Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Consumer Panel Hungary GfK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-421192, a továbbiakban: GfK) és az általa üzemeltetett, a háztartások bevásárlási szokásait vizsgáló „Háztartáspanel Kutatás” panelkutatásban (a továbbiakban: Háztartáspanel) történő részvételre irányuló, a https://panel.gfk.com/scan-hu/ honlapon (a továbbiakban: Portál) történő böngészés, valamint az azon keresztül a panelkutatásban részvételt vállaló paneltag (a továbbiakban: Paneltag) között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalmát. A jelen ÁSZF szabályozza továbbá a Háztartáspanelhez kapcsolódó GfK MyScan alkalmazás és a GfK Vonalkódleolvasó használatát is.

A GfK és a Paneltag közötti Szerződés létrejöttéhez a Paneltag jelen ÁSZF 3.2. pontja szerinti regisztrációja szükséges. A Szerződés a jelen ÁSZF 3.2.4. pontjaiban részletezettek szerint, az ÁSZF elfogadását követően jön létre.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ÁSZF-ben foglaltakat, mert az ÁSZF rendelkezései maradéktalanul a Felek között létrejövő Szerződés részét képezik.

1. A GfK adatai

Cégnév: Consumer Panel Hungary GfK Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-421192
Adószáma: 32382736-2-41
Képviseli: Turcsán Tünde ügyvezető
E-mail: haztartaspanel@gfk-cps.com
Telefon: 06 80 911 056
hétköznapokon 10 és 18 óra között ingyenesen hívható zöldszám

2. A Háztartáspanel, az ÁSZF hatálya

2.1. A Háztartáspanel a magyarországi háztartások vásárlási szokásait vizsgálja a Paneltagok által rögzített vásárlások részleteinek elemzése útján. A kutatás tagjává váló Paneltagok - önkéntes döntésük alapján– vásárlási szokásaikat és azok körülményeit folyamatosan rögzítik az Alkalmazás segítségével saját okostelefonjaikon vagy a GfK által biztosított Vonalkódleolvasó segítségével. A Paneltagok együttműködésük fejében ösztönzőként pontokat kapnak, amelyeket meghatározott termékekre és utalványokra válthatnak be, illetve egyéb ösztönzőkben is részesülhetnek, amennyiben folyamatosan részt vesznek a Háztartáspanelben.

A Háztartáspanel Kutatás során a GfK az alábbi típusú adatokat rögzíti, nem kizárólagos jelleggel:

 • a Paneltag által regisztrált háztartás demográfiai adatai
 • napi fogyasztási cikkek vásárlása esetén a számla teljes végösszege
 • a vásárlás helyszíne (kereskedelmi egység típusa, megnevezése)
 • a vásárolt előre csomagolt és kimért napi fogyasztási cikkek mennyisége és értéke.

Ezen adatok rögzítésének és tárolásának célja, hogy a GfK a Paneltagok által a részére továbbított adatokat kutatásai céljára felhasználja, azaz ezen adatokból anonimizált adatok útján elemzéseket készítsen, így felmérve a vásárlási szokásokat. A Paneltagok által továbbított adatok anonim módon történő feldolgozása azt jelenti, hogy az adatot szolgáltató személlyel az általa átadott adatokat nem lehet összekapcsolni.

A Háztartáspanel használata során a Paneltagok személyes adatai kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek felhasználásra és kezelésre, a GfK ezen kívül nem rögzít és nem továbbít személyes adatokat a Paneltagról és az adott háztartásról.

2.2. A Háztartáspanel különböző termékcsoportokat mér, így szolgáltatva a GfK részére a piackutatásához szükséges fontos tényadatokat. Az egyes felmérendő termékcsoportokról és a rögzítendő konkrét adatokról a Paneltag a regisztrációt megelőzően, illetve a Háztartáspanelben való részvétele során kap tájékoztatást.

2.3. A vásárlási adatok rögzítésére két adatfelvételi eszköz áll a Paneltagok rendelkezésére. A döntés, hogy melyik Paneltag milyen eszközt használjon, a GfK hatáskörébe tartozik.

2.3.1. GfK MyScan Alkalmazás: az okostelefonon vagy tableten működő Alkalmazás a Háztartáspanel felmérés szoftvere és a Paneltag Android vagy iOS operációs rendszerrel ellátott eszközök segítségével végezheti az adatgyűjtést (továbbiakban: MyScan Alkalmazás).

2.3.2. GfK Vonalkódleolvasó: egy vonalkódleolvasó eszköz, amely a GfK Boltkódfüzet és GfK Kódkönyv segítségével alkalmazható a vásárlások rögzítésére (továbbiakban: Vonalkódleolvasó).

2.4. A Paneltagokat a Háztartáspanelben történő együttműködésükért pontok illetik meg, attól függően, hogy rendszeresen eleget tesznek-e adatszolgáltatási kötelezettségüknek, valamint a Háztartáspanelben eltöltött idejük alapján további ösztönzőkben részesülhetnek aktivitásuk alapján.

2.5. A Háztartáspanelben kizárólag 18 éven felüli személyek regisztrálhatnak.

2.6. A kutatásban csak Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt, tehát a regisztráció során kizárólag magyarországi lakóhely adható meg. A Háztartáspanel működése során és az adatkezelésre vonatkozóan is a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

A GfK jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani úgy, hogy az új, módosított ÁSZF-et közzéteszi a Portálon és ezzel egyidejűleg a szokásos elektronikus kommunikációs csatornákon értesíti a Paneltagokat. A Paneltagok kijelentik, hogy időről-időre nyomon követik az ÁSZF változásait, annak módosításait figyelemmel kísérik. A Háztartáspanelben való további részvétel a módosult feltételek elfogadását jelenti a Paneltag által.

3. A Szerződés létrejötte, tartalma

3.1. Általános rendelkezések

3.1.1. A Paneltag kijelenti, hogy a Háztartáspanelben ő maga, valamint a vele egy háztartásban élő személyek vesznek részt. A Paneltag a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a megfelelő felhatalmazással rendelkezik a háztartása tagjai részéről arra, hogy adataikat a Háztartáspanelben megadja, illetve a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy háztartástag törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő hozzájárulásával rendelkezik.

3.1.2. A GfK fenntartja a jogot, hogy a Háztartáspanel működését, tartalmát és funkcióit bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse. A módosításról 30 nappal előre, elektronikus levélben értesíti a Paneltagot.

3.2. Online regisztráció

3.2.1. A Paneltag ingyenesen tud online regisztrálni. A Szerződés létrejöttének, valamint a Háztartáspanelhez való csatlakozásnak a feltétele a sikeres regisztráció. A Paneltagnak a regisztrációhoz saját e-mail címmel és (mobil)telefonszámmal kell rendelkeznie.

3.2.2. A Paneltag a regisztráció során köteles a 3.2.3. pontban meghatározott adatokat megadni a GfK részére. Egy Paneltag egyszer regisztrálhat. A Paneltag háztartásában levő személyek nem regisztrálhatnak újabb fiókot sem saját nevükben, sem nem csatlakozhatnak másik Paneltag háztartásához. A Paneltagnak a regisztráció során, illetve az együttműködés alatt bármikor lehetősége van a személyes adatai javítására.

3.2.3. A regisztráció során a Paneltagnak az alábbi adatokat kell egy kérdőív kitöltésével kötelezően megadnia:

 • Vezetéknév és keresztnév,
 • E-mail cím,
 • Jelszó
 • Születési év
 • mobil telefonszám
 • lakcím
 • egy háztartásban élők keresztneve, születési éve, státusza
 • foglalkoztatottság, családi állapot. iskolai végzettség
 • háztartás nettó havi jövedelme

A későbbiekben (az első pontbeváltást megelőzően) az adószámát és a taj-számát is meg kell adnia, ez a későbbi pontbeváltás elengedhetetlen feltétele.

A regisztráció során a Paneltagot egy jól látható üzenet tájékoztatja, hogy a jelölőnégyzetben elhelyezett pipával és a regisztráció elindításával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót, valamint a jelen ÁSZF tartalmát.

Az új Paneltagnak a regisztrációs folyamat elkezdéséhez vissza kell igazolnia e-mail címének és telefonszámának valódiságát, és hogy valóban ő kezdeményezte a regisztrációs folyamatot (verifikáció). Az igazoláshoz a GfK Portál egy elektronikus levelet (az e-mail cím visszaigazolásához) és egy SMS-t (a telefonszám visszaigazolásához) küld a regisztráció során megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra. Megerősítés hiányában a regisztráció nem folytatható.

Amennyiben a Paneltag befejezte a regisztrációs kérdőív kitöltését, valamint az adatok és a megadott jelszó megfelelnek a formai követelményeknek (karakterszám, e-mail formátum, jelszóerősség), akkor a regisztráció sikeresen befejeződik, ezzel egyidőben létrejön a Paneltag Személyes fiókja a Portálon.

A sikeres regisztrációt követően a Paneltag a továbbiakban a Portálra az általa megadott e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni.

Elfelejtett jelszó esetén a Paneltag a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával igényelhet jelszó emlékeztetőt a Portál megfelelő aloldalán.

3.2.4. A regisztrációt követően a Paneltag csatlakozhat a Háztartáspanelhez. A GfK a Szerződés létrejöttét a Paneltag e-mail postafiókjába megküldött üzenettel igazolja vissza Paneltag számára a regisztrációtól számított 5 munkanapon belül, amely tartalmazza az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató példányát vagy az azokhoz vezető linket. A Szerződés a regisztráció GfK általi visszaigazolásával jön létre. A Vonalkódleolvasót használó Paneltagok a regisztrációt követően telefonon is meg kell, hogy erősítsék a részvételi szándékukat. Ezt követően kerül sor a Vonalkódleolvasó postázására, amellyel az adatok rögzítését kell végezni.

3.2.5. A Paneltagnak lehetősége van a Háztartáspanelt harmadik személyek részére ajánlani, annak érdekében, hogy ők is részt vehessenek a kutatásban. Amennyiben a Paneltag harmadik személyt érintő személyes adatot bocsát a GfK rendelkezésére, úgy gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személytől megfelelő felhatalmazással (így különösen: hozzájárulással) rendelkezzen ezen adat közlésére.

3.2.6. A Paneltag szavatol az általa megadott személyes adatok helyességéért. A GfK nem köteles vizsgálni a Paneltag által megadott személyes adatok valódiságát, vagy helyességét. A Paneltag nyilatkozata minden körülmények között köti a Paneltagot, mellyel kapcsolatban a GfK mindennemű felelőssége kizárt. Amennyiben azonban a GfK tudomására jut, vagy egyéb forrásból értesül, hogy a Paneltag által megadott adatok valódiságához kétség fér, esetleg ezen adatok pontatlanok, úgy a GfK fenntartja a jogot arra, hogy további adatokat kérjen be Paneltagtól, illetve a Szerződést egyoldalúan megszüntesse. A GfK kizárja felelősségét a Paneltagok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből eredő, vagy a más személyek adatai megadására vonatkozó jogosultság vagy hozzájárulás hiányából eredő károk tekintetében.

3.3. Személyes fiók használata a Portálon

3.3.1. A Személyes fiók egy olyan felület, amely biztosítja a Paneltag számára, hogy a Portálon keresztül különböző (személyes) adatokat adjon vagy változtasson meg, illetve az online termékkatalógust elérje. Az online termékkatalógusban pontbeváltással kapcsolatosan különböző műveleteket hajthat végre (pl.: termék „kívánságlistához” adása, pontbeváltás rögzítése) és nyomon követheti az összegyűjtött pontjai aktuális egyenlegét. Az Alkalmazás a Személyes fiókba történő bejelentkezést követően aktiválható.

3.3.2. A Személyes fiókban található személyes adatokat a Paneltag módosíthatja, ezen túlmenően a Paneltag vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A Paneltag köteles a regisztráció során megadott adatainak változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a GfK részére bejelenteni, illetve azokat saját maga a fiókjában átvezetni; az ennek elmulasztásából eredő károkért a GfK mindennemű felelőssége kizárt.

3.3.3. A Paneltag hozzáférési adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Paneltag a felelős.

3.3.4. A Háztartáspanel működésének leírása, a Gyakran ismételt kérdések menüpont, illetve az aktuális ÁSZF egyaránt elérhető a Személyes fiókban.

3.3.5. Vonalkódleolvasót használó Paneltagok esetében nem automatikusan jön létre Személyes fiók.

4. A Háztartáspanel működése

4.1. A MyScan Alkalmazás és a Vonalkódleolvasó használata

4.1.1. Az Alkalmazást a Paneltag a regisztrációt követően jogosult – további teendő nélkül, saját mobiltelefonjára, vagy tabletjére - letölteni. Az Alkalmazás letöltése és aktiválása a Háztartáspanel kutatásban való részvétel egyik feltétele. A Paneltag tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használata során internetkapcsolatra van szüksége, azzal összefüggésben adatforgalmi költségek merülhetnek fel, ezt a pontrendszer keretein belül GfK részben kompenzálja.

A letöltéseket illetően az adott applikációs platform szolgáltatási feltételei irányadóak.  Az Alkalmazás olyan mobiltelefonokon működik, amelyeken legalább iOS 11 / Android 5.0 és újabb verziók futnak.

4.1.2. Az Alkalmazás a letöltést követően ingyenesen és határozatlan ideig használható.

4.1.3 Amennyiben a Paneltag nem rendelkezik az Alkalmazás futtatására alkalmas mobiltelefonnal, vagy tablettel, úgy a GfK – erre irányuló igény jelzése esetén - biztosíthat számára ingyenesen GfK Vonalkódleolvasót.

4.1.4. Amennyiben a Paneltag vonalkódleolvasót használó tagként került toborzásra, úgy a GfK biztosítja számára ingyenesen a GfK Vonalkódleolvasót.

4.2. A vásárlások rögzítése

4.2.1. A Paneltag rendszeresen és folyamatosan rögzíti az általa belföldön vagy külföldön vásárolt napi fogyasztási cikkeket a MyScan alkalmazás vagy a Vonalkódleolvasó segítségével,

4.2.2. A napi fogyasztási cikkek a következőek lehetnek:

 • friss és csomagolt élelmiszerek
 • mosó- és tisztítószerek
 • személyes higiéniai termékek
 • vonalkóddal rendelkező vitaminok, immunerősítők, étrend-kiegészítők
 • kutya- és macskaeledel, stb.

 

4.2.3. Az Alkalmazáson belül külön szükséges rögzíteni a vonalkódos és a vonalkód nélküli, azaz a kimért termékeket. Ha a vonalkód beolvasásakor „nem azonosítható termék” jelenik meg, akkor kézi begépeléssel kell az adott termék nevét beírni és kiválasztani a megfelelő találatot a listából. Több darabból álló termék esetén a darabszámot és a több darab együttes árát kell rögzíteni. Vonalkód nélküli termékként kell rögzíteni a kimért termékeket, mint piacon vásárolt zöldség, tojás, tészta, friss hús, vagy tejtermék, darabolt sajt, pékáru, vonalkód nélküli kozmetikumok stb. A rögzítés végén a „Rögzítés befejezése” gombra kell kattintani, annak érdekében, hogy a rögzített adatok továbbításra kerüljenek.

4.2.4. Kedvezményes árú (ún. promóciós) termék rögzítése esetén a termékekért ténylegesen fizetett összeget kell megadni a rögzítés során. Promóció lehet százalékos kedvezmény vagy egyet fizet kettőt kap, illetve ajándéktermék a megvásárolt termék mellé.

4.2.5. A vásárlásokat rendszeresen, a vásárlás napján kell rögzíteni. Amennyiben valamilyen okból aznap nem lehetséges vagy akadályba ütközik, az adott napi vásárlás adatainak rögzítését a lehető leghamarabb pótolni kell.  Amennyiben a Paneltagnak nem áll módjában az adott héten vagy egy előrelátható időpontban adatokat rögzíteni távollét (szabadság, betegség) miatt, vagy az adott héten nem történt vásárlás (vásárlás hiánya) úgy ezt jeleznie kell a GfK felé az Alkalmazás vagy a Vonalkódleolvasó megfelelő menüjében.

5. Pontgyűjtés és pontbeváltás

5.1. A pontgyűjtés menete

5.1.1. Folyamatosan kapott pontok és bónuszpontok: A Paneltag a sikeres regisztrációt követően egyszeri alkalommal pontot kap (START pont). Azon hetek után, amelyeken történt vásárlási adat küldése, szintén pontokat ír jóvá a GfK (heti pontok). Amennyiben nem történik adatküldés, de a Paneltag előzetesen jelezte a 4.2.5. pont szerint, hogy nem áll módjában adatot rögzíteni (távollét vagy vásárlás hiánya miatt), úgyszintén jóváírásra kerülnek a heti pontok. Minden év végén a Paneltag további pontot kap, amennyiben minden hónapban legalább három különböző héten érkezett vásárlási adat tőle (internet/áram kompenzáció). A pontgyűjtés leírása a Portálon megtalálható.

5.1.2. Prémium pontok, utalványok és nyereménysorsolás: A Háztartáspanelben részt vevő Paneltagok részére meghatározott időközönként utalványok kerülnek kisorsolásra, az év közben kiküldött kérdőívek kitöltése után prémium pontok járnak, továbbá a GfK utalvánnyal ösztönzi a kérdőívek kitöltőit.

5.1.3. Ajánlási bónusz pontok: A Háztartáspanel újabb háztartások részére történő ajánlásáért további bónuszpontokban részesül a Paneltag, amennyiben ezen háztartások regisztrálnak a Háztartáspanelbe és legalább három hónapon keresztül jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően adatokat rögzítenek.

5.2. Pontok beváltása

5.2.1. A Paneltag az általa szerzett pontokat a Személyes fiókból elérhető online katalógusban található termékekre és utalványokra válthatja be. 

A pontok nem válthatóak át készpénzre és nem ruházhatóak át más személyre. Az utalványok meghatározott áruházakban válthatóak be. A Paneltag tudomásul veszi, hogy az elérhető termékek köre rendszeresen frissül, illetve időről-időre módosul, így mindig az aktuálisan elérhető online katalógus-kínálatból választhat. A GfK fenntartja magának a jogot arra, hogy a Paneltag részére pontok beváltása esetén az adott termék helyett más, helyettesítő terméket nyújtson vagy a megrendelt termék kiszállítása helyett a levont pontokat írja jóvá újra, amennyiben a termék nem elérhető.

5.2.2. A Paneltag a Személyes fiókjába belépve, az online katalógus menüpont alatt válthatja be pontjait. Azon termékek és utalványok közül választhat, amelyekhez szükséges mennyiségű beváltható ponttal rendelkezik. A GfK a kiválasztott termékeket és utalványokat a megrendeléstől számított 1-1,5 hónapon belül juttatja el a Paneltag számára a Személyes fiókban rögzített címére és a beváltott pontokat levonja a Paneltag aktuális egyenlegéből. A pontok a Paneltag személyéhez kötöttek, átruházásuk kizárt. Amennyiben a Paneltag pont-egyenlege a beváltást követően pozitív egyenleget mutat, a fennmaradó pontok későbbi beváltásra felhasználhatóak.

5.2.3. A termékek és utalványok értéke önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelemnek minősül, amelyet a Paneltag köteles adóbevallásában a magyar jogszabályokban előírt módon szerepeltetni. Ezt a jövedelmet terhelő adó-és járulékfizetési kötelezettséget a GfK teljesíti (megfizeti) az adóhatóság felé, tehát a fizetési kötelezettség nem a Paneltagot terheli. A pontok beváltását követően a GfK minden naptári évet követő év január 31-ig megküldi a Paneltagnak az adott évre vonatkozó jövedelemről a kifizetői adóértesítést, amely alapján a Paneltag fel tudja tüntetni a személyi-jövedelemadó bevallásában a beváltott pontok után járó jövedelmét és annak adóját.

A Paneltag tudomásul veszi, hogy a GfK a pontok elszámolásakor az adóelőleg alapjának meghatározása során 10 % költséghányadot alkalmaz.

5.2.4. Amennyiben a kiválasztott termék nem működik, vagy meghibásodik, a Paneltag kizárólag a GfK-val szemben érvényesíthet igényt, amely igény kizárólag a termék cseréjére korlátozódik. Ennek első lépéseként a Paneltag feladata, hogy amennyiben a termék nem működik vagy meghibásodik, vegye fel a kapcsolatot a GfK-val a 8.1. pontban található ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén.

5.2.5. A pontok beváltásaként átadott utalvánnyal a GfK-tól eltérő harmadik személyek által forgalmazott termékek érhetőek el. Az utalványok beváltását lehetővé tevő honlapok, áruházak tulajdonosai, üzemeltetői által kínált termékek átvételéhez vagy az általuk kínált termékek igénybevételéhez ezen harmadik személyek egyedi feltételeket írhatnak elő, melyek megismerése a Paneltag kötelessége az utalvány felhasználását megelőzően. A GfK kizárja a saját felelősségét, amely abból ered, hogy a Paneltag előzetesen nem tanulmányozta ezen egyedi feltételeket (pl. utalvány érvényességi ideje).

5.2.6. Amennyiben a Paneltag nem váltja be pontjait a naptári év végéig, az addig összegyűjtött pontok megmaradnak és automatikusan hozzáadódnak a következő időszakban gyűjtött pontokhoz.

5.2.7. A Paneltagnak a tagsága megszűnését indítványozó felmondástól számított 25 napon belül van lehetősége a pontjai beváltására. Ezen jogvesztő határidőn túl értelemszerűen nincs lehetősége pontbeváltásra.

6. Felhasználási feltételek

6.1. Kizárólag a Paneltag felel az Alkalmazás és a Portál alapvető futtatási követelményeinek való megfelelésért, valamint a Vonalkódleolvasó rendeltetésszerű használatáért.

6.2. A Paneltag köteles a Portál használatához szükséges jelszavakat bizalmasan kezelni, és a Paneltag felelős minden, a jogosulatlan használatból eredő kár bekövetkezéséért.

6.3. A Paneltag köteles a GfK Ügyfélszolgálatának értesítést küldeni, amennyiben a Portállal, az Alkalmazással vagy a Vonalkódleolvasóval kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal.

6.4. A Paneltag köteles minden tőle kért adatot és információt megadni a GfK-nak az általa vállalt feladatok ellátása érdekében. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért a Paneltag felel.

6.5. A Paneltag köteles gondoskodni az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelésről. A GfK kifejezetten kizárja a Paneltag e kötelezettségével vagy a kötelezettsége elmulasztásával kapcsolatban felmerülő károkért való felelősségét.

6.6. A Szerződés alapján a GfK ingyenes, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Paneltagnak a GfK kizárólagos, szerzői jog által védett tulajdonát képező Alkalmazásra a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal.

A Paneltag nem jogosult az Alkalmazást lemásolni, dekompilálni, visszafejteni, átalakítani, belső felépítését elemezni, valamint nem jogosult az Alkalmazás használati jogának átruházására, forgalomba hozására, továbbértékesítésére.

6.7. Amennyiben a Paneltag tudomást szerez az Alkalmazás bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról a GfK-t haladéktalanul írásban tájékoztatni. A jogosulatlan felhasználás a szerződés felmondását vonhatja maga után.

7. A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése

7.1. A Szerződés határozatlan időre jön létre. A Szerződést bármelyik fél a másik fél részére eljuttatott írásbeli formában (e-mail útján, illetve postai levélben) felmondhatja. A felmondási idő 25 nap. Amennyiben a Paneltag e-mailben kéri a jogviszony megszüntetését, úgy a GfK azt a regisztráció során megadott e-mail címről fogadja el az azonosíthatóság végett.

7.2. A GfK részéről történő felmondásra különösen okot adó esetek: a Paneltag a GfK által meghatározott időn (legalább 5 hét) keresztül nem szolgáltat vásárlásairól adatot (inaktivitás), esetleg alkalmatlan adatokat szolgáltat, vagy alaposan feltehető, hogy a hozzá tartozó háztartás tagjain kívüli harmadik személyektől származó adatokat használ fel. Ezen esetekben a GfK megkísérli tisztázni a szerződésszegés okait a Paneltaggal.  Ennek sikertelensége esetére a GfK fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Paneltag hozzáférését az Alkalmazáshoz vagy Személyes fiókjához. Ezenkívül a GfK megszüntetheti a paneltagságot és Szerződést, amennyiben a Paneltag háztartása nem tartozik bele a Háztartáspanel kutatáshoz az adott időpontban szükséges célcsoportokba.

7.3. Szerződő felek a felmondás közlésétől számított 25 naptári napon belül elszámolnak egymással. Amennyiben az elszámolás a Paneltag érdekkörében felmerülő okból nem történik meg az elszámolásra lehetőséget adó – jelen bekezdésben rögzített - idő, azaz 25 nap alatt, ez a határidő jogvesztőnek minősül, azaz a feleknek az elszámolást, vagy az elszámolásra nyitva álló 25 nap elteltét követően egymás felé semmilyen követeléssel vagy igénnyel nem léphetnek fel. Paneltag ezt kifejezetten tudomásul veszi. A felmondási idő elteltével megszűnik a Paneltag Személyes fiókjához történő hozzáférése, annak törlésével az addig fel nem használt pontjai is törlésre kerülnek. A Szerződés felmondása esetén a GfK által a Paneltagnak biztosított Vonalkódleolvasót is azonnal vissza kell juttatni GfK-nak.

7.4. A Szerződés megszűnését követően a Paneltag és a háztartástagok személyes adatai anonimizálásra kerülnek, kivéve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt következő adatkezelési célok esetében, ahol a GfK tovább kezeli az adatokat: számviteli/adózási célok, ügyfélszolgálat.

8. Ügyfélszolgálat

8.1. A GfK bármilyen probléma bejelentését elsődlegesen a GfK által folyamatosan ellenőrzött e-mail címen, illetve az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon fogadja:

Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06 80 911 056 (hétköznapokon 10 és 18 óra között)
E-mail cím: haztartaspanel@gfk.com

A GfK e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít a Paneltag részére a Portálon és a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken (hétköznapokon 10 és 18 óra között) és rendelkezésre állási időben. Az ügyfélszolgálat a Háztartáspanellel és a beváltott termékkel kapcsolatos hibabejelentésre szolgál, valamint a GfK itt fogadja a Háztartáspanellel kapcsolatos javaslatokat. Az ügyfélszolgálat kizárólag a Háztartáspanellel kapcsolatos általános és eseti jellegű, e-mailben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki.

9. Felelősség

9.1. A Paneltag tudomásul veszi, hogy a Háztartáspanelben saját felelősségére vesz részt, és a GfK kizár minden felelősséget a Paneltagnak a Portál vagy az Alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéért.

9.2. A GfK - az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig - kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, amennyiben ezek a Háztartáspanelben részvétel, az Alkalmazás, illetve a Portál használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a GfK-t előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. A GfK összesített kártérítési felelőssége és egyéb helytállási kötelezettsége egyéb esetekben sem haladhatja meg a Paneltag által beváltani kívánt kuponok fejében beváltandó termék/utalvány összegét, vagy a 200.000.- Ft-ot.

9.3. A Háztartáspanel és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan a GfK nem vállal felelősséget azért, hogy a Háztartáspanel, illetve az Alkalmazás, a Portál vagy a Vonalkódleolvasó hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilisek, bár a legtöbb operációs rendszerrel kompatibilis. Mindezekre tekintettel a GfK semmi esetre sem szavatolja, hogy ezek megfelelnek a Paneltag valamennyi elvárásának.

9.4. A 9.3. pontban foglaltakra tekintettel a Paneltag a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Háztartáspanelt és annak működését megismerte.

10. Szerzői jogok

10.1. A Paneltag tudomásul veszi, hogy a Háztartáspanel felépítése, az Alkalmazásban található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, annak működésének alapjául szolgáló (informatikai) megoldás vonatkozásában a GfK kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

10.2. A fenti szellemi alkotások a GfK előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatók, vagy másolhatóak, nem sokszorosíthatók.

10.3. Tilos az Alkalmazás jelen ÁSZF-ben szabályozottaktól eltérő használata, hasznosítása, stb. bármely formában, bármely jogcímen, ideértve azt is, hogy nem értékesítheti, nem forgalmazhatja az Alkalmazást, vagy ennek felhasználásával nem készíthet olyan származékos művet, amely az Alkalmazás tartalmain alapul, továbbá nem jogosult az Alkalmazás bármilyen meg nem engedett módon történő felhasználására.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a GfK iktatja, rögzíti és a később visszakereshető vagy hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

11.2. A szerződés nyelve: magyar, a Szerződésre és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre egyaránt a magyar jogot - elsősorban a Ptk. rendelkezéseit - kell alkalmazni.

11.3. A Felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazhatóságát, ennek értelmében kijelentik, hogy nem válik a jelen ÁSZF tartalmává korábbi megállapodásuk vagy kialakított gyakorlatuk, valamint az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A GfK az Alkalmazást, illetve az abba kerülő adatokat, információkat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés (anonimizálás) vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A GfK a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a Háztartáspanel és Alkalmazás védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Paneltagok adatai egy biztonságos, kódolt adatbázisban kerülnek tárolásra.

11.4. Amennyiben a GfK és a Paneltag között esetlegesen fennálló jogvita a GfK-val való tárgyalások során békés úton nem rendeződik, a Paneltag többek között eljárást kezdeményezhet az általa megjelölt, vagy a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő, ennek hiányában pedig a GfK székhelye szerinti békéltető testületnél (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., 1253 Budapest, Pf.:10., E-mail:  bekelteto.testulet@bkik.hu).

A Paneltag jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A jogvitára a magyar jogot kell alkalmazni. A GfK és a Paneltag jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

11.5. Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános szerződési feltételnek minősül. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a Szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.       

11.6. A jelen ÁSZF határozatlan időre került elfogadásra és visszavonásig hatályos.

Letölthető, nyomtatható változat (pdf)

Verzió 3
2024. február 2.