen harmadik országokba történő adattovábbítás valamennyi, a jelen Tájékoztató 3. pontjában foglalt adatkezelési művelettel kapcsolatban előfordulhat. A Tájékoztató rendelkezéseit harmadik országokba történő adattovábbítás esetén is alkalmazni kell, amely harmadik országokban az Érintett tartózkodási helye szerinti ország adatvédelmi szabályaitól eltérő adatvédelmi szabályozási szint is lehet, azzal a feltétellel, hogy ez az adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adatvédelmi szabályozásnak megfelelő garanciákat nyújtott.

Nemzetközi adattovábbításra különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • A GfK Csoporthoz tartozó jogi személyek
  A GfK Csoporthoz tartozó, Európai Unión kívüli társaságok úgynevezett vállalatcsoporton belüli adatvédelmi megállapodásokat írtak alá az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek alkalmazásával annak érdekében, hogy biztosítsák a személyes adatok védelmét és jogszerűvé teszik a nemzetközi adattovábbításokat.
 • Az EU / EGT területén kívüli harmadik felek
  Bármely, a GfK Csoporton kívüli harmadik országba történő adattovábbításra kizárólag az Érintett előzetes tájékoztatása, és ahol szükséges, az Érintett hozzájárulása mellett kerül sor. Bármely olyan országba történő adattovábbítás esetén, amely nem szerepel az Európai Bizottság által közzétett a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országok listáján (a közétett listát lásd: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), az adattovábbítás az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltétételeket tartalmazó szerződésen vagy más a jogszabályokkal összhangban álló megfelelő szintű védelmet biztosító biztosítékokon alapul.

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű hozzá, mint Adatkezelőhöz fordulni a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Az Érintett jogai:

a) Tájékoztatás/ hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

b) Helyesbítés és törlés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Törlés/elfeledtetés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Általánosságban, az Adatkezelő törli a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés célja, amelyhez eredetileg gyűjtötték azokat, megszűnt. Mindazonáltal előfordulhat, hogy törvényi rendelkezés alapján hosszabb ideig kerülnek tárolásra a személyes adatok.  

d) Az adat kezelésének korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek alól kivételt képez az az eset, ha a döntés:

- az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11. Eljárás az Érintett igénye esetén:

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a Társaság képviselőjéhez fordulhat, a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Telefon: +36 1 452 3050
Email: dataprotection@yougov.com
Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

Valamennyi megkeresés továbbításra kerül az Adatvédelmi Tisztviselő részére.
Adatvédelmi tisztviselő: Evan Davies
Adatvédelmi helyi kapcsolattartó: Virág Sándor

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

12. Felügyeleti hatóság

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: naih.hu
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

13. Keresetindítási jog (bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Társasággal, mint magyar Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az Adatfeldolgozóval szemben kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

14. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

Kelt: Budapest, 2024. február 2.

Verzió: 3.1

Consumer Panel Hungary GfK Kft.
Adatkezelő